DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2017.8.166611

Корупція в органах місцевого самоврядування та її запобігання в Україні

Олег Семенович Шеремет

Анотація


Статтю присвячено аналізу корупційних діянь, що відбуваються при безпосередній взаємодії громадянина та посадової особи органу місцевого самоврядування в Україні, а також дослідженню наукових поглядів із загальних проблем правового регулювання запобігання корупційній злочинності. Зазначено, що ефективною у протидії корупції є координація зусиль усіх правоохоронних органів на місцевому рівні. Визначено роль е-декларування у запобіганні корупційним злочинам в органах місцевого самоврядування.


Ключові слова


громада; органи місцевого самоврядування; корупція, запобігання злочинам

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бантишев О. Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації) : навч. посібник / О. Ф. Бантишев. – К. : МАУП, 2002. – 128 с.

2. Денисова Т. А. Характеристика коррупции: исследования в Украине / Т. А. Денисова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://law.edu.ru/doc/ document.asp?docID=1224808. – Загл. с экрана.

3. Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки : затв. пост. КМ України від 29 квіт. 2015 р. № 265 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF. – Заголовок з екрану.

4. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії : монографія / М. І. Мельник. – К. : Атіка, 2001. – 304 с.

5. НАЗК: з 1 січня 2017 року значно розшириться коло суб’єктів е-декларування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://nazk.gov.ua/ news/nazk-z-1-sichnya-2017-roku-znachno-rozshyrytsya-kolo-subyektiv-e-deklaru vannya. – Заголовок з екрану.

6. Погорілко В. Ф. Народовладдя / В. Ф. Погорілко // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К. : Юрид. думка. – 2012. – 1020 с.

7. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/1700-18. – Заголовок з екрану.

8. Про Програму забезпечення громадської безпеки та правопорядку на території м. Чернігова на 2016 – 2017 роки: Рішення Чернігівської міської ради від 29 вересня 2016 року № 11/VII-3. – Режим доступу : http://www.chernigiv-rada.gov.ua/document/rishennya-sesii/10374. – Заголовок з екрану.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640