DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2017.8.166396

Історія джерел кримінального права Кримського улусу Золотої Орди (перша половина ХІІІ століття – 1441 рік)

Павло Сергійович Берзін

Анотація


Автор аналізує джерела кримінального права, які існували у Кримському улусі Золотої Орди упродовж першої половини ХІІІ ст. – 1441 р. Елементами системи права Золотої Орди, яка поширювалась на Кримський улус, слід вважати: 1) пов’язані із системою кримінального права суто Великої монгольської держави, його джерелами, які були позбавлені впливу ісламської релігії і «запозичувались» Золотою Ордою та її улусами; 2) такі, що «представляли» ісламське (мусульманське) кримінальне право, джерела якого існували у формах: фікху як правової доктрини; приписів шаріату; правових звичаїв; актів кримінального законодавства; власного переконання правозастосовного органу; кіясу як судження за аналогією.


Ключові слова


кримінальне право; джерела; система права; Кримський улус; ісламське (мусульманське) право

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дудин П. Н. Генезис монгольского права и его взаимодействие с китайским правом (ХІІІ в. – начало ХХ в.) / П. Н. Дудин // Право. Журн. Высш. школы экономики. – 2016. – № 1. – С. 21–36.

2. Клейменов И. М. Мусульманское уголовное право в контексте исламского права / И. М. Клейменов // Противодействие этническому и религиозному экстремизму : сб. материалов науч.-практ. конф. (Омск, 15 декабря2006 г.) / Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. Юрид. фак-т; Фонд развития юрид. образования и правовой культуры ; отв. ред. М. П. Клейменов. – Омск : Омск. гос. ун-т, 2007. – С. 122–136.

3. Мацелюх І. А. Джерела церковного права за доби українського Середньовіччя : монографія / І. А. Мацелюх. – К. : Талком, 2015. – 290 с.

4. Почекаев Р. Ю. Право Золотой Орды / Р. Ю. Почекаев ; ред. И. М. Миргалеев. – Казань : Изд-во Фэн АН РТ, 2009. – 260 с.

5. Рязановский В. А. Монгольское право (преимущественно обычное). Исторический очерк / В. А. Рязановский. – Харбин (Китай) : Типогр. Н. Е Чинарева, 1931. – 352 с.

6. Саидов А. Х. «Хидоя» Бурхануддина Маргинани – уникальный юридический памятник ислама // Маргинани Бурхануддин. Хидоя. Комментарии мусульманского права : в 2 ч. Ч. 1. Т. І ІІ / пер. с англ. ; под ред., авт. предисл., вступ. ст. и науч. комм. проф. А. Х. Саидов. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – С. 15–48.

7. Сюкияйнен Л. Р. Ислам о преступлении и наказании / Л. Р. Сюкияйнен // Мировые религии о преступлении и наказании ; науч. ред.: А. А. Толкаченко, К. В. Харабет. – М. : Рипол Классик, 2013. – С. 411–524.

8. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики / Л. Р. Сюкияйнен ; Ин-т гос-ва и права АН СССР. – М. : Наука, 1986. – 256 с.

9. Якубович М. М. Філософська думка Кримського ханства : монографія / М. М. Якубович. – К. : КОМОРА, 2016. – 448 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640