Корупційні ризики у вищій освіті: види, прояви та протидія

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.19.276784

Ключові слова:

корупційні ризики, освіта, вища освіта, протидія корупційним ризикам, академічна доброчесність

Анотація

Стаття присвячена важливій та актуальній темі – кримінологічній характеристиці особливостей протидії корупційним ризикам у вищій освіті. Автор аналізує роль корупції у сфері вищої освіти. Зокрема, зазначає, що фінансові наслідки корупції в освітній сфері не такі помітні як, наприклад, корупція в економічній, політичній сфері чи сфері державних закупівель, однак важливим завданням є протидія корупції саме в освітній сфері. Наголошується, що в умовах коли системи освіти корумпована, академічні досягнення стають менш важливими, ніж «зв’язки». Це призводить до несправедливого доступу до освітніх можливостей для здобувачів.

Вивчаються конкретні корупційні дії, які можуть відбуватися на всіх рівнях освітньої системи. Досліджуються визначення поняття «корупційні ризики», надані органами державної влади та викладені у доктринальних джерелах. Зосереджено увагу на групах корупційних ризиків у сфері вищої освіти, а саме ризики: у освітньому, науковому середовищі, ризики в адміністративному процесі та у сфері партнерства. Запропоновано заходи нівелювання корупційних ризиків у сфері вищої освіти. Робиться висновок, що боротьба з корупцією в освіті є важливою для забезпечення рівного доступу до освіти, підвищення якості освіти, зниження рівня бідності та сприяння соціальній стабільності. Для сприяння більш справедливому та рівноправному суспільству вкрай важливо визначити пріоритети зусиль щодо боротьби з корупцією в системі освіти. Виявлення, оцінка та управління корупційними ризиками є важливим аспектом антикорупційних зусиль. Це може включати розробку політики та процедур для запобігання корупції, створення механізмів нагляду та внутрішнього контролю, сприяння прозорості та підзвітності, а також підвищення обізнаності та навчання зацікавлених сторін щодо ризиків та наслідків корупції.

Біографія автора

Ольга Сергіївна Бондаренко, Сумський державний уныверситет

старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства

Посилання

Ararat L. Osipian. Glossary of Higher Education Corruption with explanations. URL : https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED505088.pdf (date of appeal: 06.04.2023)

Abramoa G., D'Angelo C.A., Rosati F. Relatives in the same university faculty: nepotism or merit? Scientometrics. 2014. № 101(1). Р. 737-749. DOI: 10.1007/s11192-014-1273

Holden O. L., Norris M. E., Kuhlmeier, V. A. Academic Integrity in Online Assessment: A Research Review. Front. Educ. 2021. Vol. 6. URL : https://doi.org/10.3389/feduc.2021.639814 (data of appeal: 06.04.2023).

Harshman E. Favoritism shown by teachers can lead to an imbalanced and divided classroom. The Cental Trend. 2021. December 3. URL : https://thecentraltrend.com/112658/opinion/favoritism-shown-by-teachers-can-lead-to-an-imbalanced-and-divided-classroom/ (data of appeal: 06.04.2023).

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади: рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 груд. 2016 р. № 126. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z171816 (дата звернення: 05.04.2023).

Аналітичний звіт щодо корупційних ризиків у сферах надання адміністративних послуг та контрольнонаглядової діяльності публічної адміністрації в Україні. Міністерство юстиції України: вебсайт. URL: http://old.minjust.gov.ua/21894 (дата звернення 14.01.2017).

Дмитрієв Ю. Корупційні ризики у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Вісник. Право знати все про податки і збори. 10 квіт. 2015 р. № 14 (14). URL: http://www.visnuk.com.ua/ ua/pubs/id/8207?issue=209 (дата звернення 06.04.2023).

Pinchuk V., Shaposhnykova I., Kuvakin S., Kozak K., Popova L., Lopashchuk I. Corruption Risks in the System of Providing Economic Security of the State. JCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. VOL.22, No.1. Р. 69–76.

Реєстр корупційних ризиків у вищій освіті України. Асоціація юридичних клінік : вебсайт. URL : https://legalclinics.in.ua/reyestr-koruptsijnyh-ryzykiv-u-vyshhij-osviti/ (дата звернення 06.04.2023).

Вимагання/надання неправомірної вигоди в обмін на оцінки. НАЗК : вебсайт. URL : https://antycorportal.nazk.gov.ua/risks/74/ (дата звернення 06.04.2023).

REFERENCES

Ararat L. (2019) Osipian. Glossary of Higher Education Corruption with explanations. URL : https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED505088.pdf

Abramoa, G., D'Angelo, C.A., Rosati, F. (2014). Relatives in the same university faculty: nepotism or merit? Scientometrics, № 101(1). Р. 737–749. DOI: 10.1007/s11192-014-1273

Holden, O. L., Norris, M. E., Kuhlmeier, V. A. (2021). Academic Integrity in Online Assessment: A Research Review. Front. Edu. Vol. 6. URL : https://doi.org/10.3389/feduc.2021.639814

Harshman, E. (2021). Favoritism shown by teachers can lead to an imbalanced and divided classroom. The Cental Trend.. December 3. URL : https://thecentraltrend.com/112658/opinion/favoritism-shown-by-teachers-can-lead-to-an-imbalanced-and-divided-classroom/

Metodolohiia otsiniuvannia koruptsiinykh ryzykiv u diialnosti orhaniv vlady: rishennia Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii vid 02 hrud. 2016 r. № 126. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z171816 [in Ukrainian]

Analitychnyi zvit shchodo koruptsiinykh ryzykiv u sferakh nadannia administratyvnykh posluh ta kontrolnonahliadovoi diialnosti publichnoi administratsii v Ukraini. Ministerstvo yustytsii Ukrainy: vebsait. URL: http://old.minjust.gov.ua/21894 [in Ukrainian]

Dmytriiev, Yu. (2015). Koruptsiini ryzyky u diialnosti osib, upovnovazhenykh na vykonannia funktsii derzhavy. Visnyk. Pravo znaty vse pro podatky i zbory. 10 kvit. 2015 r. № 14 (14). URL: http://www.visnuk.com.ua/ ua/pubs/id/8207?issue=209 [in Ukrainian].

Pinchuk, V., Shaposhnykova, I., Kuvakin, S., Kozak, K., Popova, L., Lopashchuk, I. Corruption Risks in the System of Providing Economic Security of the State. JCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL. 22, No.1. P. 69–76.

Reiestr koruptsiinykh ryzykiv u vyshchii osviti Ukrainy (2022). Asotsiatsiia yurydychnykh klinik : vebsait. URL : https://legalclinics.in.ua/reyestr-koruptsijnyh-ryzykiv-u-vyshhij-osviti/ [in Ukrainian]

Vymahannia/nadannia nepravomirnoi vyhody v obmin na otsinky (2022). NAZK : vebsait. URL : https://antycorportal.nazk.gov.ua/risks/74/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

КРИМІНОЛОГІЯ