Дослідження особливостей правового регулювання пробації в Україні

Автор(и)

  • Сергій Федорович Денисов Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1218-0016
  • Дмитро Євгенійович Заїка Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267077

Ключові слова:

пробація, кримінально-правове регулювання, сучасний стан пробації, пробація в Україні, дослідження правового регулювання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей правового регулювання пробації в Україні. Автори поставили за мету на основі аналізу основних вітчизняних та міжнародних нормативно-правові актів, що регулюють проблематику, згрупувати та окреслити пропозиції провідних вчених та практиків України, виявити колізії, прогалини та інші недоліки чинного законодавства України, що регулює функціонування інституту пробації, провести порівняльно-правовий аналіз, та надати науково обґрунтовані висновки.

Біографії авторів

Сергій Федорович Денисов, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права
та кримінології факультету № 6

Дмитро Євгенійович Заїка, Харківський національний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри кримінального права
та кримінології факультету № 6

Посилання

Степанюк А. Х. До питання про реформи у сфері виконання покарань. Право України. 2019. № 7. С. 53–65.

Пономаренко Ю. А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень: монографія. Харків: Право, 2020. 720 с.

Киричко В. М. Про системні законодавчі віруси і соціальні засади створення нової системи Кримінального кодексу України. Вісник Асоціації кримінального права України. 2021. № 2(16). С. 1–26.

Конституція України: конституція від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 02.08.2022).

Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй у відношенні заходів, не пов'язаних з тюремним ув'язненням (Токійські правила): міжнародний документ від 14.12.1990. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_907 (дата звернення: 03.08.2022).

Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила): міжнародний документ від 29.11.1985. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_211 (дата звернення: 03.08.2022).

Рекомендація CM/Rec(2010)1 Комітету Міністрів державам-членам про Правила Ради Європи про пробацію: міжнародний документ від 20.01.2010. URL: https://rm.coe.int/16806f4097 (дата звернення: 03.08.2022).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Дата оновлення: 30.06.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 06.08.2022).

Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV. Дата оновлення: 20.05.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 (дата звернення: 06.08.2022).

Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 № 160-VIII. Дата оновлення: 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19 (дата звернення: 15.06.2022).

Про затвердження Порядку розроблення та реалізації пробаційних програм: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 24. Дата оновлення: 18.01.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/24-2017-п (дата звернення: 09.08.2022).

Про затвердження Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм: Наказ Міністерства юстиції України від 28.03.2018 № 926/5. Дата оновлення: 12.07.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0483-18 (дата звернення: 09.08.2022).

Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі: Наказ Міністерства юстиції України від 29.01.2019 № 272/5. Дата оновлення: 15.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0120-19 (дата звернення: 09.08.2022).

Перепічка Н. Г. Інститут пробації в Україні: відповідність нормам міжнародного законодавства. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. No 4(113). С. 134–144.

Aebi M. F., Cocco E., Hashimoto Y. Z. Probation and Prisons in Europe, 2021: Key Findings of the SPACE reports. Series UNILCRIM 2022/4. Council of Europe and University of Lausanne. 2022, 18 p. URL: https://wp.unil.ch/space/files/2022/06/Key-Findings_Prisons-and-Prisoners-in-Europe-2021_220615.pdf (дата звернення: 21.08.2022).

Гусак А. П. Служба пробачити как форма социально-педагогической работы с правонарушителями. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 3. С. 62–65.

Самофалов О. Л., Железняк О. С. Міжнародно-правове регулювання наглядової пробації. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 2, С. 51–55.

Основи професійної діяльності персоналу органу пробації: навчальний посібник / за ред. Д. Сетхема, М. Октігана. Київ, 2017. 242 с.

Рекомендація CM/Rec(2017)3 Комітету Міністрів державам-членам про Європейські правила щодо громадських санкцій та заходів: міжнародний документ від 22.03.2017. URL: https://www.probation.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/03_Рекомендація-CMRec-2017-3-щодо-громадських-санкцій-та-заходів.pdf (дата звернення: 05.08.2022).

Durnescu I. The future of probation in Europe: Common in the middle and diverse at the edge. Probation Journal. 2013. Вип. 60(3). С. 316–324.

Дрьомін В. М. Еволюція покарання в контексті запобіжних можливостей: від позбавлення волі до умовного випробування. Актуальні проблеми держави і права. 2007. Вип. 32. С. 259–265.

Маршуба М. О. Служба пробації в Україні: проблеми впровадження у систему кримінальною юстиції. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 2016. № 19. С. 117–119.

Марків С. І. Становлення та роль служби пробації в Україні. Актуальні проблеми правознавства. 2016. № 3. С. 78–82.

Кримінальний кодекс України: контрольний текст проєкту від 29.09.2022. URL: https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code (дата звернення: 12.11.2021).

Баулін Ю. В., Тацій В. Я. Завдання вітчизняної кримінально-правової науки в умовах реформування кримінального законодавства України. Право України. 2020. № 2. С. 17–30.

Виноградова С. О. Сучасний стан та перспективи розвитку інституту пробації в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. Т. 2. С. 94–97.

Меркулова В. О. Міждисциплінарний інститут «пробації»: сутність та проблеми реалізації соціальної конвергенції відповідних правоохоронних органів із громадськістю. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1–2. С. 126–132.

Кримінально-виконавче право. Словник-довідник / автори-упорядники: С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова, М. В. Пузиревський. Чернігів: Десна Поліграф, 2020. 712 с.

Олефір Л. І. Пробація як важлива сфера діяльності у напрямку виконання альтернативних видів покарання в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 1. С. 55–57.

Гамбург І. А. Організаційно-правові засади функціонування пробації в Україні: концептуальні новації. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. 2021. № 1. С. 134–139.

Мудряк Т. О., Зінюк І. В. Проблеми інституту пробації та шляхи їх вирішення в сучасній українській державі. Danish Scientific Journal. 2020. № 7. С. 39–43.

Басенко Р. О., Аванесян Г. М., Коваленко В. Ф. Інституціювання пробації в контексті гуманістичного та євроінтеграційного потенціалу правової системи України. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 5. С. 203–208.

Алексєєв І. Пробація – крок до імплементації міжнародних стандартів у сфері юстиції. Юридичний журнал. 2015. № 3 С. 109–110.

Дубчак Л. М. Проблеми реалізації ресоціалізаційних програм щодо засуджених в умовах відбування покарання. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2017. № 1. С. 147–155.

Максимова Н. Ю. Соціально-психологічні аспекти реалізації пробаційних програм. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. 2016. Вип. 14. С. 61–69.

Остапчук Л. Г. Служба пробації або ребрендинг кримінально-виконавчої інспекції України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2015. Вип. 3. С. 162–170.

Мамка Г. М. Пробація в Україні. Що не так? Юридична газета online. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/probaciya-v-ukrayini-shcho-ne-tak-.html (дата звернення: 10.08.2022).

Lawrence A. Trends in Sentencing and Corrections State Legislation. National Conference of State Legislature. 2013. 16 p. URL: https://www.ncsl.org/Documents/CJ/TrendsInSentencingAndCorrections.pdf (дата звернення 24.08.2022).

Богатирьов А. І. Запобігання злочинності серед осіб, які перебувають на обліку в органі пробації: теоретико-прикладний аналіз детермінантів. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 1. С. 175–178.

Карелін В. В. Проблеми змісту діяльності уповноваженого органу з питань пробації. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2017. № 5. С. 30–34.

Янчук О. Б. Становлення і розвиток пробації в Україні: сучасний стан та перспективи. Слово національної школи суддів України. 2019. № 1. С. 98–109.

Єні О. В., Матієк Л. Г. Досудова доповідь у судовому кримінальному провадженні. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 2. С. 42–50.

Martin K. D., Zettler H. R. COVID-19’s Impact on Probation Professionals’ Views About Their Roles and the Future of Probation. Criminal Justice Review. 2022. Вип. 47(2). C. 167–184.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА