Чергові плоди безсистемної «новелізації» кримінального законодавства України

Автор(и)

  • Володимир Ілліч Тютюгін Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1174-3075

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.19.281137

Ключові слова:

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, кримінальне правопорушення, диспозиція, санкція, призначення покарання

Анотація

У статті досліджуються проблемні питання застосування такого виду покарання, як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, які виникли як в теорії, так й в судовій практиці у зв’язку із внесенням певних змін до Кримінального кодексу України і неоднозначними рішеннями щодо їх тлумачення та застосування.

Традиційно і у повної відповідності до приписів Загальної частини Кримінального кодексу таке покарання, як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначалося лише щодо тих осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, яке було пов’язане з використанням ними своїм службовим становищем, професійної чи іншою спеціальної діяльності чи з недбалим ставленням до їх використання. Тобто, вчинити таке кримінальне правопорушення могла лише та особа, яка була наділена ознаками спеціального суб’єкта.

 Але останнім часом цей вид покарання було включено до санкцій і таких статей, зі змісту диспозицій яких випливає, що передбачене в них кримінальне правопорушення може бути вчинено або тільки, або також і загальним суб’єктом. Спираючись на такі санкції, в практиці судів, в тому числі і Верховного Суду, з’явилися непоодинокі випадки, коли позбавляються права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю особи, які або взагалі цим правом не володіли, або посади, які вони обіймали, чи діяльність, якою вони займалися, жодним чином не була пов’язана із вчиненим кримінальним правопорушенням.

У статті здійснюється критичний аналіз як відповідні законодавчих новел, так і заснованої на них судової практики.

Зокрема, зазначається, по-перше, що особа не може бути позбавлена тих прав, які їй не належать, оскільки вона ними не наділена.

По-друге, звертається увага на те, що позбавлення особи прав, якими вона не володіє, не виключає можливості вчинення нею у подальшому того самого кримінального правопорушення, за вчинення якого її було засуджено. Отже, ні карально-виховного, ні, тим більше, превентивного ефекту таке покарання у цих випадках не здатне забезпечити.

По-третє, зазначається, що застосування цього покарання щодо осіб, які не володіють певним правом, позбавляє суд і тих орієнтирів, на які він повинен спиратися при визначенні правової заборони у вироку.

По-четверте, вказується, що відсутність таких орієнтирів може призвести до призначення цього виду покарання як додаткового за вчинення будь-якого кримінального правопорушення із забороною, до того ж, обіймати будь-які посади і займатися будь-якою діяльністю, які жодним чином не були пов’язані зі вчиненим особою кримінальним правопорушенням. Але така практика може призвести до правового свавілля, оскільки невиправдано розширює межі судової дискреції і порушує принцип правової визначеності.

 Нарешті, відмічається, що застосування на підставі таких санкцій покарання у виді позбавлення певного права порушує вимоги загальних засад призначення покарання (п. 2 ч. 1 ст. 65 КК), оскільки суперечить приписам ст. 55 Загальної частини КК, які в цих випадках мають приорітетне значення.

У статті пропонуються шляхи подолання як помилкових законодавчих рішень, так й заснованої на них судової практики.

Законодавство і судова практика використані в статті станом на 15.05.2023 р.

Біографія автора

Володимир Ілліч Тютюгін, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних  наук, професор, професор кафедри кримінального права № 1, заслужений юрист України

Посилання

Вирок Бердичівськкого міськрайонного суду Житомирської області від 04.04.2022 р. у справі № 274/1472/22 (провадження № 1-кп/0274/481/22). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/103849145

Вирок Харківського районного суду Харківської області від 04.04.2022 р. у справі № 274/1472/22 (провадження № 1-кп/0274/481/22). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/103849145

Вирок Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 21.03.2023 р. у справі № 191/1057/23 (провадження № 1-кп/191/77/23). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109764411

Вирок Московського районного суду м. Харкова від 24.03.2023 р. у справі № 643/1619/23 (провадження № 1-кп/643/152/23). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109790875

В’юник М. В. Спеціальні види покарань за кримінальним правом України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2020. 238 с.

Євдокімова О. В. Чергові «новели» кримінального законодавства. Юрид. наук. електронний журнал. № 5/2015. С. 181-183. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2015/5_2015.pdf#page=181

Загіней З. Кримінально-правова герменевтика: монографія / З. Загіней. Київ: Видавничий дім «АртЕк» 2015. 380 с.

Загіней-Заболотенко З. А. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певно діяльністю як основне покарання за окремі форми колабораційної діяльності. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С. 479-482.

Конопельський В. Я. Деякі питання кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. «Завдання кримінального права в умовах надзвичайного стану». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю утворення Національного університету «Одеська юридична академія».Одеса, 9 грудня 2022 року. Укладачі: Є. Л. Стрельцов, В. П. Кедик. Відп. редактор Є. Л. Стрельцов. Одеса: ПРЦ НАПрН України, НУ «ОЮА». 2022. С. 25-27.

Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. – 6-те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 584 с.

Матюшенко О. І. Аналіз деяких видів покарань в контексті змін до Кримінального кодексу України. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, 2022. Серія Право. Вип. 72: част. 2. С. 162-166.

Матюшенко О. І. Проблемні питання позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за колабораційну діяльність. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». – Харків: 2022. – Вип. 1(17). С. 110-119. URL: http://vakp.nlu.edu.ua/issue/view/15629.

Матюшенко О. І. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в санкціях кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України. Актуальні проблеми кримінального права : матеріали XІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (Київ, 30 листоп. 2022 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.] / упоряд. А. А. Вознюк, О. М. Шармар, О. А. Федоренко. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 82-84.

Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. Київ: Юрінком Інтер. 2006. 704 с.

Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины: Монография. – Харьков: Издательство «ФИНН», 2009. 344 с.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.10.2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» (п. 17). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03#Text

Постанова Пленуму від 23.12.2005 № 14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» (п. 21)/ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05/print/.

Постанова Верховного Суду від 22.05.2018 р. у справі №753/18479/16-к (провадження №51-520км18). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74309856.

Окрема думка судді ОСОБА_1 з критичними зауваженнями стосовно постанови Верховного Суду від 22.05.2018 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74342649.

Постанова Верховного Суду від 01.11.2018 р. у справі № 753/12073/15-к (провадження № 51-2250км18). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/77654120

Постанова Верховного Суду від 21.06.2022 у справі № 171/869/21 (провадження № 51-838км22). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104886096

Постанова Верховного Суду від 04.04.2023 р. у справі № 295/5493/22 (провадження № 51-791км23). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110055033

Практика судів України з кримінальних справ (2001-2005) / За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса; Укладачі: В. В. Сташис, В. І. Тютюгін. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 464 с.

Практика судів України з кримінальних справ (2006-2007) / Укладачі: В. В. Сташис, В. І. Тютюгін ; За заг. ред. В. В. Сташиса. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 880 с.

Практика судів України з кримінальних справ (2009-2011). Вид. 2-е, доповн. / Укладач В. І. Тютюгін; За заг. ред.. В. Я. Тація. Харків. Одіссей. 2012. 504 с.

Практика судів України з кримінальних справ (2012-2013 рр.) / уклад. В. І. Тютюгін ; за заг. ред. В. Я. Тація. Харків: Право, 2014. 704 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг: Закон України № 3795-V від 22.09.2011 р. ВВР України. 2012, № 21, ст.197.

Таганнев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая, т. II. СПб. 1902. 1460 с.

Тютюгин В. И. Совершенствование норм УК Украині о применении наказания. Проблеми законності. Респ. міжвідом. наук. зб. Харків : Нац. юрид. акад.. України, 2006. Вип. 77. С. 105-112.

Тютюгин В. И. Соотношение норм Общей части УК Украины и санкций статей Особенной части. Проблеми законності. Респ. міжвідом. наук. зб. Харків : Нац. юрид. акад.. України, 2006. Вип. 78. С. 102-110.

Тютюгін В. І. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». – Харків: 2022. – Вип. 1(17). С. 184-212. URL: http://vakp.nlu.edu.ua/issue/view/15629;

Шиян Д. С. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в системі покарань за кримінальним законодавством України. Право і суспільство. 2011. № 3. С. 1275-128.

Як розмежовувати колабораційну діяльність і суміжні склади кримінальних правопорушень. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1299973/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА