DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2019.12.189367

Преамбула до нового Кримінального кодексу України

Юлія Юріївна Коломієць

Анотація


У статті обґрунтовується доцільність існування преамбули до КК України. Звертається увага на те, що усі міжнародні декларації, конвенції та угоди розпочинаються з преамбул, де зазначаються мотиви їх проголошення та підписання. Ураховуючи міжнародний досвід, український законодавець доповнив деякі закони України преамбулами, але вони виявилися непослідовними, позбавленими єдиного методологічного підґрунтя. Існуючі преамбули відрізняються і за змістом, і за призначенням, загальна об’єднуюча ідея в них відсутня. Відсутність загального змістовно-методологічного підходу до формулювання преамбул різних галузей права руйнує єдність національного законодавства та перешкоджає його функціонуванню як єдиної правової системи. Задля усунення цих недоліків пропонується передбачити в новому КК України преамбулу, в якій відображалися б мотиви, керуючись якими законодавець приймає закон. Законодавче закріплення цих мотивів допоможе зв'язати ідеї кримінального права (кримінально-правову ідеологію) з державною (загальнонаціональною) і загальнолюдською ідеологіями, показати, які саме цінності лежать в основі діяльності законодавця, які його уявлення про світобудову. Редакція преамбули до нового КК України викладена з урахуванням змісту преамбули до Конституції України, до Загальної декларації прав людини та інших міжнародних декларацій та конвенцій, які стосуються прав людини, положень Закону України «Про основи національної безпеки України» та історично сформованої етичної бази правових і соціальних інститутів української держави та суспільства. Сформульовано висновок, що етичною базою преамбули до КК України має бути – взаємоповага та взаємна відповідальність особистості – суспільства – держави, засновані на справедливих нормах моралі. Критерієм справедливості норм моралі мають бути збалансованість особистих, суспільних, державних інтересів, інтересів міжнародної громадськості та всього людства.

Ключові слова


преамбула; кримінально-правова ідеологія; кримінальне законодавство; принципи кримінального права; взаємоповага; баланс інтересів

Повний текст:

PDF

Посилання


Grishhuk O. V., Solomchak H. B. (2016). Pozitivna pravova vіdpovіdal'nіst' ljudini: determіnacіjnі aspekti. Hmel'nic'kij [in Ukrainian].

Gurtovenko O. (2017). Pozitivno-pravova krimіnalіzacіja v svіtlі principu zbalansovanostі polozhen' krimіnal'nogo prava. Novitni kryminalʹno-pravovi doslidzhennya – 2017: zbirnyk naukovykh pratsʹ – The latest criminal law research – 2017: collection of scientific works. O. V. Kozachenko (Ed.). Mikolaїv: Іlіon, 46–50 [in Ukrainian].

Zhalinskiy A. E. (2011). Ugolovnoye pravo v epokhu peremen: situatsiya obnovleniya. Ugolovnoye pravo: istoki, realii, perekhod k ustoychivomu razviiyu: materialy VI Rossiyskogo kongressa ugolovnogo prava (Moskva, 26–27 maya 2011 g.) – Criminal law: origins, realities, transition to sustainable development: Proceedings of the VI Russian Congress of Criminal Law. Moscow: Prospect, 429–431 [in Russian].

Kolomiec Ju. Ju. (2017). Ideja gumanizma v ugolovnom prave Ukrainy. Derzhava ta regіon. Serіja: PravoState and region. Series: Right, 4 (58), 54–59 [in Russian].

Lobanova L. V. (2012). O nekotorykh novellakh ugolovnogo zakonodatel'stva i balanse form i metodov ugolovno-pravovoy politiki. Sovremennaya ugolovnaya politika: poisk optimal'noy modeli: materialy VII Rossiyskogo kongressa ugolovnogo prava (31 maya–1 iyunya 2012 g.) – Modern criminal policy: the search for an optimal model: proceedings of the VII Russian Congress of Criminal Law (May 31 – June 1, 2012). Moskva: Prospekt, 145–151 [in Russian].

Maksimov S. I. (2013). Chto yest' pravo? Pravovedenie – Jurisprudence, 1 (306), 238–245 [in Russian].

Mihajlenko D. G. (2017). Protidіja korupcіjnim zlochinam zasobami krimіnal'nogo prava: konceptual'nі osnovi. Odesa: Gel'vetika [in Ukrainian].

Orlovskaya N. A. (2011). Osnovaniya i printsipy postroyeniya ugolovno-pravovykh sanktsiy. Odessa: Yuridichna líteratura [in Russian].

Otsyatsya A. S. (2014). Okhoronna funktsiya kryminalʹnoho prava Ukrayiny: kontseptualʹni osnovy. Candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Pois A. (2019). Osnovnyye zakony prirody – vseobshchiye, universal'nyye, fundamental'nyye zakony – zakony Vselennoy, zakony Mirozdaniya. URL: http://www.pois.ru/zak.htm#f [in Russian].

Sprava «Zelenchuk i Tsytsyura proty Ukrayiny»: rishennya Yevropeysʹkoho sudu z prav lyudyny vid 22 travnya 2018 r. za zayavoyu № 846/16 ta № 1075/16. (2018). URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/974_c79 [in Ukrainian].

Timofyeyeva L. Yu. (2018). Humanistychna paradyhma kryminalʹnoho prava Ukrayiny. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Tulyakov V. A. (2012). Aktualʹnye problemy sovremennoy uholovno-pravovoy polytyky. Osnovni napryamy rozvytku kryminalʹnoho prava ta shlyakhy vdoskonalennya zakonodavstva Ukrayiny pro kryminalʹnu vidpovidalʹnistʹ: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Main directions of development of criminal law and ways of improvement of the legislation of Ukraine on criminal liability: Proceedings Intern. Research Practice Conf. Kharkiv: Pravo, 65–71 [in Russian].

Ukrayinsʹka radyansʹka entsyklopediya. (Vols. 1–12); Vol. 9. (1983). 2-he vyd. M. Bazhanov (Ed.). Kyyiv: Hol. redaktsiya URE [in Ukrainian].

Shablystyy V. V. (2016). Teoretyko-prykladni zasady kryminalʹno-pravovoho zabezpechennya bezpeky lyudyny v Ukrayini: Extended abstract of doctor’s thesis. Dnipropetrovsʹk [in Ukrainian].

Shamileva R. K. (2009). Problema spravedlivosti v istorii i sovremen-nosti: sotsial'no-pravovoy aspekt. Extended abstract of doctor’s thesis. Moskva [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Грищук О. В., Соломчак Х. Б. Позитивна правова відповідальність людини: детермінаційні аспекти: монографія. Хмельницький, 2016. 349 с.

2. Гуртовенко О. Позитивно-правова криміналізація в світлі принципу збалансованості положень кримінального права. Новітні кримінально-правові дослідження – 2017: збірник наукових праць / відп. ред. О. В. Козаченко. Миколаїв: Іліон, 2017. С. 46–50.

3. Жалинский А. Э. Уголовное право в эпоху перемен: ситуация обновления. Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: материалы VI Российского конгресса уголовного права (г. Москва, 26–27 мая2011 г.). Москва: Проспект. 2011. С. 429–431.

4. Коломиец Ю. Ю. Идея гуманизма в уголовном праве Украины. Держава та регіон. Серія: Право. 2017. № 4 (58). С. 54–59.

5. Лобанова Л. В. О некоторых новеллах уголовного законодательства и балансе форм и методов уголовно-правовой политики. Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели: материалы VII Российского конгресса уголовного права (31 мая–1 июня2012 г.). Москва: Проспект, 2012. С. 145–151.

6. Максимов С. И. Что есть право? Правоведение. 2013. № 1 (306). С. 238–245.

7. Михайленко Д. Г. Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи: монографія. Одеса: Гельветика, 2017. 582 с.

8. Орловская Н. А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций: монография. Одесса: Юридична література, 2011. 624 с.

9. Оцяця А. С. Охоронна функція кримінального права України: концептуальні основи: дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2014. 201 с.

10. Поис А. Основные законы природы – всеобщие, универсальные, фундаментальные законы – законы Вселенной, законы Мироздания. URL: http://www.pois.ru/zak.htm#f (дата звернення 08.09.2019).

11. Справа «Зеленчук і Цицюра проти України»: рішення Європейського суду з прав людини від 22 травня 2018 р. за заявою № 846/16 та № 1075/16. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c79 (дата звернення 10.10.2019).

12. Тімофєєва Л. Ю. Гуманістична парадигма кримінального права України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2018. 20 с.

13. Туляков В. А. Актуальные проблемы современной уголовно-правовой политики. Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Харків: Право, 2012. С. 65–71.

14. Українська радянська енциклопедія. В 12 т. / за ред. М. Бажанова. 2-ге вид. Київ: Гол. редакція УРЕ, 1974–1985. Т. 9. 558 с.

15. Шаблистий В. В. Теоретико-прикладні засади кримінально-правового забезпечення безпеки людини в Україні: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Дніпропетровськ, 2016. 470 с.

16. Шамилева Р. К. Проблема справедливости в истории и современности: социально-правовой аспект: автореф. дис. … д-ра филос. наук. Москва, 2009. 56 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640