DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2019.12.189520

Цілеспрямований характер катування: аксіома чи вже гіпотеза?ї

Юлія Сергіївна Таволжанская

Анотація


Стаття присвячена характеристиці законодавчого постулату щодо конститутивності цілеспрямованого характеру катування. У роботі проаналізовано законодавчі пропозиції щодо відмови від визнання мети катування обов’язковою ознакою основного складу цього злочину. Установлено, що перша нормотворча ініціатива щодо доцільності виведення ознаки мети катування на рівень кваліфікуючих ознак підготовлена та подана на розгляд Верховної Ради України у 2017 р. З того часу та дотепер пролобійовано три аналогічні законопроекти. Зроблено висновок, що обґрунтування останніх лежить у площині необхідності приведення норми, закріпленої ст. 127 КК України, у відповідність до положень ст. 7 Римського статуту міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р. З огляду на відмінний характер суспільної небезпечності катування як злочину проти людяності і злочину проти здоров’я особи, названі нормотворчі ініціативи визнано недопустимими. Наведено аргументи на користь важливості збереження чинного нормативного підходу у визнанні катування цілеспрямованим діянням. При викладенні останніх наголошено на природі досліджуваного злочину, положеннях міжнародних договорів, тенденції із вирішення зазначеного питання з боку Організації Об’єднаних Націй, підході Європейського суду з прав людини із розмежування катування і нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження та покарання, положеннях законів про кримінальну відповідальність країн європейського та пострадянського простору. Визначено вектор подальшої роботи у посиленні аргументації із необхідності збереження мети катування конститутивною ознакою основного складу цього злочину.


Ключові слова


катування; мета катування; нелюдське поводження і покарання; поводження і покарання, що принижує гідність

Повний текст:

PDF

Посилання


Aksoy v.Turkey(1996). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"dmdo-cnumber" :["695880"],"itemid":["001-58003"]}.

Irelandv. theUK(1978). URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus# {"fulltext":["("Ireland v. the United Kingdom")"],"languageisocode":["ENG"],"article":["3"],"documentcollectionid2" :["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-57506"]}.

El-Masri v. theFormer Yugoslav Republic of Macedonia» (2012). URL: https://hudoc. echr.coe.int/rus#{"itemid":["001-115621"]}.

Selmouni v.France(1999). URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus# {"itemid":["001-58287"]}.

Vidensʹka deklaratsiya ta Prohrama diy, pryynyati na Zahalʹniy konfe-rentsiyi z prav lyudyny 25 chervnya 1993 r.(1993). URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_504 [in Ukrainian].

Gruziya: pytki i zhestokoye obrashcheniye ostayutsya predmetom ozabo-chennosti i posle «Revolyutsii roz» (2005). Doklad Mezhdunarodnoy Amnistii [in Russian].

Deklaratsiya pro zakhyst usikh osib vid katuvanʹ ta inshykh zhorstokykh, nelyudsʹkykh abo takykh, shcho prynyzhuyutʹ hidnistʹ, vydiv povodzhennya chy pokarannya 1975 r. (1975). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_084 [in Ukrainian].

Kommentariy k Ugolovnomu Kodeksu Turkmenistana (postateynyy) (2013). A.V. Smirnov (Ed.).Ashkhabad: Tsentr OBSE [in Russian].

Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny ta osnovopolozhnykh svobod 1950 r. (1950). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 [in Ukrainian].

Konventsiya proty katuvanʹ ta inshykh zhorstokykh, nelyudsʹkykh abo takykh, shcho prynyzhuyutʹ hidnistʹ, vydiv povodzhennya chy pokarannya 1984 r. (1984). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_085 [in Ukrainian].

Maradina Yu. S. (2018). Katuvannya: sotsialʹna obumovlenistʹ i sklad zlochynu. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Naukovyy vysnovok kafedry kryminalʹnoho prava № 1 Natsionalʹnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho na proekt Zakonu Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv shchodo zabezpechen-nya harmonizatsiyi kryminalʹnoho zakonodavstva z polozhennyamy mizhnarodnoho prava» vid 4 travnya 2018 r. № 121-01-764 (2018) [in Ukrainian].

Naukovyy vysnovok kafedry kryminalʹnoho prava № 1 Natsionalʹnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho ta Naukovo-doslidnoho instytutu vyvchennya problem zlochynnosti imeni akademika V. V. Stashysa NAPrN Ukrayiny na proekt Zakonu Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do Kryminalʹnoho kodeksu Ukrayiny shchodo zabezpechennya yoho harmonizatsiyi z polozhennyamy mizhnarodnoho prava» vid 30 bereznya 2017 r. № 125-01-671 (2017) [in Ukrainian].

Osnovni likarsʹki pryntsypy stosovno katuvannya ta inshykh vydiv zhorstokoho, nelyudsʹkoho abo takoho, shcho prynyzhuye, povodzhennya abo poka-rannya pry zatrymanni abo uvʺyaznenni: Tokiysʹka deklaratsiya vid 1 zhovtnya 1975 r. (1975). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/990_011 [in Ukrainian].

Popravky do Konventsiyi proty katuvanʹ ta inshykh zhorstokykh, ne-lyudsʹkykh abo takykh, shcho prynyzhuyutʹ hidnistʹ, vydiv povodzhennya chy pokarannya 1984 r. vid 8 veresnya 1992 r. (1992). URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/ show/995_108 [in Ukrainian].

Poyasnyuvalʹna zapyska do proektu Zakonu Ukrayiny vid 20 hrudnya 2018 r. № 9438 (2018). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=65266 [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo zabezpechennya harmonizatsiyi kryminalʹnoho zakonodavstva z polozhennyamy mizhnarodnoho prava: proekt Zakonu Ukrayiny vid 20 hrudnya 2018 r. № 9438 (2018). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 ?pf3511=65266 [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin do zakonodavchykh aktiv Ukrayiny (shchodo posylennya pravovoho zakhystu hromadyan ta zaprovadzhennya mekhanizmiv realizatsiyi konsty-tutsiynykh prav hromadyan na pidpryyemnytsʹku, osobystu nedotorkannistʹ, bezpeku, povahu do hidnosti osoby, pravovu dopomohu, zakhyst): Zakon Ukrayiny vid 12 sichnya 2005 r. № 2322-IV (2005). URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/2322-15 [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin do Kryminalʹnoho kodeksu Ukrayiny (shchodo posylennya kryminalʹnoyi vidpovidalʹnosti za katuvannya, zavidomo nezakonni zatrymannya, pryvid abo aresht ta prymushennya davaty pokazannya: proekt Zakonu Ukrayiny vid 27 chervnya 2012 r. № 10679 (2012). URL: http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=43865 [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin do Kryminalʹnoho kodeksu Ukrayiny (shchodo posylennya kryminalʹnoyi vidpovidalʹnosti za katuvannya, zavidomo nezakonni zatry-mannya, pryvid abo aresht ta prymushennya davaty pokazannya: proekt Zakonu Ukrayiny vid 11 lyutoho 2013 r. № 2266 (2013). URL: http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45731 [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin do Kryminalʹnoho ta Kryminalʹno-protsesualʹnoho kodeksiv Ukrayiny shchodo vstanovlennya kryminalʹnoyi vidpovidalʹnosti za katuvannya: proekt Zakonu Ukrayiny vid 9 sichnya 2001 r. № 6328 (2001). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1? pf3511=9590 [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin do Kryminalʹnoho ta Kryminalʹno-protsesualʹnoho kodeksiv Ukrayiny shchodo humanizatsiyi kryminalʹnoyi vidpovidalʹnosti: Zakon Ukrayiny vid 15 kvitnya 2008 r. № 270-VI (2008). URL: http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/270-17 [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin i dopovnenʹ do Kryminalʹnoho kodeksu Ukrayiny (shchodo kryminalizatsiyi zlochynu katuvannya stosovno materialʹno zalezhnykh osib: proekt Zakonu Ukrayiny vid 2 lypnya 2009 r. № 4754 (2009). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=35719 [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin ta dopovnenʹ do Kryminalʹnoho ta Kryminalʹno-protsesualʹnoho kodeksiv Ukrayiny (shchodo vyznachennya katuvannya yak okremoho vydu zlochynu ta pryznachennya naysuvorishoho pokarannya za nʹoho): proekt Zakonu Ukrayiny vid 18 chervnya 1999 r. № 2103 (2013). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=4563 [in Ukrainian].

Radutnyy O. E. (2016). Narys stanu informatsiyno-zakonodavchoyi diyalʹnosti na prykladi KK Ukrayiny. Informatsiya i pravo – Information and law, 3 (18), 58–68 [in Ukrainian].

Rymsʹkyy statut Mizhnarodnoho kryminalʹnoho sudu 1998 r. (1998). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_588/page [in Ukrainian].

Ugolovnyy kodeks Azerbaydzhanskoy Respubliki (1999). URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353&doc_id2=30420353#pos =166;-92&pos2=1364;-109 [in Russian].

Ugolovnyy kodeks Albanii (1995). URL: http://ugolovnykodeks.ru/ 2011/11/ugolovnyj-kodeks-albanii/ [in Russian].

Ugolovnyy kodeks Bel'gii (2001). URL: http://ugolovnykodeks.ru/ 2011/11/ugolovnyj-kodeks-belgii/ [in Russian].

Ugolovnyy kodeks Ispanii (1995). URL: http://ugolovnykodeks.ru/ 2011/11/ugolovnyj-kodeks-ispanii/ [in Russian].

Ugolovnyy kodeks Kyrgyzskoy Respubliki (1998). URL: http://www. kenesh.kg/RU/Articles/7307UGOLOVNYJ_KODEKS_KYRGYZSKOJ_RESPUBLIKI_v_red _ZKR_10_ot_1032012g.aspx [in Russian].

Ugolovnyy kodeks Respubliki Armeniya (2003). URL: http://www. parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus [in Russian].

Ugolovnyy kodeks RespublikiKazakhstan(2014). URL: http://normativ.uchet. kz/view/97610 [in Russian].

Ugolovnyy kodeks RespublikiMoldova(2002). URL: http://lex.justice. md/ ru/331268 [in Russian].

Ugolovnyy kodeks RespublikiTadzhikistan(1998). URL: http://mmk. tj/ru/legislation/legislation-base/codecs [in Russian].

Ugolovnyy kodeks RespublikiUzbekistan(1994). URL: http://www. lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=111457 [in Russian].

Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii (1996). URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b57dd2d1f388b4e1dd1d92556d43d3fcb202f2da/. (дата звернення 11.08.2019) [in Russian].

Ugolovnyy kodeks Rumynii (2014). URL: http://ugolovnykodeks.ru/ 2011/11/ugolovnyj-kodeks-rumynii/ [in Russian].

Ugolovnyy kodeks Frantsii (2002). L. V. Golovko, N. Ye. Krylov (Eds.). SPb.: Yurid. tsentr Press [in Russian].

Ugolovnyy kodeks Shvetsii (2001). N. F. Kuznetsov, S. S. Belyayev (Eds.). SPb.: Yurid. tsentr Press [in Russian].

Fakulʹtatyvnyy protokol do Konventsiyi proty katuvanʹ ta inshykh zhorstokykh, nelyudsʹkykh abo takykh, shcho prynyzhuyutʹ hidnistʹ, vydiv povo-dzhennya chy pokarannya 1984 r. vid 18 hrudnya 2002 r. (2002). URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_f48 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Aksoy v.Turkey, 1996. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"dmdocnum ber" :["695880"],"itemid":["001-58003"]}. (дата звернення 11.08.2019).
 2. Irelandv. theUK, 1978. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus# {"fulltext":["(\"Ireland v. the United Kingdom\")"],"languageisocode":["ENG"], "article":["3"],"documentcollectionid2" :["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-57506"]}. (дата звернення 11.08.2019).
 3. El-Masri v. theFormer Yugoslav Republic of Macedonia», 2012. URL: https://hudoc. echr.coe.int/rus#{"itemid":["001-115621"]}. (дата звернення 11.08.2019).
 4. Selmouni v. France, 1999. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{"itemid":["001-58287"]}.(дата звернення 11.08.2019).
 5. Віденська декларація та Програма дій, прийняті на Загальній конференції з прав людини 25 червня 1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_504. (дата звернення 11.09.2019).
 6. Грузия: пытки и жестокое обращение остаются предметом озабоченности и после «Революции роз». Доклад Международной Амнистии. 2005. 59 с.
 7. Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання 1975 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_084. (дата звернення 11.08.2019).
 8. Комментарий к Уголовному Кодексу Туркменистана (постатейный) / под общ. ред. А. В. Смирнова. Ашхабад: Центр ОБСЕ, 2013. 663 с.
 9. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004. (дата звернення 11.08.2019).
 10. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання 1984 р. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/995_085. (дата звернення 11.08.2019).
 11. Марадіна Ю. С. Катування: соціальна обумовленість і склад злочину: автореф. дис…канд. юрид. наук. Харків, 2018. 20 с.
 12. Науковий висновок кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права» від 4 травня 2018 р. № 121-01-764.
 13. Науковий висновок кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення його гармонізації з положеннями міжнародного права» від 30 березня 2017 р. № 125-01-671.
 14. Основні лікарські принципи стосовно катування та інших видів жорстокого, нелюдського або такого, що принижує, поводження або покарання при затриманні або ув’язненні: Токійська декларація від 1 жовтня 1975 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/990_011. (дата звернення 11.08.2019).
 15. Поправки до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання 1984 р. від 8 вересня 1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_108. (дата звернення 11.09.2019).
 16. Пояснювальна записка до проекту Закону України від 20 грудня 2018 р. № 9438. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511= 65266. (дата звернення 11.08.2019).
 17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права: проект Закону України від 20 грудня 2018 р № 9438. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=65266. (дата звернення 11.08.2019).
 18. Про внесення змін до законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист): Закон України від 12 січня 2005 р. № 2322-IV. URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/2322-15. (дата звернення 11.08.2019).
 19. Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення кримінальної відповідальності за катування, завідомо незаконні затримання, привід або арешт та примушення давати показання: проект Закону України від 27 червня 2012 р. № 10679. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=43865. (дата звернення 11.08.2019).
 20. Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення кримінальної відповідальності за катування, завідомо незаконні затримання, привід або арешт та примушення давати показання: проект Закону України від 11 лютого 2013 р. № 2266. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=45731. (дата звернення 11.08.2019).
 21. Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за катування: проект Закону України від 9 січня 2001 р. № 6328. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=9590. (дата звернення 11.08.2019)
 22. Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності: Закон України від 15 квітня 2008 р. № 270-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270-17. (дата звернення 11.08.2019).
 23. Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України (щодо криміналізації злочину катування стосовно матеріально залежних осіб: проект Закону України від 2 липня 2009 р. № 4754. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=35719. (дата звернення 11.08.2019).
 24. Про внесення змін та доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо визначення катування як окремого виду злочину та призначення найсуворішого покарання за нього): проект Закону України від 18 червня 1999 р. № 2103. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=4563. (дата звернення 11.08.2019).
 25. Радутний О. Е. Нарис стану інформаційно-законодавчої діяльності на прикладі КК України. Інформація і право. 2016. № 3 (18). С. 58–68.
 26. Римський статут Міжнародного кримінального суду 1998 р. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/995_588/page. (дата звернення 11.08.2019).
 27. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353&doc_id2=30420353#pos=166;-92&pos2=1364;-109. (дата звернення 11.08.2019).
 28. Уголовный кодекс Албании. URL: http://ugolovnykodeks.ru/ 2011/11/ugolovnyj-kodeks-albanii/.(дата звернення 11.08.2019).
 29. Уголовный кодекс Бельгии. URL: http://ugolovnykodeks.ru/ 2011/11/ugolovnyj-kodeks-belgii/. (дата звернення 11.08.2019).
 30. Уголовный кодекс Испании. URL: http://ugolovnykodeks.ru/ 2011/11/ugolovnyj-kodeks-ispanii/. (дата звернення 11.08.2019).
 31. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. URL: http://www. kenesh.kg/RU/Articles/7307UGOLOVNYJ_KODEKS_KYRGYZSKOJ_RESPUBLIKI_v_red _ZKR_10_ot_1032012g.aspx. (дата звернення 11.08.2019).
 32. Уголовный кодекс Республики Армения. URL: http://www.parliament.am/ legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus. (дата звернення 11.08.2019).
 33. Уголовный кодекс Республики Казахстан. URL: http://normativ.uchet.kz/view/ 97610. (дата звернення 11.08.2019).
 34. Уголовный кодекс Республики Молдова. URL: http://lex.justice.md/ ru/331268. (дата звернення 11.08.2019).
 35. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. URL: http://mmk.tj/ ru/legislation/legislation-base/codecs. (дата звернення 11.08.2019).
 36. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. URL: http://www.lex.uz/pages/ GetAct.aspx?lact_id=111457. (дата звернення 11.08.2019).
 37. Уголовный кодекс Российской Федерации. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_10699/b57dd2d1f388b4e1dd1d92556d43d3fcb202f2da/. (дата звернення 11.08.2019).
 38. Уголовный кодекс Румынии. URL: http://ugolovnykodeks.ru/ 2011/11/ugolovnyj-kodeks-rumynii/. (дата звернення 11.08.2019).
 39. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко и Н. Е. Крылова. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 650 с.
 40. Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова и С. С. Беляев. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. 320 с.
 41. Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання 1984 р. від 18 грудня 2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_f48. (дата звернення 11.09.2019).


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640