Становлення сучасної парадигми протидії ґендерно зумовленому насильству в діяльності міжнародних організацій

Автор(и)

  • Вікторія Миколаївна Руфанова Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.16.244320

Ключові слова:

насильство, ґендерна рівність, протидія, ґендерно зумовлене насильство, Організація Об’єднаних Націй, Рада Європи

Анотація

Проведено ретроспективний огляд діяльності міжнародних організацій через призму їх ролі у формуванні законодавчого фундаменту протидії ґендерно зумовленому насильству. В історичному розрізі виділяються основні етапи формування сучасної концепції ґендерної рівності. Аналізуються здобутки України на шляху до встановлення ґендерної рівності. Поряд з цим, у фокусі уваги автора, і проблемні питання, які уповільнюють процес запровадження комплексної протидії ґендерно зумовленому насильству.

Біографія автора

Вікторія Миколаївна Руфанова, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

кандидатка юридичних наук, доцентка, докторантка кафедри кримінального права та кримінології

Посилання

Аніщук Н. В. Правові засоби викорінення ґендерного насильства в Україні : історико -теоретичний аналіз. Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Одеса. 2008. 35 с. С. 16

What are the Sustainable Development Goals? URL : https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAiAm7OMBhAQEiwArvGi3H6SiV_wfaHxGmTFEQjfUW3iF72DrNXHV04ud8BhQCYtQQGySLRJBRoCIM4QAvD_BwE

Gender Equality. United Nations. https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality. URL : https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality

Декларація про викорінювання насилля щодо жінок. Організація Об’єднаних Націй. 1993. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_506#Text

Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів. Організація Об’єднаних Націй. 1974. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_317/card2#Card

Декларація про ліквідацію дискримінації щодо жінок. 1967. Організація Об’єднаних Націй. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_386#Text

Декларація тисячоліття. Організація Об’єднаних Націй. 1993. URL : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 995_621&zahyst=4/UMfPEGznhhEjs.ZiEW1e1PHI4zos80msh8Ie6

Дорожня карта до рівності чоловіків і жінок 2006-2010. SEC. 2006.

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології : теорія і практика: У 3 кн. К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. Кн. 1: Теортеричні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с. С. 102

Загальна декларація прав людини. Організація Об’єднаних Націй. 1948. Офіційний вісник України. 2008. № 93. С. 89.

Ієрусалімов І. О., Литвинчук О. І., Єрусалимов В. І. Історично-правові аспекти протидії насильству в сім’ї. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2019. Вип. 2 (86). С. 269-280. С 269.

Касьян О.О. Роль ООН у вирішенні ґендерних проблем сучасності. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 96 (Частина ІІ). 2011. С. 157-162

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція). Довідник для членів парламенту. Київ. К. І.С. 2014. 101 с.

Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності № 100. Міжнародна організація праці. 1951. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_002#Text

Конвенція про політичні права жінок. Організація Об'єднаних Націй. 1952. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_156#Text

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти. Організація Об'єднаних Націй. 1960. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_174#Text

Конвенція про громадянство заміжньої жінки. Організація Об'єднаних Націй. 1957. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_158#Text/

Конвенція про згоду на взяття шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбу. Організація Об’єднаних Націй. 1962. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_242#Text

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Організація Об’єднаних Націй. 1979. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text

Мексиканська декларація про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир. Організація Об’єднаних Націй. 1975. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_113#Text

Міжнародні документи у сфері забезпечення ґендерної рівності та запобігання насильству щодо жінок, підписані та ратифіковані Україною Центр ґендерної культури URL : https://www.genderculturecentre.org/wp-content/uploads/2018/04/documents-Mizhnarodni-dokumenti-ratifikovani-Ukrainoyu.pdf.

О структуре ООН женщины. URL : https://www.unwomen.org/ru/about-us/about-un-women

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Закон України від 6 грудня 2017 року № 2227-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 5. С. 26.

Резолюція 60/141 «Дівчата». Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй. 2005. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_e59#Text

Слатвицька А.В. Міжнародний захист економічних прав жінок : Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. К. 2010. 20 с. С. 11-13.

Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного Суда. 26.06.1945. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010/ed20050916#Text

Четвёртая Всемирная Конференция по положению Женщин. Пекинская декларация. Платформа действий. Насилие в отношении Женщин. Проблема насильства в сім’ї :правові та соціальні аспекти. Упоряд. Руднєва О.М. Харків: Право, 1999.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Номер

Розділ

КРИМІНОЛОГІЯ