DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2017.8.166603

Об’єкт невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу

Володимир Вікторович Налуцишин

Анотація


У статті проаналізовано різні концепції стосовно визначення об’єкта злочину. Наведені позитивні та негативні аспекти окремих концепцій. Визнається обґрунтованою концепція, за якою об’єктом злочину вважаються охоронювані кримінальним законом суспільні відносини. Проаналізовано об’єкти злочину за невиконання судового рішення за законодавством деяких держав Європейського Союзу.


Ключові слова


об’єкт злочину; суспільні відносин; злочини проти правосуддя;, судове рішення; держави Європейського Союзу

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрушко П. П. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика : навч. посіб. / П. П. Андрушко, А. А. Стрижевська. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 342 с.

2. Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть / М. И. Бажанов. – Днепропетровск : Пороги, 1992 – 167 с.

3.         Богонюк Г. І. Кримінально-правова характеристика невиконання судового рішення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Г. І. Богонюк ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2016. – 201 с.

4. Гавриш С. Б. Теоретические предпосылки исследования объекта преступлений / С. Б. Гавриш // Право и политика. – 2000. – № 11. – С. 5.

5. Готін О. М. Кримінальна відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки (проблеми теорії та практики) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. М. Готін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 21 с.

6. Зателепин О. К. К вопросу о понятии объекта преступления в уголовном праве / О. К. Зателепин // Уголовное право. – 2003. – № 1. – С. 29–31.

7. Кистяковский А. Ф. Элементарный ученикъ общаго уголовнаго права с подробнымъ изложеніемъ Началъ Русскаго Уголовнаго Законодательства. Часть общая / А. Ф. Кистяковский. – 3-е изд., печ. без перемен со 2-го. – К. : Ф. А. Иогансон, 1891. – 892 с.

8. Кригер Г. А. Об ошибочности освещения ряда вопросов в вузовском учебнике по Общей части советского уголовного права / Г. А. Кригер // Вестн. Московск. ун-та. – 1954. – № 1. – С. 139.

9. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Беньківський та ін. ; за ред. П. С. Матишевського та ін. – К. : Юрінком-Інтер, 1997. – 512 с.

10. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін. ; за ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 2е вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.

11. Кримінальний кодекс Латвійської Республіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID =1243424&subID=100106935,100106942#text (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

12. Кримінальний кодекс Литовської Республіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID =1243877&subID=100107735,100107738,100107772#text (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

13. Кримінальний кодекс Естонської Республіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://law.vl.ru/comments/show_article.php?art_id= 458&sec_id=61&law_id=12&law_name=%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E5+%EE%F2%ED%EE%F8%E5&sec_name=%D3%E3%EE%EB%EE%E2%ED%FB%E5+%EA%EE%E4%E5%EA%F1%FB+&art_name=%D3%E3%EE%EB%EE%E2%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA&page=46 (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

14. Кримінальний кодекс Румунії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislationline. rg/documents/section/criminal-codes (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

15.  Кримінальний кодекс Республіки Болгарія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

16. Кримінальний кодекс Республіки Словаччина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislationline.org/documents/section/ criminal-codes (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

17.  Кримінальний кодекс Республіки Словенія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

18. Кримінальний кодекс Республіки Чехія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

19. Кримінальний кодекс Республіки Італія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.somalilandlaw.com/Penal_Code_English.pdf (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

20. Кримінальний кодекс Республіки Фінляндія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

21. Кримінальний кодекс Республіки Франція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

22. Кримінальний кодекс Республіки Австрія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

23. Кримінальний кодекс Королівства Бельгія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

24. Кримінальний кодекс Королівства Данія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241524&subID= 100096345,100096366,100096649#text (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

25. Кримінальний кодекс Королівства Нідерландів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislationline.org/documents/section/ criminal-codes (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

26. Кримінальний кодекс Федеративної Республіки Німеччини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislationline.org/documents/ section/criminal-codes (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

27. Кримінальний кодекс Республіки Угорщина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislationline.org/documents/section/ criminal-codes (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

28. Кримінальний кодекс Королівства Швеція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241607&subID= 100097432,100097434#text (дата звернення 3 березня 2017 р.). – Заголовок з екрану.

29.Курс уголовного права. Общая часть : учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. – М. : ЗЕРЦАЛО, 1999. – Т. 1. Учение о преступлении. – С. 207.

30. Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України) : монографія / С. Я. Лихова. – К. : Київськ. ун-т, 2006. – 573 с.

31. Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекцій / А. В. Наумов. – М. : БЕК, 1996. – 560 с.

32. Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций : в 3 т. – Т. 1. Общая часть / А. В. Наумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 306 с.

33. Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты / Г. П. Новоселов. – М. : НОРМА, 2001. – 208 с.

34. Пашковская А. В. Курс уголовного права. Учение о преступлении: Общая часть : учеб. для вузов / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М. : Зерцало-М, 1999. – Т. 1. – 624 с.

35. Станіч В. С. Кримінальний кодекс Республіки Польща / В. С. Станіч ; під ред. В. Л. Менчинського : переклад на українську мову В. С. Станіч – К. : ОВК, 2016. – 138 с.

36. Станіч В. С. Кримінальний кодекс Королівства Іспанія / В. С. Станіч ; під ред. В. Л. Менчинського : переклад на українську мову О. В. Лішевської. – К. : ОВК, 2016. – 284 с.

37. Тацій В. Я. Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві України : навч. посіб. / В. Я. Тацій. – Х. : УкрЮА, 1994. – 76 с.

38. Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві : монографія / В. Я. Тацій. – Х. : Право, 2016. – 256 с.

39. Уголовное право России. Общая часть : учебник / отв. ред. Б. В. Здравомыслов. – М. : Юристъ, 1996. – 560 с.

40. Фесенко Є. В. Цінності як об’єкт злочину / Є. В. Фесенко // Право України. – 1999. – № 6. – С. 75–78.

41. Фесенко Є. В. Об`єкт злочину з погляду реалій // Юридичний вісник України. – 1997. – № 33 – С. 34–38.

42. Фролов Е. А. Объект уголовно-правовой охраны и его роль в организации борьбы с посягательствами на социалистическую собственность : дисс. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Е. А Фролов ; Свердловск. юрид. ин-т. – Свердловск, 1971. – 446 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640