Віктимологічні засади кримінального права України: на шляху до апроксимаціі міжнародних стандартів

Автор(и)

  • В’ячеслав Олексійович Туляков Національний університет "Одеська юридична академія", Україна https://orcid.org/0000-0002-2716-7244

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.20.290779

Ключові слова:

віктимологія, жертва кримінального правопорушення, апроксимація, поводження, компенсація, реституція

Анотація

Конституція України однозначно визначає життя і здоров'я людини як найвищу соціальну цінність, покладаючи на державу обов'язок відшкодування шкоди, завданої злочинними діяннями. Стаття 1177 Цивільного кодексу України закріплює право потерпілих на відшкодування шкоди, завданої їм кримінальним правопорушенням. Незважаючи на це конституційне зобов'язання, в українському законодавстві існує значна прогалина щодо комплексних заходів з відшкодування шкоди та реституції жертвам злочинів. Ця прогалина зумовлює необхідність запровадження нових правових заходів для забезпечення справедливого ставлення до потерпілих у національному правовому полі. Нагальність цього питання посилюється поточними військовими діями в Україні, що спонукає до критичного узгодження національного законодавства з відповідними міжнародними угодами. Щоб заповнити цю прогалину, було проведено аналіз міжнародних та європейських правових принципів з метою виведення основоположних концепцій для віктимологічного підходу в українському кримінальному праві. Вивчення цих зовнішніх правових рамок має на меті інформувати законодавствця, сприяючи створенню більш справедливого та інклюзивного правового середовища для жертв кримінальних правопорушень в Україні, особливо в контексті поточних викликів, що стоять перед країною, та необхідності гармонізації з міжнародними стандартами. У світлі нагальної потреби посилити права та захист, що надаються жертвам злочинів, запропоновані правові заходи спрямовані на усунення існуючих прогалин в українському законодавстві. Спираючись на міжнародні та європейські правові принципи, вони мають на меті створити надійну основу, яка не лише компенсує жертвам злочинів завдану шкоду, але й гарантує дотримання їхніх прав протягом усього процесу кримінального судочинства. Бойові дії, що тривають в Україні, слугують суворим нагадуванням про нагальну необхідність посилення правових норм, які захищають і відшкодовують збитки потерпілим. Приведення законодавства у відповідність до міжнародних стандартів не лише покращить внутрішній правовий ландшафт, але й посилить відданість України правам людини та правосуддю перед обличчям безпрецедентних викликів. Оскільки країна прагне до стійкості перед лихоліттям, всеосяжна віктимологічна база, що ґрунтується на глобальних правових принципах, має вирішальне значення для побудови справедливого та інклюзивного суспільства.

Ключові слова: віктимологія, жертва кримінального правопорушення, апроксимація, поводження, компенсація, реституція

Біографія автора

В’ячеслав Олексійович Туляков, Національний університет "Одеська юридична академія"

доктор юридичних наук, професор, професор-дослідник Інституту Європейського та Міжнародного кримінального права університету Кастілья Ла-Манчі (Іспанія), професор кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», член-кореспондент НАПрНУ, заслужений діяч науки і техніки України

Посилання

Goran Šimić ICTY and Question of Justice – December 27, 2017. URL: https://journals.law.harvard.edu/hrj/2017/12/icty-and-the-question-of-justice/.

Туляков В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової віктимології. Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Вип. 1. Одеса, 2002. С. 266–274.

Туляков В. А. Виктимологические проблемы применения нового Уголовного Кодекса Украины. Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення. Київ-Харків, 2002. С. 234–238.

Концепція забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів / Указ Президента України від 28 грудня 2004 року. № 1560/2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560/2004#Text.

Туляков В. А. Виктимология уголовного закона (пути реконструкции разделов I и II общей части УК Украины). Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали 2-ї міжнар. наук.-практ. конф.: у 2 т. Т. 1. (Одеса, 8 жовтня 2010 р.). Одеса, 2010. С. 307–310.

Баулін Ю. В. Європеїзація Загальної частини проекту КК України. URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2020/07/27/baulin-yu-v-yevropeyizatsiya-zagalnoyi-chastyny-novogo-kku.pdf.

Туляков В. О. Апроксимація кримінального права України у контексті законодавчої роботи ЄС: перспективи та методи. Вісник Національної академії правових наук України / редкол.: В. Журавель та ін. Харків: Право, 2023. Т. 30, № 3. С. 323–335.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power New York, 29 November. 1985. URL: https://legal.un.org/avl/ha/dbpjvcap/dbpjvcap.html.

Handbook on Justice for victims. New York, 1999. URL: https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_Handbook_on_Justice_for_victims.pdf.

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law: resolution / adopted by the General Assembly 16 December. 2005. URL: https://digitallibrary.un.org/record/563157?ln=ru.

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law – art. 19–23.

Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0029.

Туляков В. А. Директива 2012/29/EU Европарламента от 25 октября 2012 года о минимальных стандартах по правам, поддержке и защите жертв преступления и задачи уголовно-правовой науки. Порівняльне правознавство: сучасний стан та перспективи розвитку: збір. наук. пр. Одеса: Фенікс, 2013. С. 322–324.

EU Strategy on victims’ rights (2020–2025). https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_en.

Empowering Victims: Commission Tables EU Strategy on Victims’ Rights. August 2020. URL: https://eucrim.eu/news/empowering-victims-commission-tables-eu-strategy-on-victims-rights/.

Recommendation CM/Rec(2023)2 of the Committee of Ministers to member States on rights, services and support for victims of crime 15.03.2023. URL: https://rm.coe.int/cm-rec-2023-2e-eng-recommendation-trafficking/1680ab4922.

Recommendation CM/Rec(2023)2 of the Committee of Ministers to member States on rights, services and support for victims of crime – art 2.

Crime is an injury of the individual rights of the victim, and on the other hand, it substantially affects the European Union and its citizens. URL: https://envr.eu/victims-rights/.

Ljubljana-the Hague Convention on international cooperation in the investigation and prosecution of the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes and other international crimes. URL: https://www.gov.si/en/registries/projects/mla-initiative/.

Criminal justice at the heart of the King's Speech. URL: https://www.gov.uk/government/news/criminal-justice-at-the-heart-of-the-kings-speech.

ECHR, CASE OF ILNSEHER v. GERMANY Applications nos. 10211/12 and 27505/14). 4 December. 2018. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187540.

Victims and Prisoners Bill – Government Bill – Originated in the House of Commons, Sessions 2022-23, 2023-24 – Last updated: 9 November. 2023. URL: https://bills.parliament.uk/bills/3443.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА