Синхронізація українського кримінального законодавства з Хартією основних прав Європейського Союзу

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Демидова Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1248-5001

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267143

Ключові слова:

євроінтеграція України, адаптація кримінального законодавства, синхронізація кримінального законодавства, Хартія Європейського Союзу, права людини, гідність людини як право з пріоритетним значенням, кримінально-правова охорона прав людини

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню відповідності чинного законодавства України положенням Хартії основних прав Європейського Союзу. Автор оцінює норми Конституції України  з позиції Хартії, а далі аналізує повноту їх віддзеркалення в приписах Особливої частини Кримінального кодексу України. Особлива увага приділяється гідності людини як пріоритетного права, визнаного Хартією основних прав Європейського Союзу.

Підтверджено існуючу неповноту  кримінально-правової охорони такого засадничого права як гідність людини в українському законодавстві.

Наведені авторські пропозиції щодо подальшого удосконалення кримінального законодавства України з метою належної його синхронізації зі законодавством Європейського Союзу. Додана додаткова аргументація стосовно необхідності криміналізації наклепу й образи з уточненням доцільності визнання відповідних складів кримінальних правопорушень матеріальними з наслідком у виді складеної шкоди (моральної і матеріальної).

Біографія автора

Людмила Миколаївна Демидова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри кримінального права 

Посилання

Соловйов О. В. Міжнародні договори та міжнародно-судова практика їх застосування як джерела національного права. Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. Серія I. Дослідження та реферати. 2012. Вип. 26. Київ: АОК. 164 с.

Добрянський С. Хартія основних прав Європейського Союзу: здобутки та перспективи. Вісник Львівського ун-ту. Серія юрид. 2014. Вип. 59. С. 9–16.

Verbatim de la reunion de la Convention du 26 Septembre 2000. CHARTE 4958/00 (CONVENT 53). Bruxelles, le 27 octobre 2000. Р. 40–47.

Шевчук С., Кравчук І. Шлях інтеграції в Європейський Союз: основні вимоги до членства, етапи приєднання та інституційні механізми. Ніццький договір та розширення Європейського Союзу. Київ, 2001. 124 с.

Хартія основних прав Європейського Союзу (переклад А. Пендак). Ніццький договір та розширення Європейського Союзу. Київ, 2001. 124 с.

Хартия Европейского Союза об основных правах. Комментарий. Москва: Юриспруденция, 2001. 203 с.

Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні: колективна монографія [Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України / редкол.: П. М. Рабінович (голов. ред.) та ін. Серія I. Дослідження та реферати. Вип. 24]. Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2012. 180 с.

Конституційні акти Європейського Союзу (в ред. Лісабонського договору) / пер. Г. Друзенка та С. Друзенко, за заг. ред. Г. Друзенка. Київ: «К.І.С.», 2010. 536 с.

Рішення Конституційного Суду України від 29.12.1999 р. № 11-рп/99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99#Text.

Рішення Конституційного Суду України від 22.05.2018 р. № 5-р/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-18#Text.

Храмцов О. М. Кримінологія вербальної агресії: автореферат дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. ун-т внутрішніх справ. Харків, 2003. 20 с.

Підгородінський В. Правовий та кримінально-правовий вплив за наклеп: різні грані та питання удосконалення. С. 259–278. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/6639/Pidgorodinsky%20Pravoviy.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Борденюк В. І., Ришелюк А. М. Висновок від 11.03.2008 р. на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України» (щодо наклепу) № 2086 від 22.02.2008 р. Головного науково-експертного управління ВР України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_ 1?pf3511=31741.

Петрів А. Кримінальна відповідальність за наклеп – крок до обмеження свободи слова в Україні. Відродження. 21 вересня 2012. URL: https://www.irf.ua/kriminalna_vidpovidalnist_za_naklep_krok_do_obmezhennya_svobodi_slova_v_ukraini/.

Цірат К. Захист честі, гідності та ділової репутації. Юридична газета. № 39 (641). 26 вересня 2018 р. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/civilne-pravo/zahist-chesti-gidnosti-ta-dilovoyi-reputaciyi.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА