Проблеми кваліфікації злочину, передбаченого ст. 166 КК України, у рішеннях суду касаційної інстанції

Автор(и)

  • Олексій Володимирович Зайцев Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6743-7114
  • Валерія Русланівна Філіпенко Національний юридичний університет імені Ярослава, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.19.281115

Ключові слова:

невиконання обов’язків по догляду за дитиною, Верховний Суд, кримінальна відповідальність, кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Анотація

Обов’язок по догляду дітей і осіб, щодо яких встановлено опіку і піклування, покладається на батьків (осіб, що їх замінюють), опікунів (піклувальників). У той же час вчинення злочину у виді невиконання цих обов’язків є достатньо поширеним явищем в Україні. Для встановлення ознак цього злочину обов’язковим є встановлення злісності діяння і настання тяжких наслідків, які є результатом бездіяльності відповідальних осіб. Однак, ознаки злісності і конкретні види наслідків у законі не встановлено, їх наявність чи відсутність у кожному конкретному випадку встановлюється слідчим, прокурором та судом. Це спричинило різні підходи у правозастосуванні, що супроводжується суттєвими помилками у кваліфікації як на початку кримінального провадження, так і подальшого розслідування.

Стаття містить критичне осмислення правових висновків, що містяться у рішеннях суду касаційної інстанції (Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Верховного Суду України, Верховного Суду), які стосуються кваліфікації злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. З урахуванням доктрини кримінального права і правозастосовної практики висловлено авторське бачення щодо обґрунтованості цих висновків і їх значення під час здійснення кримінально-правової кваліфікації цього злочину.

Біографії авторів

Олексій Володимирович Зайцев, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права

Валерія Русланівна Філіпенко, Національний юридичний університет імені Ярослава

докторка філософії

Посилання

Вирок Іртиського міського суду Київської області від 11 червня 2010 р., судова справа № 1-30/10. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/52159031 (дата звернення: 06.03.23).

Вирок Куйбишевського районного суду м. Донецька від 12 лютого 2014 р., судова справа № 259/12275/13-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/37389092 (дата звернення: 06.03.23).

Вирок Подільського районного суду м. Києва від 6 серпня 2010 р., судова справа № 1-565/10. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/53592287 (дата звернення: 06.03.23).

Вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 липня 2012 р., судова справа № 1-326/12. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/25287257 (дата звернення: 06.03.23).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 рр.: офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=110381&libid=100820 (дата звернення: 06.03.23).

Заславська М. Г. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей: соціальна обумовленість і склад злочину: монографія. Харків: Право, 2013. 216 с.

Звітність щодо стану здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами: судова статистика. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/ (дата звернення: 06.03.23).

Зінченко І. О. Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина / Аналіз законодавства і судової практики/: монографія. Харків: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2007. 320 с.

Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. 2-ге вид. Київ: «ВД «Дакор», 2013. 786 с.

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Харків: Право, 2013. Т. 2: Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. 1040 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. № 11-12. № 13. Ст. 88.

Литвин І. І. Об’єктивні ознаки злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Науковий Вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 6. Т. 2. С. 108–114.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. 4-те вид., переробл. та доповн. Київ: А.С.К., 2005. 848 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. 3-тє вид, переробл. та доп. Київ: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. Т. 1. 964 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2019. 1384 с.

Невиконання обов’язків по догляду за дитиною – повідомлено про підозру батькам неповнолітнього, якого судитимуть за смертельну ДТП на пр. Гагаріна. Харківська обласна прокуратура. 18 лютого 2022 р. URL: https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/309380431223347 (дата звернення: 06.03.23).

Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / упоряд. Н. О. Гуторова, Ю. П. Дзюба. Київ: Ін Юре, 2010. 812 с.

Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання: затв. наказом М-ва освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-15#Text (дата звернення: 06.03.23).

Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 585. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-п?find=1&text (дата звернення: 06.03.23).

Постанова Верховного Суду колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 20 листопада 2018 р., судова справа № 208/1038/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/78111127 (дата звернення: 06.03.23).

Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 49. Ст. 259.

Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р., № 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04#Text (дата звернення: 06.03.23).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України.2017. № 38-39. Ст. 380.

Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 30. Ст.142.

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 р. № 463-ІХ. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 31. Ст. 226.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.

Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 12 липня 2011 р., судова справа № 5-1170км11. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/17316927# (дата звернення: 06.03.23).

Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного суду України від 15 лютого 2005 р. (витяг). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0050700-05#Text (дата звернення: 06.03.23).

Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27 лютого 2012 р., судова справа № 5-917км12. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/21607904 (дата звернення: 06.03.23).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА