Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст відповідає вимогам, викладеним у Керівництві для авторів розділу «Про журнал».
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

1. Вимоги до змісту

1.1. Стаття має відповідати вимогам постанови Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 року № 7-05/1. Зокрема, бажано щоб статті аспірантів та докторантів містили такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

2. Вимоги до обсягу

2.1. Орієнтовний обсяг статті – від 0,3 до 0,5 авт. аркушів (12 000–20 000 друк. знаків, включаючи пробіли).

2.2. За погодженням з редакцією обсяг статті може бути збільшений.

 

3. Вимоги до оформлення матеріалу

3.1. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5 в одну колонку без застосування будь-якого форматування, окрім стандартних параметрів шрифту та абзацу. Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом (без підкреслення). Всі ілюстрації, графіки та таблиці повинні розміщуватися безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

3.2. Список використаних джерел складається із дотриманням всіх бібліографічних вимог ((Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання» та відповідно до наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р.). На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання. Першоджерела подаються мовою оригіналу. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. Після основного тексту наводиться список використаних джерел.

3.3. Для аспірантів та здобувачів обов’язкова наявність рецензії наукового керівника із зазначенням його наукового ступеня, вченого звання, прізвища, ім'я та по батькові. Для кандидатів та докторів наук обов’язкова наявність рекомендації щодо публікації (витяг з протоколу засідання кафедри тощо).

3.4. Стаття має містити такі елементи: УДК, анотації та ключові слова українською та англійською мовами, переклади назв статей на відповідні мови, список використаних джерел (див.: Зразок оформлення статті).

3.5. Кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

3.6. Матеріали, що не відповідають викладеним вище вимогам, до розгляду не приймаються.

3.7. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

 

4. Умови оплати

4.1. Публікація для науковців, що є іноземними громадянами та працюють в навчальних чи наукових закладах інших держав, – безкоштовна.

4.2. Для академіків, член-кореспондентів та членів ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (у т. ч. докторів наук та професорів) за публікацію матеріалу обсягом до 12 стор. розмір публікаційного внеску становить 300 грн. За кожну наступну сторінку розмір публікаційного внеску збільшується на 30 грн.

4.3. Для всіх інших осіб за публікацію матеріалу обсягом до 12 стор. розмір публікаційного внеску становить 500 грн. За кожну наступну сторінку розмір публікаційного внеску збільшується на 50 грн.

4.4. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з підготовкою збірника до публікації.

Сплатити редакційний збір можна за такими реквізитами: отримувач – Громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права», інд. код – 38001042, поточний рахунок № UA 043515330000026001060815231, банк – АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533, призначення платежу – опублікування статті П.І.Б. автора.

4.5. Сторінкою публікації вважається будь-який аркуш опублікованого матеріалу у Віснику Асоціації кримінального права України, включаючи заголовок, анотацію, ключові слова та список літератури.

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

УДК 343

В. П. Тихий,

докт. юрид. наук, проф., академік НАПрН України, віце-президент – керівник КРЦ НАПрН України

 

ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ І ЇЇ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

У статті визначені поняття безпеки, людини, безпеки людини………..

Ключові слова: (українською мовою)

 

<Основний текст статті>

Список використаних джерел

 

  1. Баулін Ю. В. Вибрані праці. Х.: Право, 2013. 928 с.

 

REFERENCES

Список літератури (references), транслітерований у романському алфавіті (латиниця)  з урахуванням ДСТУ 8302:2015 та наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р.

 

 

Tihiy V. P. The concept of human security and its legal support

In the article the notions of security, rights, human security……..

Key words: (англійською мовою)

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.