Про перспективи законодавчого унормування провокаційної поведінки та її правових наслідків

Автор(и)

  • Олександр Олексійович Дудоров Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка http://orcid.org/0000-0001-9007-1221

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2020.14.217578

Ключові слова:

провокація злочину, співучасть у злочині, підбурювання до злочину, негласні слідчі (розшукові) дії, контроль за вчиненням злочину, проект нового Кримінального кодексу України

Анотація

Здійснено аналіз положень проєкту нового Кримінального кодексу України стосовно провокаційної поведінки та її правових наслідків. Наголос зроблено на з’ясуванні того, наскільки розробниками досліджуваного документа взяті до уваги здобутки кримінально-правової доктрини, правові позиції ЄСПЛ і законодавство України про негласні слідчі (розшукові) дії та інші негласні заходи, а також чи сприятиме втілене у проєкті унормування зазначеної поведінки вирішенню правозастосовних проблем. Визначено напрями, за якими доцільно продовжити роботу з удосконалення відповідних положень.

Біографія автора

Олександр Олексійович Дудоров, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

 

завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України

доктор юридичних наук, професор

заслужений діяч науки і техніки України

Посилання

Aloshyna, O.I. (2007). Provokatsiia zlochynu (kryminalno-pravove doslidzhennia). Candidate's thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Armanov, M.H. (2015). Osoblyvosti kvalifikatsii koruptsiinykh dii u publichnii sferi vidpovidno do typovykh sytuatsii yikh vyiavlennia. Antykoruptsiina polityka Ukrainy: aktualni problemy zabezpechennia efektyvnosti: zbirnyk materialiv internet-konferentsii (Kyiv, 29 travnia 2015 roku) – Anti-corruption policy of Ukraine: current issues of efficiency: a collection of materials of the Internet conference. Kyiv: National Academy of Public Prosecutor of Ukraine, 156–162 [in Ukrainian].

Artem Sytnyk: «Nablyzhaiutsia vybory, i NABU, yak nezalezhnyi antykoruptsiinyi zlochyn, politychnii eliti prosto nepotribnyi» (2018). Holos Ukrainy – Voice of Ukraine, 18 zhovtnia (No. 197) [in Ukrainian].

Artemenko, N.V., Mynkova, A.M. (2004). Problemy uholovno-pravovoi otsenky deiatelnosty posrednyka, provokatora ta ynytsyatora prestuplenyia v uholovnom prave RF. Zhurnal rossyiskoho prava – Journal of Russian Law, 11, 48–54 [in Russian].

Arutiunov, A. (2002). Podstrekatel prestuplenyia. Hosudarstvo y pravo – State and Law, 11, 122–128 [in Russian].

Arutiunov, A. (2002). Provokatsyia prestuplenyia. Rossyiskyi sledovatel – Russian Investigator, 8, 33–34 [in Russian].

Babanly, R., Tarasenko, O. (2020). Kryterii nepriamoi provokatsii na vchynennia zlochynu: rozvytok praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi «Akbay and Others v. Germany». URL: https://sud.ua/ru/news/blog/182446-kriteriyi-nepryamoyi-provokatsiyi-na-vchinennya-zlochinu-rozvitok-praktiki-yevropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini-u-spravi-akbay-and-others-v-germany [in Ukrainian].

Bahanets, O.V. (2017). Dokazuvannia storonoiu obvynuvachennia pryiniattia propozytsii, obitsianky abo oderzhannia nepravomirnoi vyhody sluzhbovoiu osoboiu u dosudovomu rozsliduvanni. Candidate's thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Bahanets, O. (2018) Provokuvannia pidkupu: spravy, pro yaki movchat. Yurydychnyi visnyk Ukrainy – Law Herald of Ukraine, 2–8 lystopada (No. 5) [in Ukrainian].

Bilichak, O.A. (2017). Kontrol za vchynenniam zlochynu: poniattia ta formy. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: yurydychni nauky – Scientific notes of TNU named after V.I. Vernadsky. Series: legal sciences. Vol. 28. (No. 2), 51–55 [in Ukrainian].

Borkov, V. (2018). Kvalyfykatsyia prestuplenyi, sovershaemykh v sfere operatyvno-rozysknoi deiatelnosty. Uholovnoe pravo – Criminal Law, 1, 15–22 [in Russian].

Hrodetskyi, Yu.V. (2015). Dobrovilna vidmova provokatora zlochynu. Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy – Herald of the Association of Criminal Law of Ukraine, 2, 122–134. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/ uploads/2016/01/09_Гродецький.pdf [in Ukrainian].

Dudorov, O.O. (2016). Kryminalno-pravovi aspekty provokatsii pidkupu. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal – Legal scientific electronic journal, 1, 76–82. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2016/23.pdf [in Ukrainian].

Dudorov, O.O., Loskutov, T.O. (2019). Provokatsiia pidkupu (okremi materialno-pravovi ta protsesualni aspekty). Aktualni pytannia kryminalnoho prava ta protsesu: Materialy V Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kryvyi Rih, 14 chervnia 2019 roku) – Current issues of criminal law and procedure: Proceedings of the V All-Ukrainian scientific-practical conference (Kryvyi Rih, June 14, 2019). O.O. Volobuieva, T.O. Loskutov, A.S. Politova (Eds.). Kryvyi Rih: Polihrafichna kompaniia «Helios-Prynt», 13–18 [in Ukrainian].

Dudorov, O., Pysmenskyi, Ye. (2015). Kryminalno-pravova zaborona provokatsii pidkupu, abo Pravookhoronets yak initsiator zlochynu. Yurydychnyi visnyk Ukrainy – Legal Bulletin of Ukraine, 11–17 kvitnia (No. 14); 18–24 kvitnia (No. 15) [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2018). Provokatsiia zlochyniv. Yurydychnyi visnyk Ukrainy – Legal Bulletin of Ukraine, 10–16 serpnia (No 32) [in Ukrainian].

Kalitenko, O.V., Kalmykov, D.O., Koliushko, I.B. et al. (2019). Alternatyvnyi zvit z otsinky efektyvnosti vprovadzhennia derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky. M.I. Khavroniuk (Ed.). Kyiv: Moskalenko O.M. [in Ukrainian].

Kamenskyi, D.V. (2020). Vidpovidalnist za ekonomichni zlochyny v SShA ta Ukraini: porivnialno-pravove doslidzhennia: monohrafiia. Kyiv: Dakor [in Ukrainian].

Karelov, K.Yu. (2019). Spetsialni pravyla kvalifikatsii provokatsii zlochyniv, vchynenykh u spivuchasti: vidmezhuvannia provokatsii vid sumizhnykh kryminalno-pravovykh poniat. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk – Prikarpatie Legal Bulletin. Issue 3, Vol. 2, 143–146 [in Ukrainian].

Kvasha, O.O. (2013). Spivuchast u zlochyni: sutnist, struktura ta vidpovidalnist. Candidate's thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kostenko, O.M., Kvasha, O.O., Siryi, M.I. et al. (2014). Protydiia zlochynam u sferi sluzhbovoi diialnosti (kryminolohichni, kryminalno-pravovi i kryminalno-protsesualni problemy). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Navrotska, V.V. (2013). Dokazove znachennia danykh, zdobutykh v rezultati provokatsii. Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy – Bulletin of the Criminology Association of Ukraine, 4, 235–241 [in Ukrainian].

Navrotska, V.V. (2016). Sud nad Isusom Khrystom z pozytsii drevnoiudeiskoho ta suchasnoho kryminalnoho prava y protsesu. Kyiv: Vydavnychyi dim «ArtEk» [in Ukrainian].

Navrotskyi, Viacheslav. (2016). Z profesorskoi shukhliady. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Nastilna knyha detektyva, prokurora, suddi: komentar antykoruptsiinoho zakonodavstva. (2012). M.I. Khavroniuk (Ed.). 2-he vyd., pererobl. i dopov. Kyiv: VD «Dakor» [in Ukrainian].

Obrazhyev, K.V. (2015). Systema formalnikh (yurydycheskykh) ystochnykov rossyyskoho uholovnoho prava. Moskva: Yurlytynform [in Ukrainian].

Orlovskyi, R.S. (2019). Instytut spivuchasti v kryminalnomu pravi Ukrainy: Doctor's thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Pohoretskyi, M.A. (2016). Zastosuvannia provokatsii v khodi nehlasnykh rozsliduvan: pytannia pravomirnosti. Visnyk kryminalnoho sudochynstva – Bulletin of Criminal Proceedings, 1, 33–43 [in Ukrainian].

Postanova kolehii suddiv Druhoi sudovoi palaty Kasatsiinoho kryminalnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu vid 25 chervnia 2019 r. u spravi № 334/4373/16-k. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82858164.

Postanova kolehii suddiv Kasatsiinoho kryminalnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu vid 5 travnia 2020 r. u spravi № 754/2623/14-k. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/89107394.

Postanova kolehii suddiv Pershoi sudovoi palaty Kasatsiinoho kryminalnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu vid 9 zhovtnia 2018 r. u spravi № 372/4155/15-k. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77684950.

Postanova kolehiyi suddiv Pershoyi sudovoyi palaty Kasatsiynoho kryminalʹnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu vid 9 kvitnya 2019 r. u spravi № 127/5345/16-k. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81203042.

Rishennya YESPL u spravi «Matanovich proty Khorvatiyi» vid 4 kvitnya 2017 r. (p. 126). URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/Pereklad_ rishennya_evr_sudu_13072017.pdf.

Sybal, O.B. (2020). Kontrol za vchynenniam zlochynu: kryminalno-pravovyi aspekt. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal – Legal scientific electronic journal, 3, 337–342. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2016/23.pdf [in Ukrainian].

Stan zdiisnennia pravosuddia u kryminalnykh provadzhenniakh ta spravakh pro administratyvni pravoporushennia sudamy zahalnoi yurysdyktsii u 2019 rotsi. Opratsovano statystychni dani Derzhavnoi sudovoi administratsii Ukrainy, Kasatsiinoho kryminalnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu. (2020) Kyiv: Verkhovnyi Sud. URL: https://supreme.court.gov.ua/ userfiles/media/ Zbirka_analit_tablic_2019.pdf.

Sudova praktyka v spravakh pro zlochyny v sferi sluzhbovoi diialnosti ta profesiinoi diialnosti, pov'iazanoi z nadanniam publichnykh posluh: okremi tendentsii, problemy ta perspektyvy vdoskonalennia. (2014). K.P. Zadoya (Ed.). Kyiv: Ahrar Media Hrup [in Ukrainian].

Tahantsev, N.S. (1994). Russkoe uholovnoe pravo. Lektsyy. Chast obshchaia. In 2 vols. Vol. 1. Moskva: Nauka [in Russian].

Trainyn, A.N. (2004). Yzbrannye trudy. Sankt-Peterburh: Yzd-vo «Iurydycheskyi tsentr Press» [in Russian].

Trepak, V.M. (2011). Rozkryttia ta rozsliduvannia khabarnytstva, vchyniuvanoho suddiamy, ta podolannia protydii zasobamy operatyvno-rozshukovoi diialnosti. Extended abstract of candidate's thesis. Lviv [in Ukrainian].

Us, O.V. (2015). Provokatsiia pidkupu: analiz skladu zlochynu y pytannia kvalifikatsii. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia – Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Jurisprudence. Issue 16 (2), 66–70 [in Ukrainian].

Fris, P.L. (2014). Vybrani pratsi. Ivano-Frankivsk: Foliant [in Ukrainian].

Khavroniuk, M.I. (2006). Kryminalne zakonodavstvo Ukrainy ta inshykh derzhav kontynentalnoi Yevropy: porivnialnyi analiz, problemy harmonizatsii: monohrafiia. Kyiv: Yuryskonsult [in Ukrainian].

Khomych, V.M., Branchel, Y.Y. (2009). Operatyvnyi eksperyment kak sposob viyavlenyia vziatochnychestva: monohrafyia. Mynsk: BHUFK [in Russian].

Yarmysh, N.M. (2014). Problemy kryminalno-pravovoi kvalifikatsii (zlochyny proty zhyttia ta zdorov'ia osoby, proty vlasnosti, u sferi sluzhbovoi diialnosti ta profesiinoi diialnosti, pov'iazanoi z nadanniam publichnykh posluh): navch. posib. Kyiv: Natsionalna akademiia prokuratury Ukrainy [in Ukrainian].

Yarmysh, N. (2017). Provokatsiia pidkupu ta spivuchast u koruptsiinykh zlochynakh: paradoksy kryminalno-pravovoho rehuliuvannia. Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Public Prosecutor of Ukraine, 4/2, 111–116 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-20

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА