DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2017.8.166598

Криміналізація та соціальна обумовленість

Олександр Олександрович Пащенко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню таких понять, як «криміналізація» і «соціальна обумовленість». Обґрунтовується, що вони не є синонімами. Доведено, що питання про те, який із відповідних термінів є більш вдалим, є не зовсім коректним, адже воно пов’язане з оцінкою двох різних юридичних феноменів.

 


Ключові слова


криміналізація; соціальна обумовленість; закон про кримінальну відповідальність; кримінально-правова норма; кримінально-правові норми

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антонов А. Д. Теоретические основы криминализации / А. Д. Антонов // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2002. – № 2. – С. 80–113.

2. Архипов А. А. Уголовная ответственность за преступления, связанные с фальсификацией номерных регистрационно-учетных параметров транспортных средств : монография / А. А. Архипов, Р. Д. Шарапов. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 144 с.

3. Балобанова Д. О. Теорія криміналізації : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Д. О. Балобанова ; Одес. нац. юрид. акад. – О. : б. в., 2007. – 17 с.

4. Борисов В. І. Системний підхід при визначенні підстав кримінально-правової заборони / В. І. Борисов // Методологічні проблеми правової науки : матеріали міжнар. наук. конф (м. Харків, 13-14 груд. 2002 р.) ; упоряд. М. І. Панов, Ю. М. Грошевий. – Х. : Право, 2003. – С. 287–289.

5. Брич Л. П. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні : монографія / Л. П. Брич, В. О. Навроцький. – К. : Атіка, 2000. – 288 с.

6. Валуйська М. Ю. Криміналізація у понятійному апараті кримінологічної науки / М. Ю. Валуйська // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: Борисов В. І. (голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. – С. 55–68.

7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ Перун, 2001. – 1440 с.

8. Галиакбаров Р. Р. Проблемы криминализации многосубъектных общественно опасных деяний / Р. Р. Галиакбаров // Актуальные проблемы криминализации и декриминализации общественно опасных деяний: сб. науч. тр. ; редкол.: А. И. Марцев, П. В. Замосковцев, П. П. Ищенко и др. – Омск : Изд-во Омск. высш. шк. милиции МВД СССР, 1980. – С. 40–51.

9. Гальцова В. В. Щодо соціальної зумовленості кримінально-правової охорони усиновлення (удочеріння) / В. В. Гальцова // Проблеми законності : респ. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – Вип. 97. – С. 136–143.

10. Гармаш Д. О. Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом: підстави криміналізації та склад злочину : монографія / Д. О. Гармаш. – Х. : ФІНН, 2011. – 184 с.

11. Гацелюк В. О. До питання про об’єкт дослідження проблем криміналізації / В. О. Гацелюк // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і удосконалення : тези доп. та повідом. учас. Міжнар. сімп. (м. Львів, 21-22 верес. 2012 р.) ; упоряд. Т. І. Созанський, І. Б. Газдайка-Василишин. – Л. : Львів. держ. ін-т внутр. справ, 2012. – С. 52–56.

12. Гороховська О. В. Вбивство через необережність: проблеми кримінальної відповідальності : монографія / О. В. Гороховська. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2007. – 180 с.

13. Гребенюк О. Я. Злочини, пов’язані з лікарськими засобами: проблеми криміналізації / О. Я. Гребенюк // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2012. – № 4. – С. 112–120.

14. Гринчак С. В. Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів або тканин людини : монографія / С. В. Гринчак. – Х. : Право, 2011. – 296 с.

15. Грищук В. К. Проблеми кодифікації кримінального законодавства України : монографія / В. К. Грищук. – Л. : Львів. ун-т, 1993. – 137 с.

16. Грошев А. В. Функции правосознания в механизме уголовно-правового регулирования : автореф. дис. д-ра юрид. наук : 12.00.08 / А. В. Грошев ; Урал. гос. юрид. акад. – Екатеринбург : [б. и.], 1997. – 61 с.

17. Гулкевич В. Д. Криміналізація vs декриміналізація: на прикладі злочинів проти культурної спадщини / В. Д. Гулкевич // Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства : матеріали Міжнар. наук.-практ. сімп. (м. Івано-Франківськ, 18-19 листоп. 2016 р.). – РВВ Івано-Франківського ун-ту права імені Короля Данила Галицького, 2016. – С. 57–60.

18. Денисов С. Ф. Соціальна зумовленість кримінально-правової заборони торгівлі людьми / С. Ф. Денисов, П. П. Сердюк // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2000. – № 3. – С. 191–203.

19. Доброрез І. Кримінологічні та правові підстави криміналізації незаконного обігу наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту / І. Доброрез // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2004. – Вип. 4(39). – С. 162–169.

20. Дорош Л. В. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності державного кордону України : монографія / Л. В. Дорош, В. В. Федосєєв. – Х. : Право, 2014. – 304 с.

21. Дьячков В. С. Механизм эффективного действия норм советского уголовного права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. С. Дьячков ; ЛГУ. – Л. : [б. и.], 1982. – 19 с.

22. Єпур Г. В. Соціальна обумовленість кримінально-правової відповідальності / Г. В. Єпур // Вісн. Луган. акад. внутр. справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. – 2002. – Спец. вип. : у 2-х ч. – Ч. 1. – С. 17–21.

23. Карпец И. Каким быть уголовному законодательству? / И. Карпец // Соц. законность. – 1987. – № 6. – С. 16–19.

24. Касинюк В. І. Кримінальна відповідальність військовослужбовців за порушення правил водіння або експлуатації машин : монографія / В. І. Касинюк, В. М. Білоконев. – Запоріжжя : Видавець Глазунов С. О., 2011. – 231 с.

25. Келина С. Г. Об основаниях и последствиях декриминализации деяний / С. Г. Келина // Сов. государство и право. – 1988. – № 11. – С. 12–18.

26. Кива А. В. Криминальная революция: вымысел или реальность? / А. В. Кива // Общественные науки и современность. – 1999. – № 3. – С. 25–37.

27. Клочков А. В. Информационные предпосылки криминализации общественного сознания / А. В. Клочков // Вестн. МГУ. Сер. 11: Право. – 1999. – № 2. – С. 17–42.

28. Коробеев А. И. Криминализация и пенализация деяний как основное содержание советской уголовно-правовой политики / А. И. Коробеев // Вопросы совершенствования уголовно-правового регулирования : межвуз. сб. научн. тр. ; отв. ред. М. И. Ковалев. – Свердловск : Изд-во Свердлов. юрид. ин-та, 1988. – С. 10–14.

29. Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации : монография / А. И. Коробеев. – Владивосток : Изд-во ДВГУ, 1987. – 272 с.

30. Кочерова І. О. Кримінальна відповідальність за зловживання впливом: соціальна обумовленість і склад злочину : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / І. О. Кочерова ; Держ. наук.-досл. ін-т МВС України. – К. : б. в., 2012. – 214 с.

31. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін. ; відп. ред. Я. Ю. Кондратьєв ; наук. ред. В. А. Клименко, М. І. Мельник. – К. : Правові джерела, 2002. – 432 с.

32. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. М. Кривоченко та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 3-те вид., перероб. і допов. – Х. : Юрінком Інтер, 2007. – 496 с.

33. Кудрявцев В. Н. Право и социальная действительность / В. Н. Кудрявцев // Проблемы социологии права : сб. ст. ; редкол.: В. Н. Кудрявцев, А. Б. Чапас, А. И. Долгова и др. – Вильнюс, 1970. – Вып. 1. – С. 7–14.

34. Кузнецов А. В. Научная основа и информационная база советской уголовной политики / А. В. Кузнецов // Вопросы совершенствования уголовно-правового регулирования : межвуз. сб. научн. тр. ; отв. ред. М. И. Ковалев. – Свердловск : Изд-во Свердлов. юрид. ин-та, 1988. – С. 4–9.

35. Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі : монографія / В. В. Кузнецов. – К. : Інтерсервіс, 2012. – 908 с.

36. Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве : монография / В. В. Лапаева. – М. : Юрид. лит., 1987. – 144 с.

37. Лопашенко Н. А. Уголовная политика: понятие, содержание. Методы и формы реализации / Н. А. Лопашенко // Уголовное право в ХХІ веке : материалы Междунар. научн. конф. на юрид. фак-те МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва, 31 мая – 1 июня2001 г.). – М. : ЛексЭст, 2002. – С. 177–181.

38. Лукашов А. І. Завдання кримінально-правової науки в сфері протидії злочинам проти порядку здійснення економічної діяльності і цивільного обігу / А. І. Лукашов // Наук. зап. Харк. економіко-прав. ун-ту: Право, економіка, гуманітаристика. – 2004. – № 1. – С. 89–93.

39. Мусієнко А. Боротьба зі злочинами у сфері трансплантації органів або тканин людини. Кримінологічні проблеми / А. Мусієнко // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 8. – С. 89–91.

40. Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекций / А. В. Наумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во БЕК, 1999. – 590 с.

41. Нетеса Н. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр : монографія / Н. В. Нетеса. – Х. : Право, 2013. –304 с.

42. Орехов В. В. О социологических исследованиях в уголовном праве / В. В. Орехов // Вестн. ЛГУ. – 1991. – Сер. 6. – Вып. 1 (№ 6). – С. 65–68.

43. Орлеан А. М. Соціальна та кримінологічна зумовленість криміналізації торгівлі людьми / А. М. Орлеан // Наук. зап. Харк. економіко-прав. ун-ту: Право, економіка, гуманітаристика. – 2005. – № 1. – С. 99–108.

44. Оробець К. М. Кримінальна відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / К. М. Оробець ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : [б. в.], 2012. – 20 с.

45. Основания уголовно-правового запрета: криминализация и декриминализация : монография / П. С. Дагель, Г. А. Злобин, С. Г. Келина и др. ; отв. ред. В. Н. Кудрявцев, А. М. Яковлев. – М. : Наука, 1982. – 304 с.

46. Пащенко О. О. Обставини, що визначають соціальну обумовленість охоронних кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність) / О. О. Пащенко // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 жовт. 2013 р.) ; редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2013. – С. 210–213.

47. Пащенко О. О. Щодо підходів до визначення поняття «криміналізація» / О. О. Пащенко // Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3-4 квіт. 2015 р.). – Х. : Східноукр. наук. юрид. організація, 2015. – С. 127–129.

48. Плохова В. И. Ненасильственные преступления против собственности: криминологическая и правовая обоснованность : монография / В. И. Плохова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 232 с.

49. Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право України» для вищ. навч. закл. за спец. 7.060101 «Правознавство» / за ред. В. Я. Тація. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2002. – 77 с.

50. Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми : монографія / В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. О. Гармаш та ін. ; за заг ред. В. І. Борисова, Н. О. Гуторової. – Х. : Одісей, 2005. – 288 с.

51. Пудовочкин Ю. Е. Учение об основах уголовного права : лекции / Ю. Е. Пудовочкин. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 240 с.

52. Романенко М. В. Криминализация общественных отношений социума России / М. В. Романенко // Философия и общество. – 2001. – № 3. – С. 141–158.

53. Российское уголовное право. Общая часть : учебник / Ю. В. Баулин, Ю. В. Голик, С. В. Землюков, Н. Г. Иванов, Л. В. Иногамова-Хегай и др. ; под ред. В. С. Комиссарова. – СПб. : Питер, 2005. – 560 с.

54. Савінова Н. А. Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Н. А. Савінова. – К. : Вид-во ДКС, 2011. – 342 с.

55. Симиненко А. Н. Истязание: уголовно-правовые и криминологические аспекты : монография / А. Н. Симиненко, Ю. С. Пестерева. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 192 с.

56. Соціологія : підручник / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2010. – 224 с.

57. Тарарухін С. А. Криміналізація / С. А. Тарарухін // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана ; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 2001. – Т. 3: К – М. – С. 392, 393.

58. Туляков В. А. Изменчивость криминализации и противодействие преступности / В. А. Туляков, Е. Ю. Полянский // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Фенікс, 2004. – Вип. 20. – С. 307–312.

59. Уголовное право. Общая часть. Особенная часть : курс лекций / под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова. – Лекция 1: Введение в изучение уголовного права. Уголовный закон / А. Н. Игнатов. – М. : НОРМА, 1996. – 56 с.

60. Фріс П. Л. Криміналізація і декриміналізація у кримінально-правовій політиці [Електронний ресурс] / П. Л. Фріс // Вісн. Асоц. кримінал. права України. – 2014. – № 1 (2). – С. 19–28. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/2_2.pdf (дата звернення: 13 лютого 2017 р.). – Заголовок з екрану.

61. Шапченко С. Д. Механізм кримінально-правового регулювання в правовій системі України: поняття та структура / С. Д. Шапченко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Юрид. науки. – 2000. – Вип. 40. – С. 63–67.

62. Щавінський В. Підстави кримінально-правової заборони незаконної емісії недержавних цінних паперів / В. Щавінський // Право України. – 2003. – № 10. – С. 64–67.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640