Кримінальні правопорушення проти власності: об’єкт, предмет та види. Характеристика незаконних корисливих діянь, пов’язаних із заволодінням і (або) оберненням чужого майна

Автор(и)

  • Вячеслав Іванович Борисов Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, Україна http://orcid.org/0000-0001-5807-2849

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.17.257291

Ключові слова:

Кримінальні правопорушення проти власності, види кримінальних правопорушень проти власності, незаконні корисливі діяння проти власності, чуже майно, незаконне заволодіння, незаконне обернення, корисливий мотив

Анотація

Лекція присвячена питанням загальної характеристики та поширеності кримінальних правопорушень проти власності, розглядаються їх  види. Основна увага приділена незаконним  корисливим діянням, пов'язаним із заволодінням й (або) оберненням чужого майна на користь винного або інших осіб: надано на родовому рівні їх аналіз; розглянуті ознаки чужого  майна (фізична, економічна, соціальна, юридична) як предмета  посягань на власність;  установлено зміст термінів «заволодіння», «обернення», «незаконність», «безоплатність»; окреслені  критерії визначення розміру реального збитку, заподіяного посяганням на власність; позначені моменти закінчення діянь залежно від форми  їх вчинення; наведені ознаки  суб’єктивної сторони та суб'єкта цих правопорушень.

Біографія автора

Вячеслав Іванович Борисов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

професор кафедри кримінального права № 1;

радник при дирекції Інституту, почесний директор Інституту

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України  

Scopus: –  No

ID ORCID: link

GoogleScholar profile: link

1. Borysov V. I. Contemporary Policy of State in Struggle against Criminality and Criminal-Law Orientation Thereof / V. I. Borysov. Law of Ukraine. 2012. № 1–2. P. 311–320. 412 p.

2. Борисов В. И. Иные уголовно-правовые последствия совершения общественно опасного деяния / В. И. Борисов, В. С. Батыргареева В. С. Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 4. С. 125–139.

3. Борисов В. И. Потерпевший от преступления: понятие и признаки. Проблемы укрепления законности и правопорядка:  наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. / В. И. Борисов ; Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь ; редкол. : В. М. Хомич [и др.]. Минск : Изд. центр БГУ, 2016. Вып. 9. Т. 2 : спец. юбилейн. изд. С. 339–342.

4. Борисов В. І. Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування : монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В .І. Борисова, Л. М. Демидової. Харків : Право, 2017. 400 с.

5. Борисов В. І. Вибрані твори / В. І. Борисов ; уклад. : В. В. Базелюк, С. В. Гізімчук, Л. М. Демидова та ін. ; від. за вип. М. В. Шепітько. Харків : Право, 2018. 784 с.

6. Борисов В. І. Науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» (реєстр. № 2897 від 3 червня 2015 р.) (доопрацьований варіант) / В. І. Борисов, Л. М. Демидова. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2015. Вип. 29. С. 257–270.

7. Борисов В. І. Питання застосування штрафу та виправних робіт за злочини проти безпеки виробництва (розділ Х Особливої частини кримінального кодексу України) / В. І. Борисов, Г. С. Крайник. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2016. Вип. 31. С. 69–83.

8. Борисов В. І. Питання систематизації Особливої частини кримінального права / В. І. Борисов.  Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. ; голов. ред. В. Я. Тацій. – Х. : ВГО «АКП», 2013. Вип. 1(1). С. 258–271. URL: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/site.ru/index.php?option=com_content& task=view&id=617.

9. Борисов В. І. Поняття закону про кримінальну відповідальність та форми його дії. Право і суспільство : Міжнародний журнал / за ред. Васильєвої В. А. Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. Вип. 2. С. 22–31.

10. Борисов В. І. Поняття кримінально-правової політики. Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / В. І. Борисов, П. Л. Фріс ; за заг. ред. П. Л. Фріса та В. Б. Харченка. Івано-Франківськ – Харків, 2016. С. 24-43.

11. Борисов В. І. Поняття та види злочинів проти безпеки виробництва. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2015. Вип. 30. С. 3–16.

12. Борисов В. І. Потерпілий від злочину як соціальний суб’єкт кримінально-правової охорони / В. І. Борисов.  Право України. 2017. № 2. С. 100–107.

13. Борисов В. І. Стабильность и динамизм – необходимые условия эффективности и качества законодательства Украины об уголовной ответственности. Тацій В. Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014) / упоряд.: О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, В. І. Борисов ; відп. за вип. О. В. Петришин. Харків: Право, 2015. С. 184–197.

 

Посилання

Список джерел до лекції:

I. Література учбова та наукова:

Анісімов Г. М. Обман і зловживання довірою як способи вчинення шахрайства (ст. 190 КК): поняття і співвідношення. Проблеми законності. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2004. Вип. 67. С. 96–105.

Антонюк Н. О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою: монографія. Львів : ПАІС, 2008. 216 c.

Антонюк Н. О. Кримінально-правова охорона власності : навч. посіб. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. 514 с.

Демидова Л. М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика. Харків : Право, 2013. 752 с.

Дорохіна Ю. А. Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження : монографія. Київ : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2016. 744 с.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво : монографія. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. 400 с.

Дячкін О. П. Кримінальна відповідальність за посягання на електричні мережі, кабельні лінії зв’язку та їх обладнання / О. П. Дячкін ; за заг. ред. В. П. Ємельянова. Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ : Ліра ЛТД, 2007. 116 с.

Ємельянов М. В. Кримінальна відповідальність за шахрайство: Харків : Право, 2014. 176 с.

Олійник П. В. Предмет злочинів проти власності: поняття, види, кримінально-правове значення. Харків : Право, 2011. 208 с.

Панов Н. И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Харьков : Вища шк., 1977. 128 с.

Соловйова А. М. Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності: порівняльно-правове дослідження : монографія. Вінниця, 2018. 459 с.

Хряпінський П. В., Чус О. В. Кримінально-правова характеристика незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї. Дніпропетровськ : НГУ Літограф, 2015. 245 с.

Кримінальне право України: Особлива частина : підручник /

В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація,

В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 6-те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 768 с. С. 186 – 225 (автори: Панов М. І., Дзюба Ю. П.).

II. Судова практика:

Постанова ПВСУ від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності». ВВСУ. 2009. № 12. С. 9-16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-12

Номер

Розділ

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ