DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2017.8.166505

Архітектоніка кримінально-правового впливу: поняття, властивості та система кримінально-правових заходів

Олександр Васильович Козаченко

Анотація


У статті на підставі запропонованої авторської дефініції кримінально-правового заходу визначаються його змістовні ознаки, сукупність яких створює можливість для розмежування заходів кримінально-правового впливу та заходів, передбачених іншими галузями права. Виділяються об’єктивні та суб’єктивні властивості кримінально-правових заходів, встановлення яких дозволяє забезпечити доцільність, обґрунтованість та ефективність кримінально-правового впливу в умовах модернізації кримінального закону як соціокультурного конструкту, розрахованого на регулювання групової та індивідуальної кримінальної активності.


Ключові слова


кримінально-правовий вплив; кримінально-правовий захід; об’єктивні властивості кримінально-правового заходу; соціальна справедливість; суб’єктивні властивості кримінально-правового заходу

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Багрий-Шахматов Л. В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации / Л. В. Багрий-Шахматов. – Одесса : Дизайн и полиграфия, 2000. – 566 с.

2. Борисов В. И. Иные уголовно-правовые последствия совершения общественно опасного деяния / В. И. Борисов, В. С. Батыргареева // Вісн. Південного регіонального центру Нац. акад. прав. наук України. – 2014. – № 1. – С. 135–150.

3. Вечерова Є. М. Заходи кримінально-правового впливу на злочини: поняття, умови застосування та види / Є. М. Вечерова // Наук. вісн. Міжнар. гуманітарного ун-ту. – 2011. – № 2. – С. 124–126.

4. Грищук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / В. К. Грищук. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2007. – 568 с.

5. Гуторова Н. О. Заходи кримінально-правового характеру / Н. О. Гуторова // Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 7 лютого 2014 року / відп. ред. С. В. Ківалов. – Одеса : Гельветека. – 2014. – С. 18–20.

6. Козаченко О. «Багатоколійність» здійснення кримінально-правового впливу – вимога сьогодення / О. Козаченко // Юрид. вісн. – 2013. – № 1. – С. 81–87.

7. Козаченко О. В. Ознаки та властивості кримінально-правових заходів примусового та заохочувального впливу / О. В. Козаченко // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. О. В. Козаченка, Є. Л. Стрельцова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 31–51.

8. Козаченко О. В. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічний вимір : монографія / О. В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 504 с.

9. Козаченко О. В. Культуро-антропологічний вимір справедливості кримінально-правового впливу: світові здобутки та національні надбання / О. В. Козаченко, О. М. Мусиченко // Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада : кол. монографія / за заг. ред О. А. Івакіна, І. В. Шамши, Д. В. Яковлева. – Одеса : Гельветика, 2015. – С. 120–135.

10. Лозінська І. А. До питання про поняття та зміст заходів кримінально-правового характеру / І. А. Лозінська // Вісн. Кримінолог. асоц. України. – 2014. – № 8. – С. 185–192.

11. Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили злочини : монографія / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Вид. ПП Щербатих О. В., 2009. – 488 с.

12. Пономаренко Ю. А. Заходи безпеки за кримінальним правом України / Ю. А. Пономаренко // Вісник прокуратури. – 2011. – № 9. – С. 64–72.

13. Русско-украинский словарь в 3 томах / под. ред. С. И. Головащука. – Т. 1: А–М. – К. : Издательство «Наукова думка», 1969. – 700 с.

14. Словник української мови: в 11 томах / за ред. І. К. Білодіда. – Том 4: І–М. – К. : Наукова думка, 1973. – 840 с.

15. Словник української мови: в 11 томах / за ред. І. К. Білодіда. – Том 3: З. – К. : Наукова думка, 1972. – 744 с.

16. Хавронюк М. І. Заходи кримінально-правового впливу: які вони бувають? / М. І. Хавронюк // Юрид. вісн. України. – 2013. – 25–31 травня. – № 21 (934). – С. 6–7.

17. Ященко А. М. Заходи кримінально-правового характеру: поняття, зміст і сутність / А. М. Ященко // Форум права . – 2013. – № 3. – С. 775–783.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640