Окремі питання кримінально-правової характеристики стерилізації людини

Автор(и)

  • Тетяна Олександрівна Михайліченко Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, Україна https://orcid.org/0000-0002-4668-3375

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.20.290841

Ключові слова:

репродуктивні права, Стамбульська конвенція, стерилізація людини, незаконна стерилізація, примушування до стерилізації, кримінальна відповідальність

Анотація

У статті досліджуються положення чинного кримінального законодавства з точки зору відповідності міжнародно-правовим зобов’язанням, які Україна взяла на себе, ратифікувавши Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, в частині захисту репродуктивних прав людини; здійснено аналіз якості здійсненої імплементації; визначено ознаки стерилізації, яка є незаконною. Встановлено, що КК України і до прийняття Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень» від 06.12.2017 р. № 2227-VIII встановлював кримінальну відповідальність за проведення незаконної стерилізації, внесення ж змін створило низку проблемних питань для кваліфікації дій винних осіб, які діють у співучасті.

Ключові слова: репродуктивні права, Стамбульська конвенція, стерилізація людини, незаконна стерилізація, примушування до стерилізації, кримінальна відповідальність.

Біографія автора

Тетяна Олександрівна Михайліченко, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

кандидатка юридичних наук, доцентка, старша наукова співробітниця лабораторії досліджень проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я

Посилання

Checherskiy V. Human right to reproductive procreation as a component of public population policy (Право людини на репродуктивне відтворення як складова частина державної політики у сфері народонаселення). Visegrad Journal on Human Rights. 2019;1:240–245. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/907431.pdf.

Iemelianenko, V. V., Gornostay, A. V., Maslak, N. V. Coerced sterilization as a reproductive rights violation. Wiadomości Lekarskie. 2020;73 (12 p. II):2902–2908.

Pashkov V., Hutorova N., Noha P. Reproductive function: the protection of the rightsof the people which are sent to the area of the fighting. Wiadomości Lekarskie. 2018;2:403–407.

Programme of Action: adopted at the International Conference on Population and Development. Cairo, 5–13 September 1994. URL: https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf.

В. С. проти Словакії, заява № 16347/02 від 8.11.2011 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-116215&filename=CASE%20OF%20V.C.%20v.%20SLOVAKIA%20-%20%5BRussian%20Translation%5D%20by%20the%20Moscow%20Lawyers%27%20Club.pdf (дата звернення: 02.10.2023).

Валах В. В. Правове регулювання стерилізації фізичної особи. ІХ юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам'яті Є. В. Васьковського: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019 р.). Одеса: Астропринт, 2019. С. 96–99.

Горностай А. В., Ємельяненко В. В. Примушування до стерилізації: класифікація видів. Вісник Асоціації кримінального права України. 2021. № 2(16). С. 162–177.

Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 2019. 288 с.

Дьоміна О. П. Нові склади злочинів за ст. 134 Кримінального кодексу України у світлі Стамбульської конвенції: аналіз деяких ознак. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2019;3 (87):109–122.

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (укр/рос): Конвенція; ООН від 18.12.1979. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_207 (дата звернення: 02.11.2023).

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України. 3 березня 2017 р. Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок. URL: https://www.mil.gov.ua/content/gender/Konvencia.pdf (дата звернення: 02.11.2023).

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція): Конвенція; Рада Європи від 11.05.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_001-11 (дата звернення: 20.10.2023).

Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 6-те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2020. 768 с.

Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2801-12 (дата звернення: 02.11.2023).

Павленко Т. А. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту або стерилізації: деякі проблемні питання. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації: зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, проф.. Т. А. Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.). Харків: ХНУВС, 2021. С. 250–253.

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень: Наказ МОЗ України від 17.01.1995 № 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95#Text (дата звернення: 20.10.2023).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги: Закон України від 14.11.2017 № 2205-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2205-19 (дата звернення: 02.11.2023).

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Закон України від 06.12.2017 № 2227-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2227-19 (дата звернення: 30.10.2023).

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань плануванні сім'ї: Наказ; МОЗ України від 21.01.2014 № 59. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0059282-14 (дата звернення: 02.11.2023).

Репродуктивні права / Документ у перекладі О. Дроздова та О. Дроздової. URL: https://www.echr.com.ua/publication/reproduktivni-prava/ (дата звернення: 20.10.2023).

Цивільний кодекс України: Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15 (дата звернення: 02.11.2023).

Червяк П. І. Медична енциклопедія. Видання 3-тє, доповн. Київ: Вид. центр «Просвіта». 2012. 1504 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА