Кримінальний кодекс України 2001 року: хроніки підготовки та прийняття

Автор(и)

  • Вячеслав Іванович Борисов Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5807-2849

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267491

Ключові слова:

Кримінальний кодекс України, законодавство про кримінальну відповідальність, проєкт Кримінального кодексу України, концептуальні положення, правова реформа, норма кримінального закону

Анотація

Дослідження підготовки та прийняття Кримінального кодексу України 2001 року має пізнавальне значення для сучасного покоління вітчизняної  юридичної спільноти, оскільки саме натепер в Україні Робочою групою з питань розвитку кримінального права (затверджена Указом Президента України №584/2019 від 07.08.2019р.) розробляється новий Кримінальний кодекс України. Автор поставив собі на мету показати наскільки відповідальним, складним та напруженим є процес опрацювання нормативно-правового акту кодифікованого рівня. Робота над проєктом КК 2001 р. тривала понад 8 років, до його розробки були залучені найбільш кваліфіковані спеціалісти-практики, провідні науковці, викладачі вузів, працівники апарату Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, і, звичайно, народні депутати України, які й прийняли його 5 квітня 2001 р. Кодекс також отримав позитивну міжнародно-експертну оцінку. КК України 2001 р. – це фактично перший фундаментальний нормативно-правовий акт, що став знаменною подією в розбудові України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. У статті визначенні основні етапи роботи над Кодексом, що повязані з утвердженням  концептуальних положень та розробкою на їх основі нормативно-правового матеріалу, приведенням законопроєкту у відповідність до Конституції України 1996 р. та загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, процедурою його прийняття Верховною Радою України. За підрахунками автора всього було підготовлено робочою групою 10 редакцій Кодексу, кожна з яких була предметом прискіпливого обговорення. Зроблено висновок щодо значення КК 2001 р. у становленні України.

Біографія автора

Вячеслав Іванович Борисов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

професор кафедри кримінального права № 1;

радник при дирекції Інституту, почесний директор Інституту

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України  

Scopus: –  No

ID ORCID: link

GoogleScholar profile: link

1. Borysov V. I. Contemporary Policy of State in Struggle against Criminality and Criminal-Law Orientation Thereof / V. I. Borysov. Law of Ukraine. 2012. № 1–2. P. 311–320. 412 p.

2. Борисов В. И. Иные уголовно-правовые последствия совершения общественно опасного деяния / В. И. Борисов, В. С. Батыргареева В. С. Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 4. С. 125–139.

3. Борисов В. И. Потерпевший от преступления: понятие и признаки. Проблемы укрепления законности и правопорядка:  наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. / В. И. Борисов ; Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь ; редкол. : В. М. Хомич [и др.]. Минск : Изд. центр БГУ, 2016. Вып. 9. Т. 2 : спец. юбилейн. изд. С. 339–342.

4. Борисов В. І. Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування : монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В .І. Борисова, Л. М. Демидової. Харків : Право, 2017. 400 с.

5. Борисов В. І. Вибрані твори / В. І. Борисов ; уклад. : В. В. Базелюк, С. В. Гізімчук, Л. М. Демидова та ін. ; від. за вип. М. В. Шепітько. Харків : Право, 2018. 784 с.

6. Борисов В. І. Науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» (реєстр. № 2897 від 3 червня 2015 р.) (доопрацьований варіант) / В. І. Борисов, Л. М. Демидова. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2015. Вип. 29. С. 257–270.

7. Борисов В. І. Питання застосування штрафу та виправних робіт за злочини проти безпеки виробництва (розділ Х Особливої частини кримінального кодексу України) / В. І. Борисов, Г. С. Крайник. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2016. Вип. 31. С. 69–83.

8. Борисов В. І. Питання систематизації Особливої частини кримінального права / В. І. Борисов.  Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. ; голов. ред. В. Я. Тацій. – Х. : ВГО «АКП», 2013. Вип. 1(1). С. 258–271. URL: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/site.ru/index.php?option=com_content& task=view&id=617.

9. Борисов В. І. Поняття закону про кримінальну відповідальність та форми його дії. Право і суспільство : Міжнародний журнал / за ред. Васильєвої В. А. Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. Вип. 2. С. 22–31.

10. Борисов В. І. Поняття кримінально-правової політики. Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / В. І. Борисов, П. Л. Фріс ; за заг. ред. П. Л. Фріса та В. Б. Харченка. Івано-Франківськ – Харків, 2016. С. 24-43.

11. Борисов В. І. Поняття та види злочинів проти безпеки виробництва. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2015. Вип. 30. С. 3–16.

12. Борисов В. І. Потерпілий від злочину як соціальний суб’єкт кримінально-правової охорони / В. І. Борисов.  Право України. 2017. № 2. С. 100–107.

13. Борисов В. І. Стабильность и динамизм – необходимые условия эффективности и качества законодательства Украины об уголовной ответственности. Тацій В. Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014) / упоряд.: О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, В. І. Борисов ; відп. за вип. О. В. Петришин. Харків: Право, 2015. С. 184–197.

 

Посилання

Бажанов М.І. Розділ І «Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права». Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; за ред. проф.

М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 2-е вид., перероб. і допов. К.: Юрінком Інтер, 2004. С. 3-27.

Борисов В. І. Конституційна відповідність у системі чинників соціальної обумовленості кримінального закону. Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України: тези доповідей наукових повідомлень учасників всеукраїнської науково-практичної конференції (29 – 30 червня 2006 р.) / за заг. ред. М. І. Панова. Х.: Нац .юрид. акад. України, 2006. С. 405-408.

Куц В. Новий Кримінальний кодекс України: яким йому бути. Х.: Ксилон, 1999.203 с.

Перший проект Кримінального кодексу незалежної України (1992-1998 рр.): хрестоматія / за заг. ред. В. В. Кузнецова; укладачі: Сийплокі М. В., Ступник Я. В., Нестерова І. А.; автор передмови Сийплокі М. В.; автор біографічного нарису Кузнецов В.В. Ужгород: РІК-У. 2022. 428 с.

Пояснювальна записка до проєкту Кримінального кодексу України, підготовленого робочою групою Кабінету Міністрів України. Українське право, 1997. Число 2(7). С. 127-129.

Про Концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова Верховної Ради України від 28.04.1992 № 2296-XII. ВВР України. 1992, № 30, ст. 426.

Про підготовку проєктів законодавчих актів України: Постанова Президії ВР України від 31 жовтня 1991 р. № 1759-ХІІ. ВВР України. 1991. № 52, ст. 780.

Урядовий кур’єр: газета. Вип. від 3 липня 1994 р., № 106.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА