Співвиконавці доведення до самогубства

Автор(и)

  • Ірина Анатоліївна Копйова Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2020.14.217688

Ключові слова:

доведення до самогубства, співучасть у кримінальному правопорушенні, співвиконавець кримінального правопорушення

Анотація

У статті проаналізовані особливості об'єктивних та суб'єктивних ознак співвиконавства у доведенні до самогубства. Визначений зміст діянь, які є способами доведення до самогубства або до замаху на самогубство, а також встановлено момент їх закінчення. Схиляння до самогубства відмежовано від жорстокого поводження з особою, шантажу, систематичного приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі. Інші дії, що сприяють вчиненню самогубства, відмежовано від пособництва доведенню до самогубства.

 

Біографія автора

Ірина Анатоліївна Копйова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

асистент кафедри кримінального права № 1
кандидат юридичних наук

Посилання

World Health Organization (2019). Suicide: one person dies every 40 seconds. URL: https://www.who.int/news/item/09-09-2019-suicide-one-person-dies-every-40-seconds?fbclid=IwAR2dgR4SvBKTS_NvXdiijYyxib4u7g1zExj0_ lg4n83xznfKz2YBgEa_rII.

Borysov, V.I. (2020) Dovedennia do samohubstva. Kryminalne pravo Ukrainy: Osoblyva chastyna. V.Ya. Tatsii, V.I. Borysov, V.I. Tiutiuhin (Eds.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Vyrok Hertsaivskoho raionnoho sudu Chernivetskoi oblasti vid 3 bereznia 2018 r. u spravi № 714/559/17, provadzhennia № 1-kp/714/10/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72576682 [in Ukrainian].

Vyrok Mashivskoho raionnoho sudu Poltavskoi oblasti vid 4 lystopada 2010 r. u pravi № 1-100/2010. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/50583425 [in Ukrainian].

Vyrok Rohatynskoho raionnoho sudu Ivano-Frankivskoi oblasti vid 24 hrudnia 2010 r. u spravi № 1-134/2010. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/53475434 [in Ukrainian].

Vyrok Sviatoshynskoho raionnoho sudu m. Kyieva vid 28 serpnia 2012 r. u spravi № 2608/5669/12, provadzhennia № 1/2608/494/12. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/26396750 [in Ukrainian].

Vyrok Sykhivskoho raionnoho sudu m. Lvova vid 2 liutoho 2017 r. u spravi № 464/141/17, provadzhennia № 1-kp/464/96/17. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/64556188 [in Ukrainian].

Vyrok Suvorivskoho raionnoho sudu m. Odesy vid 12 chervnia 2012 r. u spravi № 1527/1-1069/11. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 24559060 [in Ukrainian].

Husak, O.A. (2014). Kryminalno-pravova kharakterystyka dovedennia do samohubstva. Extended abstract of candidate's thesis. Odesa [in Ukrainian].

Eliseyeva, N.M. (2020). Kvazisouchastiye v samoubiystve: aktualnyye problemy kriminalizatsii i differentsiatsii otvetstvennosti. Candidate's thesis. Krasnodar [in Russian].

Kopiova, I.A. (2018). Vykonavets yak spivuchasnyk zlochynu: poniattia, vydy, vidpovidalnist. Candidate's thesis, Kharkiv [in Ukrainian].

Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu «Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (shchodo vstanovlennia kryminalnoi vidpovidalnosti za spryiannia vchynenniu samohubstva)» (2016). URL: http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4088&skl=9 [in Ukrainian].

Pro zastosuvannia sudamy zakonodavstva pro vidpovidalnist za vtiahnennia nepovnolitnikh u zlochynnu chy inshu antyhromadsku diialnist: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 27 liutoho 2004 r. № 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v0002700-04#Text [in Ukrainian].

Pro sudovu praktyku v spravakh pro zlochyny proty zhyttia ta zdorovia osoby: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 7 liutoho 2003 r. № 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v0002700-03#Text [in Ukrainian].

Ryzhov, E.V. (2019). Ugolovnaya otvetstvennost za dovedeniye do samoubiystva. Extended abstract of candidate's thesis. Tomsk [in Russian].

Sosnina, O.V. (2018). Do pytannia shchodo udoskonalennia normy pro kryminalnu vidpovidalnist za dovedennia do samohubstva. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Yurydychni nauky, 6, 87–98 [in Ukrainian].

Stashys, V.V. (2015). Zlochyny proty zhyttia ta zdorovia osoby. Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna. Yu.V. Baulin, V.I. Borysov, V.I. Tiutiuhin et al. (Eds.). Kharkiv: Pravo. Vybrani pratsi. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Ugolovnyy kodeks Kyrgyzskoy Respubliki. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 [in Russian].

Ugolovnyy kodeks Respubliki Belarus. URL: https://pravo.by/ document/?guid=3871&p0=hk9900275 [in Russian].

Ugolovnyy kodeks Respubliki Bolgariya. URL: http://law.edu.ru/ norm/norm.asp?normID=1245689&subID=100109090. 100109258.100109289.100109355.100109773#text [in Russian].

Us, O.V. (2007). Kryminalna vidpovidalnist za pidburiuvannia do zlochynu. Kharkiv: Vydavets FOP Vapniarchuk N. M. [in Ukrainian].

Filippova, S.V. (2020). Skloneniye k soversheniyu samoubiystva ili sodeystviye soversheniyu samoubiystva : ugolovno-pravovaya kharakteristika i problemy kvalifikatsii. Candidate's thesis. Moskva [in Russian].

Chabaniuk, V.D. (2019). Kvalifikatsiia suchasnykh proiaviv dovedennia do samohubstva. Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava, issue 1, 197–204 [in Ukrainian].

Yarmysh, N.N. (1992). Ugolovnaya otvetstvennost za dovedeniye do samoubiystva. Extended abstract of candidate's thesis. Kharkov [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-20

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА