Кримінально-правова охорона законної професійної діяльності у сфері підготовки та поширення масової інформації

Автор(и)

 • Юрій Васильович Гродецький Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна http://orcid.org/0000-0002-7103-7316

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.17.260526

Ключові слова:

кримінальні правопорушення у сфері законної професійної діяльності журналістів, законна професійна діяльність у сфері підготовки та поширення масової інформації, журналіст

Анотація

У статті досліджуються кримінальні правопорушення у сфері законної професійної діяльності у сфері підготовки та поширення масової інформації.

Біографія автора

Юрій Васильович Гродецький, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доцент кафедри кримінального права № 1

кандидат юридичних наук, доцент

Scopus:  link

ID ORCID: link

Google Scholar profile: link

Web of Science: link

 1. 1. Гродецкий Ю. В. Французская и германская системы законодательной регламентации норм о стадиях совершения преступления и о добровольном отказе / Ю. В. Гродецкий. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». Харків, 2017. Вип. 1 (8). С. 77–99.

  2. Гродецький Ю. В. Добровільна відмова провокатора злочину / Ю. В. Гродецький. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». – Харків, 2015. Вип. 2 (5). С. 122–134.

  3. Гродецький Ю. В. Добровільність як ознака добровільної відмови / Гродецький Ю. В.  Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. Симферополь, 2010. Т. 23. № 2. С. 202–208.

  4. Гродецький Ю. В. Об’єктивні ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині / Ю. В. Гродецький. Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. Харків, 2011. Вип. 114. С. 143-154.

  5. Гродецький Ю. В. Остаточність добровільної відмови / Ю. В. Гродецький. Вісник прокуратури. 2010. № 9. С. 65–70.

  6. Гродецький Ю. В. Поняття неправомірної вигоди у кримінальному праві України. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Х. : Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», 2013. Вип. 121. С. 118-130.

  7. Гродецький Ю. В. Проблеми тлумачення істотної шкоди як ознаки злочинів у сфері службової діяльності / Ю. В. Гродецький. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права».  Харків, 2016. Вип. 2 (7). С. 221–237.

  8. Гродецький Ю. В. Стадії вчинення злочину та добровільна відмова за законодавством пострадянських держав. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. 2018. Вип. 2 (11). С. 15–48. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/02_ Grodetskiy.pdf.

  9. Гродецький Ю. В. Суспільна небезпечність провокації злочину. Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. Вип. 102. С. 163–172.

  10. Гродецький Ю. В. Усвідомлення можливості доведення злочину до кінця. Вісник прокуратури. 2010. № 12 (114). С. 74-81.

  11. Злочини проти правосуддя : навч. посіб. за заг. ред. проф. В. І. Борисова, проф. В. І. Тютюгіна / Тютюгін В. І., Борисов В. І., Гродецький Ю. В. та ін. Х. : Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011. 160 с.

  12. Таций В. Я., Тютюгин В. И., Гродецкий Ю. В. Концептуальная модель установления ответственности за проступок в законодательстве Украины (проект для обсуждения). Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 3. С. 166–183.

  13. Тацій В. Я., Тютюгін В. І., Капліна О. В. та ін. Пропозиції щодо запровадження інституту кримінальних проступків до законодавства України / Тацій В. Я., Тютюгін В. І., Капліна О. В., Шило О. Г., Гаращук В. М., Демидова Л. М., Гродецький Ю. В., Євдокімова О. В., Пономаренко Ю. А., Байда А. О., Туманянц А. Р., Комаров О. Д., Рубащенко М. А. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». Харків, 2017. Вип. 2 (9). С. 300-737.

  14. Тютюгін В. І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : навч.-практ. посіб. / В. І. Тютюгін, Ю. В. Гродецький, С. В. Гізімчук ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна. Х. : Право, 2014. – 232 с.

Посилання

Бондарчук А. С. Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо журналіста в Україні: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2019. 269 с.

Буряк К. М. Злочини проти професійної діяльності журналістів в Україні: кримінально-правове та кримінологічне дослідження: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Дніпро. 2018. 251 с.

Коваленко А. В. Розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів: монографія. Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. 268 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 6-те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2020. 768 с.

Митрофанов І. І., Стрельцов Є. Л. Кримінально-правове забезпечення охорони законної професійної діяльності журналіста: монографія / за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. Одеса: Фенікс, 2017. 302 с.

Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України): монографія. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2006. 573 с.

Письменський Є. О. Злочини у сфері професійної діяльності журналістів у контексті забезпечення потреб українського суспільства на сучасному етапі його розвитку. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2016. № 1 (12). С. 90–103.

Письменський Є. О. Кримінальний закон на захисті журналістів. Актуальні проблеми кримінального права та процесу: матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (м. Кривий Ріг, 12 черв. 2015 р.). Київ: ВД «Дакор», 2015. С. 17–20.

Шаблистий В. В. Законна професійна діяльність журналіста як «новий об’єкт кримінально-правової охорони». Вісник Кримінологічної асоціації України. № 2 (13). 2016. С. 78–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-12

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА