DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2017.9.165748

Формалізм і формальності в реалізації норм кримінального процесуального права

Світлана Олександрівна Касапоглу

Анотація


У статті досліджуються питання співвідношення понять «формалізм» і «формальності» стосовно процесу реалізації норм кримінального процесуального права. З’ясовується як формалізація у кримінальному процесі впливає на його швидкість.


Ключові слова


кримінальне процесуальне право; реалізація норм права; формалізм; формальності

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бержель Ж.-Л. Общая теория права. Москва: NOTA BENE, 2000. 576 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь, 2003. 1440 с.

3. Глинська Н. В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень: монографія. Київ: Істина, 2014. 590 с.

4. Волобуєва О. О., Лобойко Л. М., Лоскутов Т. О. та ін. Кримінальний процес України: загальна частина: підручник. Київ: ВД «Дако», 2015. 172 с.

5. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006–2011 роки): монографія. Київ: Істина, 2012. 288 с.

6. Монтескье Ш. Л. О духе законов: перевод А. Матешука. Москва: Мысль, 1999. 673 с.

7. Мурадьян Э. М. Судебное право. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. 575 с.

8. Рішення від 15 листопада 2001 р. у справі «Іванчук проти Польщі» (Iwańczuk v Poland) (витяг). Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. Київ: «К.І.С.», 2010. С. 109.

9. Рішення від 18 жовтня 2006 р. «Ермі проти Італії» (Hermi v Italy) [GC] (витяг). Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. Київ: «К.І.С.», 2010. С. 512.

10. Рішення від 2 березня 1983 р. «Х і Y проти Федеративної Республіки Німеччини» (X and Y v Federal Republic of Germany) (витяг). Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. Київ: «К.І.С.», 2010. С. 295.

11. Рішення від 4 січня 2007 р. «R. проти Сполученого Королівства» (R. v United Kingdom) (витяг). Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. Київ: «К.І.С.», 2010. С. 219.

12. Рішення від 5 лютого 2008 р. у справі «Деєрлі i інші проти Туреччини» (Değerli and Others v Turkey) (витяг). Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. Київ: «К.І.С.», 2010. С. 159.

13. Розовский Б. Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса: эссе. Луганск: РИО ЛАВД, 2004. 600 с.

14. Чорнооченко С. І. Цивільний процес: навч. посібник для вузів / 3-тє вид., переробл. та доп. Київ: Центр учбової літ-ри, 2014. 417 с.

15. Якупов Р. Х. Уголовный процесс: учебник. Москва: Зерцало, 1998. 448 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640