DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2017.9.165702

Архітектоніка кримінально-правового впливу: кримінальна відповідальність та стадії її реалізації

Олександр Васильович Козаченко

Анотація


У статті з урахуванням світоглядних та загальнотеоретичних засад розуміння кримінальної відповідальності, які були закладені світовою та українською філософською думкою, запропоновано визначення кримінальної відповідальності та одночасно виділені змістовні ознаки, які їй притаманні. На підставі розуміння реалізації кримінальної відповідальності як багатоаспектного та динамічного процесу виділені стадії та етапи її здійснення та проаналізовані їх змістові характеристики з урахуванням положень як кримінального, так і кримінального процесуального права.


Ключові слова


соціальна відповідальність; юридична відповідальність; кримінально-правовий вплив; кримінально-правовий захід; кримінальна відповідальність; стадії реалізації кримінальної відповідальності

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Багрий-Шахматов Л. В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации. Одесса: Дизайн и полиграфия, 2000. 56 с.

2. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності: монографія. Київ: Атіка, 2004. 296 с.

3. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. Антология мировой правовой мысли: в 5 т. Москва: Мысль, 1999. Том 3. 454 с.

4. Вольтер М.-Ф. Избранное. Саранск, 1993. 393 с.

5. Гегель Георг. Основи філософії права, або природне право і державознавство / переклад з німецької Р. Осадчука та М. Кушніра. Київ: Юніверс, 2000. 336 с.

6. Дюркгейм Э. Два закона эволюции уголовного наказания. Москва, 1991. 284 с.

7. Жаровська Т. П., Ющик О. І. Кримінальне право України (Загальна частина): навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. 304 с.

8. Козаченко О. В. Архітектоніка кримінально-правового впливу: поняття, властивості та система кримінально-правових заходів. Вісн. асоц. кримінал. права України. 2017. Вип. 1(8). С. 22–40.

9. Козаченко О. В. Дефініція кримінальної відповідальності в умовах домінування принципу верховенства права. Право і суспільство. 2016. Вип. 4. С. 93–99.

10. Козаченко О. В., Мусиченко О. М. Культуро-антропологічний вимір справедливості кримінально-правового впливу: світові здобутки та національні надбання. Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: моно-графія / за заг. ред О. А. Івакіна, І. В. Шамши, Д. В. Яковлева. Одеса: Гельветика, 2015. С. 120–-135.

11. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація; 4-є вид., перероб. і доповн. Київ: Право, 2010. 456 с.

12. Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві: монографія / авт. кол.: В. О. Туляков, Г. П. Пімонов, Н. І. Мітріцан та ін.; за заг. ред. В. О. Тулякова. Одеса: Юрид. літ., 2012. 424 с.

13. Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: учебник / под ред. Ю. Н. Оборотова. Одеса: Феникс, 2011. 436 с.

14. Орловская Н. А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций. Одесса: Юрид. лит., 2011. 624 с.

15. Осадчий В. І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності: монографія. Київ: Атіка, 2004. 336 с.

16. Сковорода Г. Алфавіт, або буквар світу: твори у 2-х томах. Київ, 1994. Том 1. 354 с.

17. Фріс П. Л. Кримінальне право. Загальна частина: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Атіка, 2004. 488 с.

18. Юркевич Памфіл. З рукописної спадщини / упорядкув., пер. укр. й комент. М. Ткачук. Київ: КМ Academia, Університетське видавництво «Пульсар», 1999. 332 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640