Кримінально-правовий захист військовослужбовців та працівників ДПСУ від протиправних посягань, вчинених у зв’язку з їх службовою діяльністю

Автор(и)

  • Юлія Петрівна Степанова Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7698-3486

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.19.281121

Ключові слова:

кримінально-правовий захист, кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, потерпілий, Державна прикордонна служба України

Анотація

У статті досліджено правові підстави кримінально-правового захисту військовослужбовців та працівників ДПСУ від протиправних посягань, вчинених у зв’язку з їх службовою діяльністю та особливості правозастосовної діяльності у цій сфері. Проведено аналіз норм законодавства про кримінальну відповідальність, національної судової практики та рішень ЄСПЛ щодо убезпечення прикордонників ДПСУ від протиправних посягань, вчинених у зв’язку з їх службовою діяльністю. Звернено увагу на особливості правового статусу співробітників ДПСУ як військовослужбовців та як працівників ДПСУ, яких водночас слід визнавати працівниками правоохоронного органу та враховувати це при кваліфікації кримінальних правопорушень, пов’язаних з протиправними посяганнями на них. Сформовано поняття кримінально-правового захисту військовослужбовців та працівників ДПСУ. Визначено, що військовослужбовці та працівники ДПСУ є спеціальними потерпілими в низці кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади, встановленого порядку несення військової служби та проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених у зв’язку з їх службовою діяльністю. На підставі низки критеріїв проведено класифікацію кримінальних правопорушень, пов’язаних з посяганнями проти військовослужбовців та працівників ДПСУ. Визначено норми Загальної частини КК України, спрямовані на підвищення захисту військовослужбовців та працівників правоохоронних органів. Аргументовано зобов’язання держави забезпечити належну правову регламентацію службової діяльності та високий рівень підготовки правоохоронців.

Біографія автора

Юлія Петрівна Степанова, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка юридичних наук, старша дослідниця,

заступниця начальника науково-дослідного відділу

Посилання

Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від 3 квітня 2003 року № 661-IV. URL : http://surl.li/vabv (дата звернення : 30.04.2023).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2022 року / Статистика / Діяльність / Офіс генерального прокурора: веб-сайт. URL : http://surl.li/bnzkm (дата звернення : 30.04.2023).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2021 року / Статистика / Діяльність / Офіс генерального прокурора: веб-сайт. URL : http://surl.li/bnzkm (дата звернення : 30.04.2023).

Беленок В. П. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2021. 353 с. URL : http://surl.li/erkbo (дата звернення: 30.04.2023).

Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо додержання прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України за період 24 лютого – 31 жовтня 2022 року / Щорічні та спеціальні доповіді / Уповноважений Верховної Ради України з прав людини : веб-сайт. URL : http://surl.li/ejyer (дата звернення : 30.04.2023).

Заява: ООН повідомляє про поширені випадки насильства та катувань військовополонених упродовж більш ніж восьми місяців російського збройного нападу на України та загострення бойових дій / ООН Україна: веб-сайт. URL : http://surl.li/erkbk (дата звернення : 30.04.2023).

Ямельська Х. Ю. Злочини катування під час збройного конфлікту росії проти України: міжнародний гуманітарний аспект / Українська Гельсінська спілка з прав людини. URL : http://surl.li/erkbe (дата звернення : 30.04.2023).

Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона авторитету Управління державної охорони України: до постановки питання. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 4. С. 79–88. URL : https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/4_2019_KUZNETSOV.pdf (дата звернення : 30.04.2023).

Осадчий В. І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності. Київ : Атіка, 2004. 336 с.

Сийплокі М. М. Кримінально-правовий захист охоронної діяльності в Україні : монографія. Харків: Панов, 2019. 614 с.

Залялова І. М. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Донецьк, 2006. 186 с.

Бандурка І. О. Кримінально-правовий захист дитинства в Україні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. 33 с.

Кримінально-правовий захист професійної діяльності журналістів. Варіативна частина посібника для суддів. 126 с. URL : https://rm.coe.int/manual-interagency-journalists-11-10-prnt/1680a42032 (дата звернення : 30.04.2023).

Половніков В. В. Адміністративно-правові засади управління у сфері охорони та захисту державного кордону України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Нац. акад. держ. прик. служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2022. 562 с.

Постанова Пленуму Верховного суду України від 26 червня 1992 року № 8 «Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-92#Text (дата звернення : 30.04.2023).

Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text (дата звернення : 30.04.2023).

Трагнюк Р. Р. Деякі проблеми визначення поняття правоохоронних органів за законодавством України. Zenodo. 2020. С. 184–188. URL : https://zenodo.org/record/4433090#.Y8qAZUHP2Uk (дата звернення : 30.04.2023).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Кузьменка Віталія Борисовича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 364 Кримінального кодексу України (справа щодо застосування кваліфікуючої ознаки «працівник правоохоронного органу» до працівника державної виконавчої служби) від 18 квітня 2012 року. № 10-рп/2012. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-12#Text (дата звернення : 30.04.2023).

Черней В. В., Вознюк А. А. Проєкт нового Кримінального кодексу України: окремі пропозиції щодо удосконалення. Реформування кримінального законодавства крізь призму історичного надбання: матеріали міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 18 березня 2021 року). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 7–13.

Боровик А. В. Близькі родичі як потерпілі від кримінальних правопорушень проти представників влади: актуальні проблеми кримінально-правової характеристики. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С. 461–466. URL : http://www.lsej.org.ua/5_2022/110.pdf (дата звернення : 30.04.2023).

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності, прийнята резолюцією Генеральної асамблеї від 15 листопада 2000 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text (дата звернення : 30.04.2023).

Мовчан А. В. Основні напрями міжнародного співробітництва правоохоронних органів у сфері протидії організованій злочинності. Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 жовтня 2022 року). Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 248–253.

Code of conduct for law enforcement officials. General Assembly resolution 34/169 / UNN. URL : http://surl.li/erjor (дата звернення : 30.04.2023).

У російських буцегарнях жорстоке поводження з військовополоненими має систематичний характер. АрміяІнформ. 3 грудня 2022 року. URL : http://surl.li/erkaz (дата звернення : 30.04.2023).

Степанова Ю. П. Кримінальна відповідальність за порушення правил поводження з військовополоненими. Актуальні проблеми нормативно-правового визначення статусу військовополонених : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 10 листоп. 2022 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 167–170.

Чуб І. М. Проблемні питання кваліфікації втручання у діяльність працівника правоохоронного органу, державної виконавчої служби. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2014. Випуск 27. Том 3. С. 81–84.

Довідник із застосування статті 2 Європейської конвенції з прав людини – Право на життя / Європейський суд з прав людини. Оновлено 31 серпня 2018. 50 с. URL : https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_UKR.pdf (дата звернення : 02.05.2023).

Natchova і інші проти Болгарії / Європейський суд з прав людини. 6 липня 2005 року. URL : http://surl.li/eriuq (дата звернення : 02.05.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА