Принципи криміналізації незаконного перетинання державного кордону України та їх дотримання у світлі реформування кримінального законодавства України

Автор(и)

  • Альона Олегівна Сербіна Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2020.14.218825

Ключові слова:

криміналізація, незаконне перетинання, державний кордон, принципи криміналізації, кримінальна відповідальність

Анотація

У роботі вивчається питання, чи були дотримані принципи криміналізації при встановленні відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України (ст. 332-2 КК України). На підставі розгляду групи соціальних та системно-правових принципів криміналізації обґрунтовується доречність встановлення кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України.

Біографія автора

Альона Олегівна Сербіна, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

ад’юнкт

Посилання

Balobanova, D.O. (2007). Teoriia kryminalizatsii. Candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Baulin, Yu.V. (2013). Pryntsypy vidpovidalnosti za suchasnym kryminalnym pravom Ukrainy. Aktualni problemy kryminalnoi vidpovidalnosti :materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., 10–11 zhovt. 2013 r. Kharkiv: Pravo, 23-27 [in Ukrainian].

Voienna doktryna Ukrainy: zatv. ukazom Prezydenta Ukrainy vid 24 veresnya 2015 r. №. 555/2015. (2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/555/2015#Text [in Ukrainian].

Hatseliuk, V.O. (2019). Pravovi naslidky kryminalizatsii nezakonnoho peretynannia derzhavnoho kordonu z metoiu zapodiiannia shkody interesam derzhavy. Yevropeiski perspektyvy, 1, 97–103 [in Ukrainian].

Dudorov, O.O. (2013). Poniattia zlochynu. Klasyfikatsiia zlochyniv. Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy – Herald of the Criminal Law Association of Ukraine, 1 (1), 84–102 [in Ukrainian].

Dudorov, O.O., Movchan, R.O. (2012). Kryminalna vidpovidalnist za samovilne zaniattia zemelnoi dilianky ta samovilne budivnytstvo. Luhansk: RVV LDUVS im. E. O. Didorenka [in Ukrainian].

Dudorov, O.O., Movchan, R.O. (2015). Kryminalno-pravova zaborona shchodo dovedennia banku do neplatospromozhnosti: sumnivna zakonodavcha novela. Pravo i hromadianske suspilstvo, 1, 71–115. URL: http//lcslaw.knu.ua [in Ukrainian].

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: Zakon Ukrayiny vid 7 hrudnia 1984 r. № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Konstytutsiya Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 28 chervnya 1996 r. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Kostrytskyi, V.V. (2014). Problema yakosti zakonu pro kryminalnu vidpovidalnist (na prykladi statti 160 KK Ukrainy). Pravova reforma ta zabezpechennia demokratyzatsiinykh protsesiv i natsionalnoi bezpeky Ukrainy: materialy vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Odesa, 12–1 hrudnia 2014). Odesa: Mizhnarodnyi humanitarnyi universytet, 57–60 [in Ukrainian].

Kryminalne pravo. Zahalna chastyna: pidruchnyk. (2011). A.S. Benitskoho, V.S. Huslavskoho, O.O. Dudorov, B.H. Rozovskoho (Eds). Kyiv: Istyna. [in Ukrainian].

Kryminalʹnyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 5 kvitnya 2001 r. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Kuzmin, S.A., Marchuk, M.P. (2016). Kryminalizatsiia nezakonnoho peretynannia derzhavnoho kordonu Ukrainy. Universytetski naukovi zapysky, 60, 89–99 [in Ukrainian].

Kuryliuk, Yu.B. (2018). Kryminalna vidpovidalnist za nezakonne peretynannia derzhavnoho kordonu Ukrainy. Aktualni problemy kryminalnoho prava: mater. IХ Vseukr. nauk.-prakt. konf., prysviach. pam`iati prof. P.P. Mykhailenka (Kyiv, 21 lystopada 201 r.). Kyiv, 200–203 [in Ukrainian].

Osnovanyia uholovno-pravovoho zapreta: krymynalyzatsyia y dekrymynalyzatsyia (1982). V.N. Kudriavtsev., A.M. Yakovlev (Eds). Moskva: Nauka [in Russian].

Pavlykivskyi, V.I. (2016). Kryminalno-pravove zabezpechennia svobody slova a profesiinoi diialnosti zhurnalistiv v Ukraini. Kharkiv: Panov [in Ukrainian].

Pashchenko, O.O. (2007). Sotsialna obumovlenist kryminalnoi vidpovidalnosti za porushennia nedotorkanosti derzhavnykh kordoniv Ukrainy. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 39, 187–193 [in Ukrainian].

Pysmensky, Ye.O. (2015). Realizatsiia kryminalno pravovoi polityky shliakhom kryminalizatsii ta dekryminalizatsii: analiz potochnykh initsiatyv. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 1, 230–234 [in Ukrainian].

Popovych, O.V. (2018). Pryntsypy kryminalizatsii: poniattia, zmist ta dotrymannia (na prykladi st. 1102 KK Ukrainy). Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo, 4, 209–214 [in Ukrainian].

Prytula, A.M. (2018). Nezakonne peretynannia derzhavnoho kordonu Ukrainy yak nova «mertva» norma Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 17, 151–156 [in Ukrainian].

Prytula, A.M. (2017). Shchodo kryminalizatsii nezakonnoho peretynannia derzhavnoho kordonu (linii rozmezhuvannia). Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 13, 136–139 [in Ukrainian]..

Pro vnesennya zmin do Kryminalʹnoho ta Kryminalʹnoho protsesualʹnoho kodeksiv Ukrayiny shchodo vidpovidalʹnosti za nezakonne peretynannya derzhavnoho kordonu Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 18 zhovtnya 2018 r. № 2599-VIII.. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2599-19#Text.

Pro natsionalʹnu bezpeku Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 21 chervnya 2018 r. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Prozumentov, L.M. (2009). Obshchestvennaia opasnost kak osnovanye krymynalyzatsyy (dekrymynalyzatsyy) deianyi. Vestnyk Voronezhskoho ynstytuta MVD Rossyy, 4, 18–24. URL: vimvd.ru/scientificwork/4_2009(2).pdf [in Russian].

Romaniuk, B.V. (2009). Do pytannia pro dekryminalizatsiiu nezakonnoho peretynannia derzhavnoho kordonu Ukrainy. Osvitno-naukove zabezpechennia diialnosti pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Khmelnytskyi, 13 lystopada 2009 r.) Khmelnytskyi: Natsionalna akademiia derzhavnoi prykordonnoi sluzhby imeni B. Khmelnytskoho, 74–75 [in Ukrainian].

Saiploki, M.V. (2017). Pryntsypy kryminalizatsii suspilno nebezpechnykh posiahan u sferi hromadskoi ta pryvatnoi profesiinoi okhoronnoi diialnosti. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii, 6, 155–158 [in Ukrainian].

Statystychna zvitnistʹ Derzhavnoyi sudovoyi administratsiyi; forma № 1-k «Zvit sudiv pershoyi instantsiyi pro roz·hlyad materialiv kryminalʹnoho provadzhennya za 2019 rik». (2019). URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_ statystyka/rik_2019 [in Ukrainian].

Statystychna zvitnistʹ Derzhavnoyi sudovoyi administratsiyi; forma № 1-p «Zvit sudiv pershoyi instantsiyi shchodo roz·hlyadu sprav pro administratyvni pravoporushennya zvedenyy za 2019 rik». (2019). URL: https://court.gov.ua/ inshe/sudova_ statystyka/rik_2019 [in Ukrainian].

Statut Orhanizatsiyi Obʺyednanykh Natsiy ta Statut Mizhnarodnoho sudu: mizhnarodnyy dokument vid 24 zhovtnya 1945 r. (1945). URL: https://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/995_010#Text [in Ukrainian].

Stratehiya Natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny: zatv. ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 26 travnya 2015 r. .№ 287/2015. (2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/n0008525-15#Text [in Ukrainian].

Iaremko, H.Z. (2015). Vplyv suspilno-nebezpechnykh naslidkiv na suspilnu nebezpeku zlochynu. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie «Prava veda a prava: vyzvy modernych europskych integracnych procesov» (Bratislava/ Slovenska republska, 27–28 nov. 2015 r.). Bratislava: Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava, 175–178 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-20

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА