Кримінальне правопорушення. Злочин. Кримінальний проступок

Автор(и)

 • Юрій Васильович Гродецький Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7103-7316

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.268273

Ключові слова:

кримінальне право, кримінальне правопорушення, злочин, кримінальний проступок, класифікація кримінальних правопорушень

Анотація

Розглядаються фундаментальні поняття кримінального права – кримінальне правопорушення, злочин, кримінальний проступок. Досліджуються їх ознаки та історія розвитку у XX ст. Виявлені недоліки законодавчого регламентування цих понять у КК України.

Біографія автора

Юрій Васильович Гродецький, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доцент кафедри кримінального права № 1

кандидат юридичних наук, доцент

Scopus:  link

ID ORCID: link

Google Scholar profile: link

Web of Science: link

 1. 1. Гродецкий Ю. В. Французская и германская системы законодательной регламентации норм о стадиях совершения преступления и о добровольном отказе / Ю. В. Гродецкий. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». Харків, 2017. Вип. 1 (8). С. 77–99.

  2. Гродецький Ю. В. Добровільна відмова провокатора злочину / Ю. В. Гродецький. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». – Харків, 2015. Вип. 2 (5). С. 122–134.

  3. Гродецький Ю. В. Добровільність як ознака добровільної відмови / Гродецький Ю. В.  Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. Симферополь, 2010. Т. 23. № 2. С. 202–208.

  4. Гродецький Ю. В. Об’єктивні ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині / Ю. В. Гродецький. Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. Харків, 2011. Вип. 114. С. 143-154.

  5. Гродецький Ю. В. Остаточність добровільної відмови / Ю. В. Гродецький. Вісник прокуратури. 2010. № 9. С. 65–70.

  6. Гродецький Ю. В. Поняття неправомірної вигоди у кримінальному праві України. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Х. : Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», 2013. Вип. 121. С. 118-130.

  7. Гродецький Ю. В. Проблеми тлумачення істотної шкоди як ознаки злочинів у сфері службової діяльності / Ю. В. Гродецький. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права».  Харків, 2016. Вип. 2 (7). С. 221–237.

  8. Гродецький Ю. В. Стадії вчинення злочину та добровільна відмова за законодавством пострадянських держав. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. 2018. Вип. 2 (11). С. 15–48. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/02_ Grodetskiy.pdf.

  9. Гродецький Ю. В. Суспільна небезпечність провокації злочину. Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. Вип. 102. С. 163–172.

  10. Гродецький Ю. В. Усвідомлення можливості доведення злочину до кінця. Вісник прокуратури. 2010. № 12 (114). С. 74-81.

  11. Злочини проти правосуддя : навч. посіб. за заг. ред. проф. В. І. Борисова, проф. В. І. Тютюгіна / Тютюгін В. І., Борисов В. І., Гродецький Ю. В. та ін. Х. : Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011. 160 с.

  12. Таций В. Я., Тютюгин В. И., Гродецкий Ю. В. Концептуальная модель установления ответственности за проступок в законодательстве Украины (проект для обсуждения). Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 3. С. 166–183.

  13. Тацій В. Я., Тютюгін В. І., Капліна О. В. та ін. Пропозиції щодо запровадження інституту кримінальних проступків до законодавства України / Тацій В. Я., Тютюгін В. І., Капліна О. В., Шило О. Г., Гаращук В. М., Демидова Л. М., Гродецький Ю. В., Євдокімова О. В., Пономаренко Ю. А., Байда А. О., Туманянц А. Р., Комаров О. Д., Рубащенко М. А. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». Харків, 2017. Вип. 2 (9). С. 300-737.

  14. Тютюгін В. І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : навч.-практ. посіб. / В. І. Тютюгін, Ю. В. Гродецький, С. В. Гізімчук ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна. Х. : Право, 2014. – 232 с.

Посилання

Борисов В., Пащенко О. До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів. Вісник Академії правових наук України. 2005. № 3(42). С. 180–190.

Дудоров О. О. Поняття злочину. Класифікація злочинів. Вісник Асоціації кримінального права України, електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». Ха-рків. 2013. Вип. № 1(1). С. 84–102.

Кривоченко Л. Н. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України. К.: Юрінком Інтер, 2010. 120 с.

Оборотов Ю. М. Традиції та новації у правовому розвитку: Мо-нографія. Одеса: Юридична література, 2001. 158 с.

Оборотов Ю. М. Традиції та оновлення у правовій сфері: питання теорії (від пізнання до розуміння права): Монографія. Одеса: Юридична література, 2002. 280 с.

Рекомендація Rec (2004) 6 Комітету міністрів Ради Європи дер-жавам-членам «Щодо вдосконалення національних засобів правового захисту». Рада Європи, Комітет міністрів Ради Європи; Рекомендації, Міжнародний документ від 12.05.2004 № Rec (2004) 6. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_718.

Рішення Ради Європи, Європейський суд з прав людини: Справа від 06.09.2005; Справа «Гурепка проти України» (Заява № 61406/00). URL:: http://www.justinian.com.ua/ article.php?id=2643http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/980_437.

Тацій В. Я. Концепція впровадження проступку шляхом прийн-яття Закону (Кодексу) України про проступки (проект для обговорення) / Василь Тацій, Володимир Тютюгін, Оксана Капліна, Юрій Гродецький, Антон Байда Юридичний вісник України. 2014. 24-30 трав. (№ 21). С. 12–13; 31 трав.–6 черв. (№ 22). С. 12–13; 7–13 черв. (№ 23). С. 12–13.

Тацій В. Я., Тютюгін В. І., Гродецький Ю. В., Байда А. О. Ще одна спроба «гуманізації» кримінального законодавства України. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 1. С. 312–330.

Тацій В. Я., Тютюгін В. І., Капліна О. В., Шило О. Г., Гаращук В. М., Демидова Л. М., Гродецький Ю. В., Євдокімова О. В., Пономаренко Ю. А., Байда А. О., Туманянц А. Р., Комаров О. Д., Рубащенко М. А. Про-позиції щодо запровадження інституту кримінальних проступків до за-конодавства України. Вісник Асоціації кримінального права України: електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». Харків, 2017. Вип. 2 (9). С. 300–737.

Тацій В., Тютюгін В., Пономаренко Ю. Проблеми стабільності й динамізму кримінального законодавства України на сучасному етапі. Вісник Національної академії правових наук України. № 4 (83) 2015. С. 54–66.

Тихий В. П., Панов М. І. Злочин, його види та стадії: науково-практичний коментар. К.: Видавничий дім «Промені», 2007. 40 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ