DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2019.12.190923

Кримінологічне законодавство в Україні: стан та перспективи розвитку

Аліна Владиславівна Калініна

Анотація


У статті надається загальна характеристика кримінологічного законодавства в Україні: пропонується його визначення, виокремлюються ознаки, аналізуються недоліки та перспективи розвитку. Наведено точки зору науковців щодо змісту поняття кримінологічного законодавства, здійснено його порівняння із галуззю законодавства. Акцентується увага на тому, що кримінологічне законодавство є доктринальним поняттям. Виокремлено такі його ознаки як комплексний характер, спрямованість на реалізацію кримінологічної політики держави і структурованість. Серед недоліків кримінологічного законодавства вказано: наявність розриву між напрацюваннями науковців теоретичного характеру та їх втіленням на практиці, несистемний характер, нестабільність норм, наявність прогалин. Запропоновано такі перспективи розвитку кримінологічного законодавства в Україні: його систематизація, усунення суперечностей та прогалин у відповідних нормативних актах, втілення на практиці теоретично обґрунтованих напрацювань науковців та передового досвіду зарубіжних країн у цій сфері, а також удосконалення практики застосування кримінологічного законодавства.

Ключові слова


кримінологічне законодавство; запобігання злочинності; правове забезпечення запобігання злочинності

Повний текст:

PDF

Посилання


Holina V. V., Holovkin B. M. (2011). Zabezpechennya yakosti zapobizhnoyi funktsiyi zakonodavstva pro kryminalʹnu vidpovidalʹnistʹ. Teoretychni osnovy zabezpechennya yakosti kryminalʹnoho zakonodavstva ta pravozastosovchoyi diyalʹnosti u sferi borotʹby zi zlochynnistyu v Ukrayini. V. I. Borysov, V. S. Zelenetsʹky (Eds.). Kharkiv: Pravo, 191–239 [in Ukrainian].

Holovkin B. M. (2012). Preventyvnyy vplyv systemy antykryminalʹnoho zakonodavstva Ukrayiny na zlochynnistʹ. Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny – Herald of the Academy of Law Sciences of Ukraine, 4 (71), 308–317 [in Ukrainian].

Husarov S. (2017). Kryminolohichne zakonodavstvo. Ukrayinsʹka kryminolohichna entsyklopediya. V. V. Chernyey, V. V. Sokurenko (Eds.). Kharkiv–Kyyiv: Khark. nats. un-t vnutr. sprav; Nats. akad. vnutr. sprav; Kryminoloh. asots. Ukrayiny; Zolota mylya, 352–353 [in Ukrainian].

Kalinina A. V. (2018). Kryminolohichne zakonodavstvo u postradyansʹkykh derzhavakh. Pytannya borotʹby zi zlochynnistyu – Issues of Crime Prevention. Kharkiv: Pravo, issue 35, 55–67 [in Ukrainian].

Kalinina A. V. (2019). Kriminologicheskoye zakonodatel'stvo kak element ugolovnoy politiki gosudarstva. Formirovaniye effektivnoy ugolovnoy politiki i optimal'noy modeli dosudebnogo proizvodstva – prioritetnaya zadacha yuridicheskoy nauki i praktiki: sbornik materialov mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (g. Minsk, Respublika Belarus', 24–25 aprelya 2019 g.). S. Ya. Azemsha (Ed.). Minsk: Yur spektr, 45–49 [in Russian].

Skakun O. F. (2001). Teoriya derzhavy i prava: pidruch. S. O. Burakoesʹky (Trans. from Rus). Kharkiv: Konsum [in Ukrainian].

Teoriya derzhavy i prava. Akademichnyy kurs: pidruch. (2008). O. V. Zaychuk, N. M. Onishchenko (Eds.). Kyyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Голіна В. В., Головкін Б. М. Забезпечення якості запобіжної функції законодавства про кримінальну відповідальність. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: монографія / за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. Харків: Право, 2011. С. 191–239.

2. Головкін Б. М. Превентивний вплив системи антикримінального законодавства України на злочинність. Вісник Академії правових наук України. 2012. № 4 (71). С. 308–317.

3. Гусаров С. Кримінологічне законодавство. Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків–Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад. внутр. справ; Кримінолог. асоц. України; Золота миля, 2017. С. 352–353.

4. Калініна А. В. Кримінологічне законодавство у пострадянських державах. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2018. Вип. 35. С. 55–67.

5. Калинина А. В. Криминологическое законодательство как элемент уголовной политики государства. Формирование эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного производства – приоритетная задача юридической науки и практики: сборник материалов междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, Республика Беларусь, 24–25 апреля 2019 г.) / редкол.: С. Я. Аземша (гл. ред.) и др. Минск: Юр спектр, 2019. С. 45–49.

6. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підруч. / пер. з рос. С. О. Буракоеського. Харків: Консум, 2001. 656 с.

7. Теорія держави і права. Академічний курс: підруч. / за заг. ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 688 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Вісник асоціації кримінального права України

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2311-9640