Кримінальні правопорушення проти фінансів за проєктом нового Кримінального кодексу України

Автор(и)

  • Олександр Олексійович Дудоров Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4860-0681
  • Роман Олександрович Мовчан Донецький національний університет імені Василя Стуса, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2074-8895

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.19.279305

Анотація

Статтю присвячено аналізу положень проєкту нового Кримінального кодексу України, присвячених регламентації відповідальності за кримінальні правопорушення проти фінансів. Встановлено, що, попри загалом новаторський і прогресивний характер цих положень, окремі з них є дискусійними. У висновках статті наведено пропозиції, спрямовані на їх вдосконалення.

Зокрема, доведено, що запроновані у проєкті обставини, які підвищують тяжкість аналізованих злочинів, частково є такими, що суперечать розробленим у кримінально-правовій доктрині вимогам до змісту кваліфікуючих ознак як засобу диференціації кримінальної відповідальності.

Піддано критичній оцінці як «роздільне» описання таких злочинів, як підроблення грошей і поводження з підробленими грошима, так і віднесення цих деліктів до злочинів 5-го ступеня тяжкості.

Показано недоліки теперішньої редакції заохочувального припису, розрахованого на ухилення від сплати і несплату з необережності податку, збору або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Вказано на доцільність чіткішого розмежування таких складів злочинів, як кредитне шахрайство і викрадення, а також конкретизації дій, які утворюватимуть склад злочину «зловживання щодо фінансових інтересів Європейського Союзу».

Визначено дискусійні положення, притаманні визначенню предикатного діяння. Доведено недоречність виокремлення такої форми об’єктивної сторони легалізації (відмивання) активів (доходів), одержаних злочинним шляхом, як надання особі, залученій до здійснення легалізації (відмивання), допомоги уникнути відповідальності за вчинене.

 

Біографії авторів

Олександр Олексійович Дудоров, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права навчально-наукового інституту права

Роман Олександрович Мовчан, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

Посилання

Список використаних джерел

Бровко В. М. Щодо визначення родового об’єкта злочинів, передбачених розділом VII Особливої частини Кримінального кодексу України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. № 2. Т. 2. С. 125–129.

Васілін Є. М. Доведення банку до неплатоспроможності : соціальна обумовленість криміналізації, аналіз складу злочину : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Сєвєродонецьк, 2018. 244 с.

Висновок національних експертів на проєкт Кримінального кодексу України (контрольний текст станом на 30.01.2023 р.). URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/03/16/vysnovok-natsionalnyh-ekspertiv.pdf (дата звернення: 10.05.2023).

Гуторова Н. О. Кримінальні правопорушення проти фінансів у порівняльно-правовому вимірі. Пам’яті професорів П. С. Матишевського та С. С. Яценка: 1. Збірка тез доповідей учасників науково-практичного круглого столу «Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України : 1992–2022 роки» (18 листопада 2022 року). 2. Збірка тез доповідей учасників науково-практичної конференції «Сучасне кримінальне право України : конституційний, міжнародно-правовий та порівняльно-правовий виміри» (Яценківські читання) (2 лютого 2023 року) / упоряд. А. А. Стрижевська, С. Д. Шапченко, К. П. Задоя. Київ, 2023. С. 162–165.

Демидова Л. М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок) : теорія, закон, практика : монографія. Харків : Право, 2013. 752 с.

Директива (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової системи для відмивання доходів та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 2006/70/ЄС, від 20.05.2015. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/es-2015849.pdf (дата звернення: 10.05.2023).

Драчевський Є. Ю. Кримінально-правова охорона господарських відносин у сфері організації і проведення азартних ігор та лотерей : дис. ... д-ра філософії : 081. Вінниця, 2021. 276 с.

Дудоров О. О., Каменський Д. В. У пошуках оптимальної назви розділу VII Особливої частини Кримінального кодексу України. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 2. С. 179–189.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Законодавство України про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності – час визначитись зі стратегією розвитку. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. № 2. С. 215–263.

Дудоров О. О. Про чергову спробу вдосконалення заохочувальної норми, розрахованої на осіб, які вчинили ухилення від сплати податків і зборів. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 5. С. 82–87.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Розвиток законодавства України про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності : проблеми і тенденції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2020. № 4. С. 120–140.

Дудоров О. О. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол. : В. В. Сокуренко (голова); О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків : «Факт», 2021. С. 823–828.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Про перспективи удосконалення назви розділу VІІ Особливої частини Кримінального кодексу України. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2023. № 1. С. 461–467.

Каменський Д. В., Титаренко С. С. До питання про необхідність реформування розділу VІІ Особливої частини КК (про відповідальність за економічні кримінальні правопорушення). Пам’яті професорів П. С. Матишевського та С. С. Яценка: 1. Збірка тез доповідей учасників науково-практичного круглого столу «Особлива частина кримінального права України: наукова спадщина професора П. С. Матишевського та сучасність» (3 грудня 2021 року). 2. Збірка тез доповідей учасників науково-практичної конференції «Конституційні засади кримінального права України» (23 грудня 2021 року) / упоряд. А. А. Стрижевська, К. П. Задоя. Київ, 2022. С. 25–30.

Любченко М. І. Юридична термінологія: поняття, особливості, види : монографія. Харків : ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. 280 с.

Мармура О. З. Ознаки, що кваліфікують злочин : монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. 280 с.

Михайлов І. М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов’язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2015. 231 с.

Михалік О. І. Кримінологічна характеристика та запобігання фальшивомонетництву: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2018. 20 с.

Мойсик В. Р. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в Україні: аналіз правотворчості і правозастосування : монографія. Київ : Атіка-Н, 2010. 244 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ : ВД «Дакор», 2018. 1360 с.

Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду в провадженнях про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. Рішення, внесені до ЄДРСР, за період із 2018 року по жовтень 2022 року. URL: https://drive.google.com/file/d/1F6j4_NwkN4d5ermF1590GDYPamYHoU0L/view (дата звернення: 10.05.2023).

Олійниченко В. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 та ч. 5 ст. 212 КК України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2018. 20 с.

Осадчий В. І. Зміст окремих позицій в проєкті Кримінального кодексу України. Актуальні проблеми кримінального права: матеріали XІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (Київ, 30 листоп. 2022 р.) / редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. / упоряд. А. А. Вознюк, О. М. Шармар, О. А. Федоренко. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 175–177.

Пєтряєв С. Ю. Способи підробки паперових грошових знаків. URL: http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2009/4/27.pdf (дата звернення: 10.05.2023).

Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 3 травня 2018 р. у справі № 736/707/16-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73868689 (дата звернення: 10.05.2023).

Проєкт нового Кримінального кодексу України (контрольний текст станом на 30.01.2023 р.). URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/01/30/proyekt-kryminalnogo-kodeksu-ukrayiny-stanom-na-30-01-2023.pdf (дата звернення: 10.05.2023).

Радутний О. Е. Кримінально-правова охорона нових форм економічної діяльності. Вісник Асоціації кримінального права України. 2022. № 2. С. 152–171.

Рекомендації FATF. Міжнародні стандарти боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення. Методологія з оцінки відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму. Правила та процедури 5-го раунду взаємних оцінок комітетом MONEYVAL. Лютий 2018 року. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/5%20round%20FATF.pdf (дата звернення: 10.05.2023).

Ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14 лютого 2013 р. у справі № 5-233км13. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/29619860 (дата звернення: 10.05.2023).

Directive 2014/62/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the protection of the euro and other currencies against counterfeiting by criminal law, and replacing Council Framework Decision 2000/383/JHA. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0062&qid=1681797232202 (дата звернення: 10.05.2023).

Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on combating money laundering by criminal law. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1673 (дата звернення: 10.05.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА