Відгук офіційного опонента на дисертацію Юрікова Олександра Олександровича «Кримінальна відповідальність за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі»

Автор(и)

  • Вячеслав Іванович Борисов Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5807-2849

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.19.281130

Ключові слова:

кримінальне право, кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення

Анотація

Розглянута актуальність теми дисертації Юрікова Олександра Олександровича «Кримінальна відповідальність за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі». Висвітлені ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків i рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність. Встановлені наукова новизна та практичне значення одержаних у дисертації результатів.

Біографія автора

Вячеслав Іванович Борисов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

професор кафедри кримінального права № 1;

радник при дирекції Інституту, почесний директор Інституту

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України  

Scopus: –  No

ID ORCID: link

GoogleScholar profile: link

1. Borysov V. I. Contemporary Policy of State in Struggle against Criminality and Criminal-Law Orientation Thereof / V. I. Borysov. Law of Ukraine. 2012. № 1–2. P. 311–320. 412 p.

2. Борисов В. И. Иные уголовно-правовые последствия совершения общественно опасного деяния / В. И. Борисов, В. С. Батыргареева В. С. Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 4. С. 125–139.

3. Борисов В. И. Потерпевший от преступления: понятие и признаки. Проблемы укрепления законности и правопорядка:  наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. / В. И. Борисов ; Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь ; редкол. : В. М. Хомич [и др.]. Минск : Изд. центр БГУ, 2016. Вып. 9. Т. 2 : спец. юбилейн. изд. С. 339–342.

4. Борисов В. І. Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування : монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В .І. Борисова, Л. М. Демидової. Харків : Право, 2017. 400 с.

5. Борисов В. І. Вибрані твори / В. І. Борисов ; уклад. : В. В. Базелюк, С. В. Гізімчук, Л. М. Демидова та ін. ; від. за вип. М. В. Шепітько. Харків : Право, 2018. 784 с.

6. Борисов В. І. Науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» (реєстр. № 2897 від 3 червня 2015 р.) (доопрацьований варіант) / В. І. Борисов, Л. М. Демидова. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2015. Вип. 29. С. 257–270.

7. Борисов В. І. Питання застосування штрафу та виправних робіт за злочини проти безпеки виробництва (розділ Х Особливої частини кримінального кодексу України) / В. І. Борисов, Г. С. Крайник. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2016. Вип. 31. С. 69–83.

8. Борисов В. І. Питання систематизації Особливої частини кримінального права / В. І. Борисов.  Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. ; голов. ред. В. Я. Тацій. – Х. : ВГО «АКП», 2013. Вип. 1(1). С. 258–271. URL: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/site.ru/index.php?option=com_content& task=view&id=617.

9. Борисов В. І. Поняття закону про кримінальну відповідальність та форми його дії. Право і суспільство : Міжнародний журнал / за ред. Васильєвої В. А. Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. Вип. 2. С. 22–31.

10. Борисов В. І. Поняття кримінально-правової політики. Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / В. І. Борисов, П. Л. Фріс ; за заг. ред. П. Л. Фріса та В. Б. Харченка. Івано-Франківськ – Харків, 2016. С. 24-43.

11. Борисов В. І. Поняття та види злочинів проти безпеки виробництва. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2015. Вип. 30. С. 3–16.

12. Борисов В. І. Потерпілий від злочину як соціальний суб’єкт кримінально-правової охорони / В. І. Борисов.  Право України. 2017. № 2. С. 100–107.

13. Борисов В. І. Стабильность и динамизм – необходимые условия эффективности и качества законодательства Украины об уголовной ответственности. Тацій В. Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014) / упоряд.: О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, В. І. Борисов ; відп. за вип. О. В. Петришин. Харків: Право, 2015. С. 184–197.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ