Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за втручання у діяльність державного діяча

Автор(и)

  • Анастасія Мальцева Аспірант кафедри кримінального права НЮУ імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.19.279276

Анотація

Поняття «держава» та «безпека» пов'язані нерозривно. Перспективи розвитку української державності багато в чому будуть визначатися здатністю держави та суспільства сформувати систему заходів убезпечення, адекватну рівню загроз.

Актуальність теми полягає у тому, що необхідною передумовою ефективного функціонування держави є належна діяльність осіб, які представляють вищі рівні державної влади України. У разі посягання або безпосереднього втручання у їх діяльність – це може загрожувати національній безпеці. Тож, дане питання є актуальним та потребує детального розгляду.

Необхідне забезпечення ефективної та комплексної взаємодії органів державної влади. Для цього виникає питання ефективності здійснення посадовими особами вищих органів державної влади своїх обов'язків в повній мірі та без можливого втручання у їх діяльність. Держава покликана забезпечити належну охорону таких осіб, у т. ч. на нормативно-правовому рівні.

Метою статті є дослідити обставини встановлення кримінальної відповідальності за конкретне  кримінальне правопорушення, що передбачене ст. 344 Кримінального кодексу України ( далі – КК України), та з’ясувати чи є соціально обумовленим існування зазначеної кримінально-правової заборони в чинному законодавстві про кримінальну відповідальність.

Для виконання зазначеної мети у даній науковій роботі проаналізовано зміст норми ст. 344 КК «Втручання в діяльність державного  діяча».

Автором здійснено характеристику поняття криміналізації діяння та розглянута небезпека для суспільства від втручання в діяльність державного діяча. Досліджено питання соціальної обумовленості кримінально - правової норми та обставин, що призвели до її прийняття. Розглянуто статистичні дані за період з 2015 по 2022 рік.

У результаті констатовано, що криміналізація діяння, яка полягає у втручанні у діяльність державного діяча з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття незаконних рішень є виправданою та соціально-обумовленою.

Посилання

Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В., Дудоров О.О. та ін. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. 5-е вид., перероб. та доп. Київ : Атіка, 2009. 158 с.

Балобанова Д.О. Теорія криміналізації: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одес. нац. юрид. акад. – О., 2007. – 18 с.

Готін О. Підстави криміналізації діянь. Право України. 2005. № 2. С. 95–98.

Дагель П.С. та ін. Основания уголовно-правового запрета: криминализация и декриминализация: монография / отв. ред.: В. Н. Кудрявцев, А. М. Яковлев. М.: Наука, 1982. 304 с.

Пащенко О.О. Криміналізація та соціальна обумовленість. Вісн. Асоц. кримінал. права України. 2017. № 1 (8). С. 41–76.

Пащенко О. О. Соціальна обумовленість кримінально-правових норм: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2019. 446 с.

Борисов В.І. Системний підхід при визначенні підстав кримінальноправової заборони. Методологічні проблеми правової науки: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 13-14 грудня 2002 р.). Харків: Право, 2003. С. 287-289.

Борисов В.И. Основные проблемы охраны безопасности производства в уголовном законодательстве Украины: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. Харьков, 1992. 399 с.

Тоболкин П. С. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм: монография. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. 176 с.

Пащенко О.О. Обставини, що визначають соціальну обумовленість охоронних кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність). Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. Х., 2013. С. 210-213.

Савченко О.О. Щодо соціальної обумовленості встановлення кримінально-правової заборони. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право». 2016. Вип. 24. С. 147–152.

Фріс П. Криміналізація і декриміналізація у кримінально-правовій політиці. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 1 (2). С. 19–28.

В.І. Борисов. Вибрані твори. Кн. 2. Харків: Право, 2023. – 840 с.

Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №25-26, ст.131 (в редакції від 19 серпня 2022 р.).

Мальцева А.В., Борисов В.І. Соціальна обумовленість відповідальності за кримінальне правопорушення «втручання у діяльність державного діяча». Електронне видання. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/45-1.pdf (дата звернення: 23.01.2023)

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. Генеральна Прокуратура України: офіційний вебсайт. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=114140&libid=100820&c=edit&_c=fo (дата звернення: 17.02.2023).

Гусаров С. М. Кримінально-правовий захист працівників правоохоронних органів та перспективи вдосконалення. Вісник кримінологічної асоціації України. 2015. № 3 (11). С. 34–43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА