DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2017.9.165741

Предмет злочину, передбаченого ст. 307 КК УКраїни

С. В. Мокляк

Анотація


У статті досліджуються види, ознаки та особливості правового регулювання предметів злочину, передбаченого ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Висвітлюються проблеми кваліфікації, пов’язані із зазначеними предметами.


Ключові слова


злочини проти здоров’я населення; предмет злочину; наркотичні засоби; психотропні речовини, аналоги

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрусів Г. В., Андрушко П. П., Бенківський В. В. та ін. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник для студентів юридичних вузів і факультетів / за ред. П. С. Матишевського та ін. Київ: Юрінком Інтер, 1997. 512 с.

2. Бажанов М. И. Уголовное право Украины: Общая часть: Конспект лекций. Днепропетровск: Пороги, 1992. 168 с.

3. Баландин А., Баландина Л., Джанибеков В. Самые опасные наркотики. Москва, авт. изд., 2008. 105 с.

4. Бублейник В. А. Кримінально-правова характеристика незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: навчально-практичний посібник. Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 2007. 152 с.

5. Вяземская А. А. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (уголовно-правовое исследование): дисс. … канд.. юрид. наук. Москва, 2014. 260 с.

6. Дзюба Ю. П. Предмет злочину як ознака складу злочину: методологічні аспекти дослідження. Вісник Академії адвокатури України. Київ, 2009. № 1 (14). С. 273–274.

7. Доброрез І. О. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2004. 239 с.

8. Клименко Т. М., Малинин В. Б. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических, психотропных, ядовитых и иных сильнодействующих средств. Санкт-Петербург: МИЭП при МПА ЕВрАзЭС, 2014. 264 с.

9. Козаченко О. В. Поняття предмету наркотизму і його кримінально-правове значення : автореф. дис … канд. юрид. наук. Одеса, 2000. 19 с.

10. Майоров А. А., Малинин В. Б. Наркотики: преступность и преступления. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 290 с.

11. Мартынович А. Ю. К вопросу об объекте и предмете преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Сибирский Юридический Вестник. Иркутск, 2002. № 3. URL: http://www.law.edu.ru/doc/document. asp?docID=1115061 (дата звернення: 10.11. 2017).

12. Мирошниченко Н. А., Музыка А. А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. Киев – Одеса: Выща школа, головное изд-во, 1988. 298 с.

13. Музика А. А., Лащук Є. В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: монографія. Київ: ПАЛИВОДА А. В., 2011. 192 с.

14. Музика А. А., Доброрез І. О., Горох О. П. Злочини проти здоров'я населення: кримінологічна характеристика, аналіз складів злочинів, призначення покарання. Навчальний посібник / за заг. ред. Н. О. Гуторової. Сімферополь: Видавництво Кримнавчпеддержвидав, 2013. 168 с.

15.       Официально в Украине проживает 500 тыс. наркоманов. Ежедневная интернет-газета Утро.ua. 20.09.2017 р. URL: http://www.utro.ua/ru/ zhizn/ofitsialno_v_ukraine_prozhivaet_ 500_tys_narkomanov_4a07d9d9028d0 (дата звернення: 10.11. 2017).

16. Савченко А. В., Кісілюк Е. М., Процюк О. В. та ін. Кримінальне право. Особлива частина. Мультимедійний навчальний посібник. URL: https://www.naiau.kiev.ua/books/ mnp_krum_pravo_osob/Files/Lekc/T14/T14_P1.html (дата звернення: 10.11. 2017).

17. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980). URL: http://sum.in.ua/ (дата звернення: 10.11. 2017).

18. Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві: монографія. Харків: Право, 2016. 256 с.

19. Фесенко Є. В. Цінності як об’єкт злочину. Право України. 1999. № 6. С. 75–78.

20. Харьковский Е. Л. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ / под ред. А. В. Наумова. Москва: Юрлитинформ, 2003. 216 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640