Розбещення та розпусні дії за ст. 156 КК України в координатах правової визначеності

Автор(и)

  • Олександр Едуардович Радутний Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна http://orcid.org/0000-0002-6521-3977

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.17.254807

Ключові слова:

статева свобода, статева недоторканість, розбещення, розпуста, сексуальна розпуста, розпусні дії, мораль, норми моралі, правова визначеність, верховенство права, Лансаротська конвенція, потерпіла особа, наукове ворожіння

Анотація

У статті викладені критичні зауваження стосовно формулювання ст.156 («Розбещення неповнолітніх») КК України, виявлено її невідповідність положенням Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства від 25.10.2007 р., а так само відсутність законодавчого закріплення змісту та обсягу понять «розбещення» (ст.156 КК України) та «розпусні дії» (ст.ст. 181, 156, 302 КК України), що відповідно до принципу правової визначеності є порушенням вимог ст.8 Конституції України. Сформульовано тезу про неприпустимість відсилання бланкетної норми кримінального законодавства (ст.ст. 181, 156, 302 КК України) до неконкретизованих норм моралі, яка, з свого боку, має історично-мінливий характер та відрізняється залежно від ставлення до релігії, політичних або корпоративних уподобань, поглядів меншин або представників різних рас, національностей і гендерів тощо. Запропоновано нову редакцію ст.156 («Розбещення особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку») КК України.

Біографія автора

Олександр Едуардович Радутний, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права № 1

Посилання

Adult Performer Advocacy Committee. URL: http://www.apac-usa.com/.

Case of Litschauer v. the Republic of Moldova / The European Court of Human Rights (Application no. 25092/15, Strasburg, 13 November 2018, Final 13 Feb 2019). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187604.

Case of Puhk v. Estonia / The European Court of Human Rights Application № 55103/00, 10 February 2004. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61628.

Case of Steel and Others v. the United Kingdom / The European Court of Human Rights / The International Journal of Human Rights, 3:2, 113–116. URL: https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F13642989908406818.

Feminist Porn: Why You Want It, Where to Find It, and How to En-joy (2017. URL: https://apracticalwedding.com/where-to-find-feminist-porn/; Feminist Porn 101: Your Guide To Empowering Sexytimes (2013). URL: https://www.bustle.com/articles/10042-feminist-porn-101-your-guide-to-empowering-sexytimes.

FPA, Feminist Porn Award. URL: https://www.feministpornawards.com/.

Березовська Н. Л. Дискримінація залежно від розвитку людини. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 1. С. 198–201.

Дудоров О. О. Злочини проти статевої свободи та статевої недо-торканості особи (основні положення кримінально-правової характеристи-ки): практ. порадник / О. О. Дудоров; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. 92 с.

Дудоров О., Балабко В. Незаконне проведення аборту: пробле-ми тлумачення і вдосконалення кримінального законодавства. Вісник На-ціональної академії прокуратури України. 2012. № 4. С. 26–32.

Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє на-сильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар но-вел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. Київ: Ваі-те, 2019. 288 с.

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80555840.

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101441992.

Киричко В. М. Законодавчий вірус у системі КК України: ви-значення і актуалізація проблеми на прикладі ст. 368-2 КК «Незаконне збагачення». Проблеми законності. 2016. Вип. 133. С. 142–151. DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.133.70893.

Киричко В. М. Про системні законодавчі віруси і соціальні заса-ди створення нової системи Кримінального кодексу України. Вісник асоці-ації кримінального права України. 2021. № 16. С. 1–26. URL: http://vakp.nlu.edu.ua/issue/view/14857.

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлу-атації та сексуального насильства (ратифікована з заявами Законом Украї-ни № 4988-VI від 20 червня 2012 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text.

Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р. (ре-дакція зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 р., Конвенцію ратифіковано Постановою Верхов-ної Ради України № 789-XII від 27.02.1991 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.

Корж І. Ф. Аберація нормативно-правової інформації. Інформа-ція і право: науковий журнал / редкол.: В. Г. Пилипчук та ін. Київ: Науко-во-дослідний інститут інформатики і права Національної академії право-вих наук України, 2021. № 1 (36). С. 9–17.

Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Бо-рисова, В. І. Тютюгіна. 6‒те вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2020. 768 с.

Радутний О. Е. Стан інформаційно-законодавчої діяльності на прикладі Кримінального кодексу України. Інформація і право: науковий журнал / редкол.: В. Г. Пилипчук та ін. К.: Науково-дослідний інститут ін-форматики і права Національної академії правових наук України, 2016. № 3 (18). С. 58–67.

Радутний О. Е. Чіткість законодавчих формулювань як засіб за-хисту потерпілого. Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні: матеріали «круглого столу» Національної академії правових наук України, 25 квіт. 2013 р. / редкол.: В.І. Борисов (голов. ред.), Б.М. Головкін (заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2013. С. 162–163.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гешмен і Герруп проти Сполученого Королівства» (Case of Hashman and Harrup v. The United Kingdom, заява № 25594/94) від 25.11.1999 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/SO0564.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Єлоєв проти України» від 06.11.2008 р., заява № 17283/02. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_433#Text.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Новік проти України» від 18.12.2008 р., заява № 48068/06 (Novik v. Ukraine). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_442#Text.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу-ційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Кон-ституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22.09.2005 р., справа № 1-17/2005 (№ 5-рп/2005). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05#Text.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу-ційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Кон-ституції України (конституційності) положень частин другої, третьої, чет-вертої статті 219 Регламенту Верховної Ради України (справа про Регла-мент Верховної Ради України) від 01.04.2008 р., справа № 1-8/2008 (№ 4-рп/2008). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-08#Text.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу-ційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмо-го пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» від 29.06.2010 р., справа № 1-25/2010 (№ 17-рп/2010). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10#Text.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу-ційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлума-чення термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган», «ка-саційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції України від 11 березня 2010 р., справа № 1-1/2010 (№ 8-рп/2010). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-10#Text.

Розбещення неповнолітніх. Велика українська юридична енцик-лопедія: у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В.Я. Тацій [на ін.]. Харків: Право, 2017. Т. 17: Кримінальне право / гол. ред-кол. В.Я. Тацій. С. 852.

Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовоз-навства; за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наукова думка, 1970–1980. Т. 7. С. 784. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/розпуста.

Соціальна профілактика статевої деморалізації неповнолітніх ді-вчат в Україні та в Польщі: монографія / А. В. Шиделко; НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти. Київ: КНТ, 2015. 207 c.

Ухвала Харківського апеляційного суду від 29.12.2021 р. у справі № 635/8233/21 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102499924.

Ухвала Тернопільського апеляційного суду від 25.11.2021 р. у справі № 597/90/20 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101513663.

Шевченко С. В. Реалізація принципу пропорційності у криміна-лізації. Юридичний вісник. 2020. № 1 (54). С. 201–206.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-12

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА