Ознака, що обтяжує відповідальність і впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення: правова природа та поняття

Автор(и)

  • Ольга Володимирівна Ус Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0002-9035-822X

DOI:

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.20.292367

Ключові слова:

склад кримінального правопорушення (злочину), ознака, що обтяжує відповідальність і впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, кваліфікуюча ознака, правова природа, поняття, зміст, термін, диференціація

Анотація

Актуальність теми дослідження обумовлена складністю проблематики диференціації кримінально-правового регулювання та індивідуалізації кримінально-правового впливу, що зумовлює необхідність наукової розробки та з’ясування правової природи, поняття, термінологічного позначення та функціонального призначення ознаки, що обтяжує відповідальність і впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення (кваліфікуючої ознаки). Обрані з урахуванням предмета, мети та завдань наукової роботи загальнонаукові та спеціальні методи наукового дослідження зумовили досягнення наукового результату.

Встановлено правову природу ознаки, що обтяжує відповідальність і впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення. Проаналізовано висловлені у кримінально-правовій літературі, що присвячена як власне питанням складу кримінального правопорушення, так і дослідженню окремих складів кримінальних правопорушень, позиції щодо розуміння сутності такої ознаки та її поняття. З’ясовано зміст поняття «ознака, що обтяжує відповідальність і впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення». На підставі проведеного дослідження з’ясовані та сформульовані основні властивості (характеристики) ознаки, що обтяжує відповідальність і впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення. Проаналізовано запропоновані у науковій літературі назви ознаки, що досліджується. Висловлена пропозиція щодо термінологічного найменування ознаки, що обтяжує відповідальність і впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення.

Дослідження слугуватиме науковим підґрунтям для подальшого вирішення як складних дискусійних питань кримінально-правової доктрини щодо проблематики складу кримінального правопорушення, так і практики кримінально-правового регулювання (законотворення) і кримінально-правової кваліфікації правопорушень, що передбачені кваліфікованими складами кримінальних правопорушень.

Біографія автора

Ольга Володимирівна Ус, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Професорка, докторка юридичних наук

Посилання

Вирок Полтавського апеляційного суду від 18 травня 2022 р. (справа № 547/368/21). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104376726 (дата звернення: 23.10.2023).

Вирок Вінницького апеляційного суду від 11 лютого 2022 р. (справа № 144/721/21). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/103101355 (дата звернення: 23.10.2023).

Ухвала Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 27 лютого 2019 р. (справа № 743/367/17). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80144526 (дата звернення: 23.10.2023).

Ухвала Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 15 березня 2019 р. (справа № 486/1880/18). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80516165 (дата звернення: 23.10.2023).

Орловський Р. С. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою та організованою групою як кваліфікуюча ознака конкретного складу злочину. Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф., м. Дніпропетровськ, 4–5 квіт. 2014 р. Дніпропетровськ : ГО «Прав. світ», 2014. С. 124–126.

Гуторова Н. О. Проблеми вдосконалення кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності : матер. наук.-практ. конференції / ред. кол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. Харків : «Кроссроуд», 2006. С. 47–50.

Вереша Р. В. Суб’єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності : підручник. Київ : Атіка, 2006. 740 с.

Володіна О. О. Кримінальна відповідальність за викрадення людини : монографія. Харків : СПД-ФО Мальцев О. В., 2005. 221 с.

Литвин О. П. Злочини проти життя : навч. посіб. Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. 232 с.

Борисов В. И., Куц В. Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. Харьков : НПКФ «Консум», 1995. 104 с.

Марін О. К. Окремі теоретичні основи аналізу системи ознак, що кваліфікують злочин. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матер. ХІІ регіон. наук.-практ. конф., 9–10 лютого 2006 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. С. 366–369.

Наконечна І. М. Поняття кваліфікуючих (особливо кваліфікуючих) ознак складу злочину. Часопис Київського університету права. 2013. № 4. С. 313–317.

Мармура О. З. Ознаки, що кваліфікують злочин : монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. 280 с.

Академічний тлумачний словник української мови (1970–1980). URL: http://sum.in.ua/ (дата звернення: 23.10.2023).

Ус О. В. Концепція кримінально-правового регулювання. Науково-практичний фаховий збірник наукових праць «Juris Europensis Scientia». 2022. № 4. С. 75-81.

Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів : монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 712 с.

Мармура О. З. Поняття ознак, що кваліфікують злочин. Науковий вісник Львівського університету внутрішніх справ. Серія юридичні науки. 2011. № 2. С. 297–306.

Проект Кримінального кодексу України. URL: https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code (дата звернення: 23.10.2023).

Ільїна О. В. Обтяжуючі обставини в механізмі утворення кваліфікованих складів злочинів. Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. С. 196–198.

Мірошниченко Н. А. Конструкція складу злочину та її значення для кваліфікації. Актуальні проблеми держави і права. 2004. № 22. С. 841–844.

Ус О. В. Кваліфікація в кримінальному праві України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. Харків, 2020. 46 с.

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджені наказом МОЗ України від 17 січня 1995 р. № 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95#Text (дата звернення: 23.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА