Пропорційність обмежень поширення інформації в умовах воєнного режиму

Автор(и)

  • Лілія Юріївна Тімофєєва Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6968-6587

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.19.281122

Ключові слова:

свобода слова, вираження поглядів, несанкціоноване поширення інформації, інформаційна війна, пропорційність, практика ЄСПЛ

Анотація

У статті аналізуються питання пропорційності обмеження поширення інформації в умовах воєнного режиму. Конституція України та міжнародні документи передбачають фундаментальні права, які потребують охорони та захисту. Кримінальне право забезпечує такий захист, передбачаючи кримінальну відповідальність за порушення фундаментального права. Разом з тим, реалізація деяких прав має особливості та обмеження у зв’язку з умовами воєнного режиму. Зокрема такі обмеження має конституційне право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34 Конституції України), а також право на свободу вираження поглядів, передбачене статтею 10 Конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950 р.

Аргументовано пропорційність встановлення кримінальної відповідальності за поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану з точки зору безпеки.

Встановлено, що інформаційна складова у війні займає вагому частину особливо у сучасних умовах інформаційного суспільства. Якщо медіа буде демонструвати неправдиву, не перевірену, помилкову інформацію, вона може використовуватись як засіб маніпуляції. Саме тому інформаційні війни представляють таку небезпеку.

Встановлено, що інформаційні технології можуть використовуватись як для вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі пов’язаних з тероризмом та пропагандою війни так і протидії злочинності. Зокрема відповідні інструменти розроблено європейським законодавством. Ці інструменти можуть порушувати деякі права людини, зокрема це стосується статей 10 та 8 Конвенції. Обґрунтовано, що в умовах війни такі поступки у свободі є прийнятною ціною для забезпечення безпеки.

Біографія автора

Лілія Юріївна Тімофєєва, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права

Посилання

Баранов О.А. Напрями перспективних досліджень у галузі інформаційного права. Інформація і право. 2(17)/2016. С. 15-31.

Головко О.М. Інформаційна віктимізація у медіа-просторі. Інформація і право. 2015. Вип. 3(15). С. 49-55.

Гродецький Ю.В. Кримінально-правова охорона законної професійної діяльності у сфері підготовки та поширення масової інформації. Вісник асоціації кримінального права України. 2022. Том 1 № 17. С. 146-172.

Європейська конвенція про транскордонне телебачення від 9 вересня 1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_444#Text

Карчевський М.В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Карчевський Микола Віталійович ; Нац. акад. внутр. справ. К., 2013. 36 с.

Максименко Ю.Є. Теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2007. 236 с.

Мовчан Р.О. Аналіз кримінально-правової новели про несанкціоноване поширення військово значущої інформації (ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Юридичний науковий електронний журнал. № 4. 2022. С. 326-330.

Пономаренко Ю.А. Основні виклики, що постали перед кримінальним правом України з початком широкомасштабної фази війни, та відповіді законодавця на них. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні : матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 5 трав. 2022 р. /упоряд. та заг. ред.: Ю.В. Баулін, Ю.А. Пономаренко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Нац. шк. суддів України ; Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права»; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. Харків : Право, 2022. 310 с. С. 18-34.

Про медіа: Закон України від 13 грудня 2022 р. № 2849-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#Text

Протидія злочинам у сфері використання інформаційних технологій: інтегр. навч.-практ. посіб. / [М. В. Карчевський та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. В. Карчевського ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Харків : Право, 2019. 186 с.

Радутний О.Е. Поняття та ознаки інформаційної агресії на законодавчому рівні в кримінально-правовій сфері. Інформація і право. № 2(14). 2015. С. 58-63.

Савінова Н.А. Моделювання поведінкового конфлікту як елементу сучасного DIMЕ-конфлікту. Інформація і право. 3(12). 2014. C. 17-24.

Сірик проти України: справа Європейського суду з прав людини від 31 березня 2011 р., заява No 6428/07 ЄСПЛ http://nsj.gov.ua/files/15227637598.%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf

Уханова Н. С. Проблеми протидії негативним інформаційним впливам та захисту інформаційної безпеки людини і суспільства: монографія / Н. С. Уханова ; за заг. ред. В. Пилипчука. Київ-Одеса : Фенікс, 2022. 120 с.

Швидка проти України: справа Європейського суду з прав людини від 30 жовтня 2014 р., заява № 17888/12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a40#Text

Newsletter. July – December 2020. Issue no. 24. https://eclan.eu/files/attachments/.2932/ECLAN_Newsletter_Issue_24.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА